Professorat interí

Les funcionàries interines i el permís de maternitat

Durant aquest curs escolar, un nombre reduït, però no per això poc important, de professores interines han patit una situació injusta, ja que han hagut de triar entre el seu permís per maternitat i un lloc de treball.

Amadeu Sanz

dimecres 25 abril 2012 17:03 h

Quan una docent embarassada o en permís de maternitat obté plaça en les adjudicacions de juliol, no hi ha cap problema, perquè una altra persona la substituirà mentre està de permís i, en acabar-lo, la interina s’incorporarà a la seua vacant adjudicada. De la mateixa manera, si la docent embarassada obté vacant per a tot el curs, podrà gaudir dels seus permisos sense més entrebancs.
La dificultat ve quan el naixement de la criatura té lloc en un moment en el qual a la mare encara no l’han adjudicat un lloc de treball ja que, en aquestos casos, la Conselleria d’Educació ha obligat a les mares a renunciar al gaudi del seu permís si volien ser contractades. El sindicat va fer totes les gestions possibles davant de l’administració, però no ha hagut cap rectificació i ara queda la via judicial.
De cara al curs que ve, la qüestió encara està oberta, ja que el nou acord de personal interí estipula el procediment a seguir en l’adjudicació d’inici de curs, però no en la resta d’adjudicacions. STEPV exigeix que, siga quina siga l’adjudicació o el tipus de plaça, el procediment siga el mateix: la contractació de la mare i, al mateix temps, la concessió del permís per maternitat

Revisa la norma

Està la Conselleria d’Educació discriminant les dones i coartant el seu dret al treball i a la maternitat?. Tot sembla indicar que així és, doncs pel simple fet d’haver estat mare i estar gaudint del permís per maternitat legalment reconegut, no tenen dret que se’ls oferisca un lloc de treball, amb els perjudicis que a nivell econòmic i administratiu es deriven d’aquesta actuació. 
De la manera d’actuar de la conselleria, es desprèn una postura contrària a dret, en vulnerar amb això tota la normativa vigent aplicable a aquest cas.
I quina és la norma que es vulnera, entre d’altres.

 • Constitució Espanyola (article 35) estableix: “1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas puga haver discriminació per raó de sexe.” 
 • Llei 9 / 2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes (article 4. Principis rectors de l’acció administrativa), disposa:  “2. Les diferents administracions públiques, han d’adoptar una estratègia dual basada en el principi de complementarietat de mesures d’acció positiva i les que responguin a la transversalitat de gènere.” Mentre que l’article 13, que regula l’accés a l’ocupació en condicions d’igualtat, diu: “En relació amb el treball, aquesta llei empararà totes les mesures adequades per al compliment de la igualtat en l’accés a l’ocupació”. 
 • Llei Orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l’article 5. Igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball, estableix el següent: Així mateix, en l’article 8. Discriminació per embaràs o maternitat, regula el següent: “Constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat”.  D’altra banda, en l’article 10. Conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries, preveu el següent: “Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de sexe es consideraran nuls i sense efecte, i donaran lloc a responsabilitat a través d’un sistema de reparacions oindemnitzacions que siguin reals, efectives i proporcionals al perjudici sofert, així com, si s’escau, a través d’un sistema eficaç i dissuasiu de sancions que previngui la realització de conductes discriminatòries “.

 

Funcionària interina que es troba embarassada i està percebent la prestació per atur Aquella funcionària interina que perceba la prestació total d’atur i passe a la situació de maternitat (16 setmanes després del part o 18 setmanes en cas de part múltiple), haurà d’acudir a l’oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal que li corresponga i demanar la suspensió de la seua prestació per atur. Al mateix temps, haurà d’acudir a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que li corresponga i demanar la prestació per maternitat. Una vegada finalitzat el permís per maternitat, haurà de sol·licitar del Servei Públic d’Ocupació Estatal en què va instar la suspensió, la represa de la seua prestació per atur pel període que li faltara per percebre.
Funcionària interina embarassada sense nomenament i de baixa per malaltia En el cas que la seva situació d’incapacitat transitòria (IT) s’haja originat mentre estava en vigor el nomenament, haurà de demanar-la si té cotitzats un mínim de 180 dies en els darrers 5 anys.
Funcionària interina amb nomenament en vigor i d’IT Durant el període d’IT, l’administració educativa continuarà abonant-li el 100% de les retribucions. En el moment en què es produisca el part, haurà de demanar a l’INSS la prestació per maternitat. Una vegada finalitzat el permís per maternitat, si el nomenament encara estigués vigent s’haurà de reincorporar al seu lloc de treball o, en cas contrari, si hagués finalitzat el seu nomenament, pot demanar la prestació per atur sempre que tinga almenys 365 dies cotitzats.
Funcionària interina el nomenament de la qual finalitza durant el permís per maternitat La funcionària interina seguirà percebent la prestació per maternitat a través de l’INSS, podent després demanar la prestació per desocupació en el cas que tingui, com a mínim, 365 dies cotitzats. En aquest supòsit, no es descomptarà del període de percepció de la prestació de desocupació el temps que hagi estat en situació de permís per maternitat.
Permís per maternitat coincident amb el mes d’agost (mes de vacances) El permís per maternitat que coincidisca amb el mes d’agost, serà recuperable una vegada finalitzat el mateix, prèvia petició de la interessada a la direcció territorial d’Educació corresponent.
Funcionària interina amb diversos anys de cotització, molta antiguitat, actualment sense nomenament i sense dret a atur per haver-lo exhaurit. No té dret a percebre cap prestació de l’INSS de no reunir algun dels requisits que es refereixen a continuació, el principal dels quals és trobar-se en alta o situació assimilada a ella. Requisits
 1. Estar afiliades i en alta o en situació assimilada a l’alta.
  • Tenir cobert un període mínim de cotització de:
  • Si la treballadora té menys de 21 anys d’edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, no s’exigirà període mínim de cotització.
  • Si la treballadora té complerts entre 21 i 26 anys d’edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció: 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
  • Si la treballadora és major de 26 anys d’edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

 


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR