Avaluació i promoció

Documents oficials d’avaluació i aspectes de l’ordenació general de la Primària

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

primària avaluació i promoció

 Avaluació i promoció

PDF

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmens de setembre al juliol)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014.

setembre proves extraordinàries juliol avaluació i promoció

 Avaluació i promoció

PDF

Regulació de la promoció de curs incomplet

Ordre EDU/2395/2009, de 9 de setembre, per la qual es regula la promoció d'un curs incomplet del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, a un altre de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

regulació ordre curs incomplet avaluació i promoció 2009

 Avaluació i promoció

PDF

Instruccions documentació bàsica d’avaluació

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d’avaluació i s’establix el procediment de sol·licitud d’assignació del número d’historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (DOCV 14/03/08).

resolució instruccions documentació bàsica avaluació i promoció 2008

 Avaluació i promoció

PDF

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

primària ordre avaluació i promoció 2007

 Avaluació i promoció

PDF

ORDE d’11 d’abril de 2006, regulació de l’avaluació diagnòstica

ORDE d’11 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’avaluació diagnòstica en l’ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV 11/05/06).

regulació ordre normativa comuna avaluació i promoció 2006

 Avaluació i promoció

PDF

Ordre de 18 d’octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

Ordre de 18 d'octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

ordre eso avaluació i promoció 2004

 Avaluació i promoció

PDF

Correcció d’errors de l’ordre 1923/2003

Correcció d'errors de l'ordre 1923/2003

ordre correcció d'errades avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Elements bàsics de’avaluació dels ensenyaments de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre elements bàsics avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

catàleg nacional de qualificacions professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

reial decret catàleg avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Instruccions avaluació i promoció alumnat ESO

Resolució de 26 de juliol de 2000, pel qual es donen instruccions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

resolució eso avaluació i promoció 2000

 Avaluació i promoció

PDF

Avaluació de les ensenyances escolars de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

reial decret qualificacions professionals catàleg avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Instruccions sobre l’avaluació i promoció de l’alumnat EP

Resolució de 26 de juliol de 2000, per la qual es donen instruccions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat d'educació primària.

resolució promoció fp avaluació i promoció avaluació alumnat 2000

 Avaluació i promoció

PDF

Matèries optatives de Batxillerat i regulació del seu currículum

Ordre de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny de 1995.)

ordre matèries optatives currículum batxillerat avaluació i promoció 1995

 Batxillerat

PDF