Es negocien les instruccions d’inici de curs les Escoles Oficials d’Idiomes valencianes pel curs 2023-24

El Sindicat lamenta el manteniment d’una sèrie de qüestions ja reivindicades en anteriors instruccions i critica la gestió i manca de predisposició al diàleg amb els sindicats per part de la DGPLGM

dijous 06 juliol 2023 19:11 h

STEPV ha començat la seua intervenció reprenent tot un seguit de reivindicacions no ateses per la DGPLGM que es van arrossegant curs rere curs sense donar solució o resposta.

El Sindicat ha plantejat una bateria de temes per a millorar les EOI

Salut laboral
Com a prèvia el Sindicat ha plantejat que a l’esborrany presentat en mesa avui 6 de juliol faltava tota la part de referències relacionades amb la Salut Laboral, qüestions que són comunes a tots els cossos i que haurien de ser incloses de manera inqüestionable. Les instruccions del curs 2022-23 ja es van publicar fent cas omís d’aquest comentari, fet que manifesta una notòria manca de cultura preventiva en salut laboral i seguretat. El Sindicat ha tornat a demanar la implementació de la coordinació de prevenció de riscos laborals als centres amb la descàrrega horària corresponent i el seu reconeixement administratiu.

EOI Virtual Valenciana
STEPV ha tornat a manifestar i fer constar en acta el seu rebuig al voltant de com s’ha portat tot el que envolta a l’EOI virtual des del seu començament fins a l’actualitat. El Sindicat va plantejar ja en un primer moment la necessitat de crear seccions d’EOI virtual (al menys una per cada Direcció Territorial) per tal que tot el professorat interessat en cobrir eixes places d’altres DT diferents a la de Castelló tinguera les mateixes oportunitats. Al mateix temps perquè, tot i ser ensenyaments eminentment virtuals, el Sindicat considerava i continua considerant pedagògicament necessària la introducció de les tutories presencials i en eixe sentit la creació de les seccions ho possibilitava.
El 3 de maig STEPV va demanar formalment la convocatòria d’una mesa sectorial específica i amb caràcter d’urgència per fer balanç del primer curs de l’EOI Virtual Valenciana i plantejar propostes de millora entre les quals la de les “seccions” d’EOI Virtual i per una altra banda que per la provisió d’eixes places de cara al curs 2023-24 s’incloguera la possibilitat de sol·licitar comissió de serveis No específica per ocupar-les. Sense que la DGPLGM donara resposta a eixa demanda en cap moment, avui se’ns ha informat de que efectivament eixes places podran ser cobertes en comissions de serveix ordinàries i que continuen sense veure la conveniència de crear cap “secció” d’EOI amb el argument de que la EOI Virtual “és una pantalla” i mantenint que la gent que hi vulga treballar haurà d’anar a Castelló.
El Sindicat ha defensat i demanat que s’adjunte a l’acta un informe del professorat de l’EOI Virtual en el qual fan el seu balanç prou negatiu del curs i alerten sobre qüestions inviables que s’haurien de resoldre de manera immediata com per exemple la proposta no negociada sobre el canvi en l’oferta de les classes orals sense horari assignat i sense cap regulació. O d’altres qüestions impossibles com ara avaluar sistemàticament a l’alumnat després de cada sessió. A banda d’això, s’haurien de baixar les ràtios i reduir els grups (4 i no els 5 actuals) tal i com STEPV ja va plantejar a la negociació de les seves primeres instruccions d’inici de curs…

Calendari
STEPV ha reiterat el seu desacord amb la data d’inici del mes de setembre (el 25) plantejant que s’hauria de començar al menys una setmana més tard, el mes de setembre està completament atapeït i el professorat no ha tingut temps de preparar l’inici de curs encadenant Puc amb correccions i revisions.

Cursos complementaris
A la obligatorietat d’oferir cursos complementaris d’iniciació a l’idioma el Sindicat ha tornat a defensar la seua postura del curs passat: al menys als departaments minoritaris en els quals costa omplir els grups de 1A2, no té cap sentit oferir aquests cursos que no tenen demanda; seria més útil proposar cursos complementaris als nivells que ja s’imparteixen. Amb la prescripció d’aquest curs d’iniciació no s’amplia l’oferta formativa dels departaments ni s’atrau a alumnat nou amb interessos específics responent a les necessitats reals de l’alumnat.

Memòria final de curs
Pel que fa a la data d’entrega de la memòria final del curs (31 de juliol de 2024) també el mateix comentari del curs passat: no té molt de sentit eixa data perquè no hi consten mai les estadístiques i observacions sobre la convocatòria extraordinària de les PUC en setembre.

Horari del professorat
El Sindicat ha tornat a insistir en la necessitat de recuperar els 4 grups curriculars a 4’30 per grup fins arribar a les 18h per poder treballar els currículums amb el marge suficient més enllà de les 120 hores mínimes marcades pel Ministeri i deixar l’oferta complementaria com a complementària.

Coordinació TIC
Per les reduccions de grups corresponents a coordinació TIC s’hauria de tindre en compte no el número d’alumnes sinó el número de grups, professors i personal pas tenint en compte la dimensió i realitat concreta de cada centre ja que el volum de treball de la coordinació ve donada per eixos paràmetres i no per la quantitat d’alumnat. De la mateixa manera, pel que fa a la coordinació de formació el paràmetre a partir del qual establir la reducció hauria de ser la quantitat de professorat.

Reduccions per les direccions de departament
Les direccions de departament amb 1-3 professors reivindiquen també la necessitat de reduir a tres grups curriculars més un grup de formació complementària, argumentant que les exigències del càrrec són les mateixes. Les 2 hores setmanals actuals de dedicació a les funcions del càrrec són clarament insuficients. A més, els departaments amb més membres compten amb coordinacions de suport a la direcció del departament, la qual cosa no tenen els departaments amb menys professorat, recaient tota la tasca en un únic docent. La càrrega de faena dels caps dels departaments de valencià no es pot realitzar ni molt menys amb 2 hores setmanals. Cal tindre en compte que pràcticament tots els departaments de valencià tenen menys de 4 professors. Sobre la demanda general de més hores per coordinacions i càrrecs el Director General ha dit que considera que eixes hores de descàrrega són “suficients, ajustades i adients pels ensenyaments d’idiomes de règim especial” argumentant que no hi ha atenció a pars ni guàrdies de pati…
Sobre el intolerable retard en el pagament del professorat de suport de Valencià de la convocatòria de setembre que no va cobrar fins a març 2023 (amb la qual cosa hauran de fer una complementària d’IRPF) el Sindicat ha traslladat que moltes d’aquestes persones ja han informat a la convocatòria ordinària que no tornaran al setembre. Per una altra banda STEPV ha tornat a plantejar una sèrie de qüestions relacionades amb aquest professorat com ara que la formació ha de ser obligada i major per aquestes persones. Cal recordar que vora el 90 % de l’avaluació de les produccions i mediacions de valencià recau en aquest professorat i que per aplicar el rigor necessari a les certificacions es necessita un gran coneixement del sistema de certificació i de les rubriques que no s’improvisa i encara menys si parlem de persones totalment alienes a les EOI.

Numerus clausus
Al voltant de la necessitat d’establir numerus clausus reals per limitar la quantitat d’alumnat lliure que les escoles han d’assumir any rere any a les PUC el Sindicat ha demanat conèixer el criteri aplicat en la repartició d’eixe alumnat i que siga objectiu, transparent i equitatiu. Eixe criteri ha de quedar recollit en alguna instrucció o norma, ha de ser públic i negociat amb els sindicats.

Mediateques
Pel que fa a les mediateques, la dispar realitat dels centres i de les seues corresponents infraestructures comporta que moltes vegades a les escoles que no tenen mediateca la casuística comporte altres realitats que s’haurien de traduir en “altres coordinacions” com ara la dels centres que comparteixen instal·lacions amb altres centres que necessitarien eixa coordinació. Per una altra banda els centres que sí disposen de mediateca demanen més flexibilitat a l’hora de poder configurar el equip de persones que s’han de fer càrrec i distribuir les hores de coordinació sense estar subjectes a condicionants rígids.

No creixement de grups
STEPV ha traslladat a la DGPLGM que durant tot el curs 2022-23 s’ha estat vulnerant de manera flagrant el que es recollia al punt 1.4 dels criteris per la determinació de grups. A moltes Escoles se’ls ha denegat el creixement i/o manteniment de la oferta de grups sense haver d’eliminar altres quan al punt citat es deia clarament que havien de poder oferir al menys fins el B2 d’Alemany, francès, anglés, italià i valencià (per municipis de mes de 60.000 habitants i fins el C2 per municipis de més de 150.000) eixe paràmetre objectiu ha desaparegut de la instrucció aplicable pel curs que ve.
Per una altra banda, de la mateixa manera s’està impedint la continuïtat a alguns idiomes a altres Escoles quan hi ha demana suficient per crear nou grups i el que s’està proposant és la creació de grups integrats amb el argument inacceptable del “creixement 0” quan eixa modalitat de grups hauria de ser excepcional i sempre que no hi haguera prou alumnat per la creació d’un nou grup, provocant al mateix temps també el neguit d’alguns centres i professorat en veure que a l’EOI VV se’ls està permetent un creixement del 37%. EN eixe sentit el Sindicat ha demanat a la DGPLGM un balanç i valoració del primer curs de l’EOI VV, dades de matrícula i d’abandonament i comparatives d’eixes dades. El Director General ha informat de que eixe informe està essent elaborat per la DGTIC i que es farà arribar una vagada estiga finalitzat.

Criteris per la determinació de llocs en EOI
En relació al document enviat als centres de Criteris per la determinació de llocs en EOI pel curs 2023/24 el Sindicat ha volgut fer notar que es tracta d’un document que no s’adapta en absolut a la realitat de les EOI fruit d’una manca de revisió per part de la DGPLGM que comporta determinacions inviables i inaplicables a les Escoles Oficials d’Idiomes com ara que un departament puga assumir hores d’un altre, parlant d’àmbits o d’habilitacions transitòries quan són conceptes inexistents a les Escoles Oficials d’Idiomes. Al mateix document es parla de la contractació de professorat especialista quan eixa figura laboral no ha de contemplar-se a les EOI. El calendari per que les direccions facin les propostes per determinació de llocs és fins el 10 de juliol quan parlem d’un document signat el 4 de juliol.

Correccions PUC de l’alumnat EOI VV
El professorat protesta per una mala gestió de la qüestió. El 16 de juny, quan ja estaven establerts i publicats els calendaris de publicació de notes i revisions de proves a cada EOI presencial, els centres van rebre un correu del SIPE indicant que les notes de l’EOI virtual es publicarien el 30 de juny i que la revisió de les proves de l’alumnat virtual la faria el professorat de l’EOI presencial on s’havia presentat entre el 5 i el 6 de juliol després d’haver finalitzat ja a moltes escoles la revisió de l’alumnat presencial i lliure la setmana anterior.

Torn obert
Al torn obert el Sindicat ha volgut situar algunes de les qüestions pendent que tornarà a plantejar a la nova DGPLGM com ara la negociació pendent de l’Ordre d’Ordenació Acadèmica, la reactivació del grup “repensem les EOI” que no s’ha convocat ni una sola vegada en tot el curs. De la mateixa manera ha demanat a la DGPLGM sortint que es posicione a favor de la integració de l’avaluació de la mediació amb la resta de destreses i que eixa demanda i posicionament es trasllade al Ministeri ja que es tracta d’una qüestió estatal i és necessària la pressió des de tots els territoris.
El Director General ha volgut acomiadar-se animant a continuar traslladant les qüestions pendents a la nova Direcció General, valorant positivament la feina feta per ell i tot el seu equip de treball i agraint la tasca als sindicats.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR