Mobilitzacions

Retallades EOI: les estadístiques de Conselleria continuen sense justificar les retallades

STEPV exigeix a Conselleria a convocar la mesa sectorial per a revertir les retallades. Mentrestant el malestar i les mobilitzacions van creixent

Concentració a l'EOI de Benidorm, una de les tantes concentracions que continuen convocant-se a totes les EOI del País Valencià

dimarts 07 maig 2024 13:46 h

El Sindicat demana la retirada dels “forecast” enviats als centres, la convocatòria immediata d’una mesa de negociació específica, no retallar els idiomes de menor difusió als nivells inicials, un augment de la plantilla en espanyol per a estrangers, redimensionar els departaments de valencià a l’alça i continuar aplegant a les zones on s’ha retallat de manera indiscriminada, no a la supressió de grups a territoris de predomini lingüístic castellà, baixada de ràtios generalitzada i en especial als idiomes de menor difusió, manteniment de la coordinació d’igualtat i de les hores de reducció i una campanya decidida d’impuls i promoció de la matricula a les EOI i seccions del País Valencià ara que encara està per publicar-se la resolució que ho ha de regular pel curs 2024/25.

Continuem donant suport i impulsant les accions de protesta i animem al professorat a participar de la vaga del 23M

Què poden esperar les Escoles Oficials d’Idiomes, el seu professorat i alumnat, d’un Conseller d’Educació que fent una comparativa amb altres territoris i en constatar que les EOI al País Valencià estan suposadament millor que a altres territoris, lluny de mostrar-se satisfet, ho planteja com un fet negatiu a corregir?

El que està plantejant Conselleria pel professorat de les nostres EOI és corregir, retallar i retrocedir per empitjorar el servei que fins ara s’estava donant. Eliminar llocs de treball, eliminar places per a que l’alumnat puga seguir estudiant o iniciar-se a les escoles arreu del territori, suprimir nivells i idiomes, deixar d’arribar a punts de la geografia on poc a poc s’havia aconseguit possibilitar el estudi d’idiomes per satisfacció de la població i de la societat.

Cóm es poden negar unes retallades que són inqüestionables intentant justificar que a algunes EOI se’ls han assignat uns grups virtuals que fins ara ja existien? No s’han creat noves places d’Ensenyament Virtual, al contrari, han eliminat l’EOI VV i han redistribuït eixa oferta. Moltes de les escoles que ara tindran ensenyament virtual, per l’altra banda han vist com se’ls retallaven grups presencials, nivells i idiomes.
El passat dijous 25 d’abril, Conselleria va fer arribar als Sindicats documentació amb les dades de matrícula i altres xifres comparatives a partir de les quals es pretenen justificar les retallades. En eixa tramitació de documentació també s’adjuntava un altre document amb els criteris de planificació en EOI pel curs 24/25, uns arguments rebatibles en diferents aspectes.

De fet, en eixa comparativa no es tenen en compte factors com ara que la matrícula de les EOI al País Valencià és més alta que a la resta de l’estat, que malgrat tindre més centres comparativament molts d’ells són seccions de dimensions prou reduïdes, que Escoles amb el mateix nombre de professorat d’altres territoris assumeixen únicament la meitat d’alumnat del que assumeix el professorat del País Valencià, és a dir que hi ha molt de marge per reduir les ràtios…

Des de Conselleria s’afirma que s’ha incrementat la oferta de places a distancia però això no és veritat si es tenen en compte les retallades aplicades de manera paral·lela.

En primer lloc, la modalitat d’ensenyament a distància hauria de ser sempre una oferta complementaria i mai en detriment de l’ensenyament presencial. Al curs 2023-24, a l’EOI Virtual Valenciana s’impartien 149 grups (101 d’anglés, 38 de valencià, 5 de francès i 5 d’alemany), els números i els arguments de Conselleria no quadren.

Afirmar que s’augmenta la oferta virtual és una fal·làcia ja que tal i com la mateixa Conselleria va afirmar el que s’està fent és “desagregar” la oferta de l’EOI VV i això ha comportat que a Escoles com ara València-Saïdia (una de les 7 EOI que impartiran a distancia el curs que ve) se li han concedit alguns grups On Line però a costa de suprimir grups presencials. En realitat a eixa escola s’han perdut 32 grups i se li han concedit 21 en modalitat a distancia.

Si ens centrem en anglès i valencià, hem passat dels 101 grups d’anglés impartits des de la EOI VV a 103 repartits entre 7 escoles i en el cas de valencià dels 38 que impartia la virtual als 39 repartits. Per tant cap creixement, més aviat a l’inrevés ja que arreu del País Valencià s’han eliminat grups presencials tant d’anglés com de valencià. Francés i alemany que eren els idiomes de la virtual que havien de créixer de manera natural han passat a 24 i 28 grups virtuals respectivament, però de la mateixa manera s’han eliminat grups de tots dos idiomes arreu del País Valencià. El mateix ocorre amb Italià que ara també tindrà oferta online de 20 grups però per l’altra banda se suprimeixen una trentena de presencials. On queda eixe suposat creixement? El fet d’oferir també italià o èuscar a distància no respon a una voluntat d’ampliar sinó a una necessitat de reubicar al professorat funcionari de carrera fruit de la retallada i supressió de grups.

Per una altra banda Conselleria justifica les seues modificacions afirmant que s’ha comptat amb l’opinió i acord dels centres implicats però la mateixa associació de directors i directores d’EOI del País Valencià (ADEOICV) afirma en un comunicat de premsa: “en cap de les reunions se’ns ha comunicat ni consultat els criteris per als canvis que es volen dur a terme per al curs vinent, ni el nombre de grups que s’han reduït.”.

De la mateixa manera Conselleria està obviant de manera irresponsable que tot el que afecta les condicions laborals del professorat s’ha de negociar de manera preceptiva a la Mesa Sectorial d’Educació. STEPV considera que s’hauria de baixar la ràtio de manera generalitzada a totes les modalitats i idiomes i també als grups a distància. La ratio 50 màxim era excessiva però 40 continua sent una ràtio molt alta per aquesta modalitat d’ensenyaments. A més a més es pretén eliminar la coordinació d’igualtat i convivència, reduir les hores per coordinacions de mediateca, seccions… Totes aquestes qüestions han de ser sí o sí negociades amb els sindicats representants legítims del professorat.

Conselleria diu que es manté el professorat de valencià per atendre la demanda de certificació però el que hauria de fer és augmentar la plantilla i no retallar-ne

Sobre el professorat de valencià hem de fer una analítica en dos temps. Primer hem de parlar de la mesura de racionalitzar la quantitat d’alumnat lliure que assumia el professorat dels departaments de valencià de les EOI que era demencial i que per fi, al curs actual, es va limitar de manera significativa adaptant la quantitat d’aquest alumnat a la plantilla real dels centres. Aquesta era una reivindicació tant del professorat com de STEPV que va ser ben acollida per la part que afectava les condicions laborals del professorat però no per la part de no donar eixida a la demanda de certificació de la societat que queda sense resoldre. Tot i així la ràtio d’alumnat lliure professorat dels departaments de valencià comparada amb els departaments d’anglés continua estant desequilibrada.

Ara bé, el fet de limitar la quantitat d’alumnat lliure hauria de comportar una altra mesura addicional que Conselleria no està portant a terme: redimensionar a l’alça els departaments de valencià i multiplicar la presència de la nostra llengua arreu del País Valencià. La demanda de certificació continua existint i no és absorbida ni per les EOI ni per la resta d’organismes certificadors per tant eixa demanda d’augment de plantilla està totalment justificada, quan a més a més la mateixa Conselleria afirma que es preveu un augment de matrícula. De manera incoherent el que s’està fent és suprimir i retallar grups presencials de Valencià per tot arreu i una mostra d’això és la desaparició de les 13 places de Valencià en els llistats definitius a efectes del concurs de trasllats de repetició que encara està en marxa, amb una curiosa i especial focalització als llocs on més s’hauria de promocionar i potenciar com ho són les zones de predomini lingüístic castellà.

Conselleria parla de reduir els grups amb baixa demanda i no de potenciar la matrícula dels mateixos

Pel que fa als grups de menor difusió o els de més baixa demanda justament el que s’hauria de fer és promocionar la matrícula a eixos idiomes de manera específica, mantindre el professorat, baixar les ràtios, potenciar la matricula als nivells inicials, tindre en compte que la baixa matrícula que ara pot haver als grups intermedis és conjuntural i en part fruit del període de pandèmia on molt d’alumnat es va anar despenjant dels cursos, en part perquè no és el mateix el ensenyament presencial que fer-ho online i no tothom va estar preparat per eixa dinàmica. Lluny de pensar en totes aquestes mesures i treballar-hi de manera dialogada el que està fent Conselleria és retallar i amb una especial incidència en els grups inicials per tal d’impossibilitar la continuïtat d’eixos idiomes condemnant-los a una progressiva desaparició. Tot el contrari del que s’hauria de fer per justament intentar reflotar i promocionar a curt i mig termini eixos idiomes menys massius però igual d’importants.

Una vegada més recordem el que diu el DECRET 167/2017, Article 32.2 “La conselleria competent en matèria d’educació difondrà l’oferta formativa de les escoles oficials d’idiomes a través dels mitjans de comunicació de què dispose” o l’Ordre 87/2013 “potenciar l’oferta educativa –en resposta a la demanda creixent d’estes ensenyances–“ per tal que “continuen sent un referent de qualitat quant a docència, especialització i certificació” S’està treballant en eixa línia des de Conselleria o els esforços s’estan centrant més aviat en justificar les retallades

Supressions, desplaçaments i professorat interí

Si bé Conselleria va assegurar a la reunió amb els Sindicats del 22 d’abril que les retallades no comportaven ni desplaçaments ni supressions, tal i com STEPV afirmava sí hi havia alguns casos que pel que sembla s’han anat corregint parlant amb els centres afectats. Ara bé el que tampoc no pot negar Conselleria és que amb les retallades que planteja s’eliminen llocs de treball i no pocs. D’entrada amb les dades dels llistats definitius de repetició de concurs de trasllats desapareixen gairebé 50 places que redueixen la mobilitat del professorat funcionari de carrera. Però si parlem de professorat interí moltes són les persones que es quedaran sense feina de cara al curs 2024-25 però pel que sembla eixe fet no preocupa gaire a Conselleria ja que als seus escrits justificant punt per punt les seues retallades dedica dos punts al professorat funcionari de carrera amb o sense destí definitiu però cap menció a l col·lectiu més vulnerable del sistema que no hauria de ser ignorat.

El cas d’Espanyol per Estrangers

Si bé des de STEPV no veiem justificada cap de les retallades de Conselleria, pel que respecta a espanyol per estrangers, igual que a valencià, no hi ha cap justificació tenint en compte la oferta i la demanda que és el paràmetre economicista que utilitza Conselleria per justificar algunes decisions. Si apliquem eixe criteri en els dos idiomes hi ha molta més demanda que oferta, a més a més els grups existents sobrepassen les ratios màximes i hi ha interminables llistes d’alumnat que queda sense plaça.

Això sense parlar d’ignorar olímpicament el que diuen Lleis estatals com la LOMLOE “Les escoles oficials d’idiomes han de fomentar especialment l’estudi de les llengües oficials dels estats membres de la Unió Europea, de les llengües cooficials existents a Espanya i de l’espanyol com a llengua estrangera. Així mateix, s’ha de facilitar l’estudi d’altres llengües que per raons culturals, socials o econòmiques presentin un interès especial” o la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers “mesures específiques per afavorir la incorporació al sistema educatiu, garantint en tot cas l’escolarització en l’edat obligatòria, l’aprenentatge del conjunt de llengües oficials i l’accés a l’ocupació com a factors essencials d’integració.”

Des de Conselleria pretenen derivar eixa demanda en ELE cap a les Escoles d’adults sense tindre en compte que ni emeten els certificats oficials ni poden impartir els nivells propis de les EOI. Les EPA estan concebudes per altres tipus de formacions més bàsiques i generalistes no especialitzades com les EOI, a banda únicament imparteixen nivells inicials i disposen del professorat del que disposen. Si es pretenen ampliar eixes plantilles per donar cabuda a uns ensenyaments que allà no s’imparteixen, ni s’han d’impartir, perquè no s’amplien més aviat les plantilles de les EOI? El que cal és més professorat per atendre tota la demanda i que augmente el nombre d’escoles que oferisquen espanyol i també que s’impartisca en les seccions, ja que actualment no s’imparteix en cap.

Des del Sindicat continuem donant suport i impulsant les accions de protesta, concentracions i mobilitzacions de les Escoles i animem al professorat a continuar sumant-se com a mostra del seu rebuig i a participar activament a la jornada de vaga el proper 23 de maig.

Enllacem ací l’“argumentari” de Conselleria

Etiquetat com a

vaga retallades eoi 23m

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR