Ensenyaments artístics

Instruccions per al curs 2022-2023 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors 2022-23

RESOLUCIÓ de 22 de julio de 2022, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2022-2023 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

ensenyaments artístics 2022-23

 Instruccions inici curs

PDF

plans d’estudies conduents a l’obtenció dels títols Ensenyaments Artístics Superiors de Música de diferents especialitats

ORDRE 6/2022, de 10 de maig, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Direcció i del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d'Interpretació, itinerari Cant, del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló.

música ensenyaments artístics

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Instruccions d’inici de curs 2018/19: ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. [2018/6616]

organització ordenació música i dansa instruccions inici de curs ensenyaments artístics 2018

 Instruccions inici curs

PDF

Currículum del títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques

DECRET 13/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques, pertanyent a la família professional artística d’Escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

tècniques escultòriques ensenyaments artístics currículum arts plàstiques i disseny

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Resolució de borses extraordinàries FP inicial, idiomes i artístics

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes. [2012/6226] (pdf 254KB)

formació professional inicial ensenyaments artístics ensenyament idiomes borses

 Borses de treball i professorat interí

PDF

Requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

requisits mínims centres reial decret ensenyaments artístics boe 2010

 Organització dels centres

PDF

Ordenació i determinació del marc normatiu implantació d’ensenyaments artístics

DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors,en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV 10/05/2011)

ordenació marc normatiu graduat ensenyaments artístics determinació decret 2011

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 6/11/2009).

reial decret ensenyaments artístics correcció d'errades boe 2009

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Esborrany requisits mínims ensenyaments artístics superiors (BOE 27/10/09)

Esborrany de reial decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments artístics superiors regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 27/10/09). 4/12/09.

requisits esborrany ensenyaments artístics boe

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ordenación de las enseñanzas artísticas superiores (BOE 27/10/09)

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 27/10/09).

reial decret ordenació ensenyaments artístics boe 2009

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF