DOGV Capçaleres

DOGV del 12 gener 2021

DOGV de 12/01/2021, Núm 8995bis

II. AUTORITATS I PERSONAL
  A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/104]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per a la concessió dels premis de la trenta-cinquena edició del Festival Internacional de Cinema de València - Cinema Jove. [2021/124]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de novembre de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). [2021/107]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, per a l’exercici 2021, les subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció laboral per part d’entitats especialitzades en l’atenció de col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball (INTEGREM), en aplicació de l’Ordre 1/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2021/183]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana diversos centres de lectura pública municipals de la Comunitat Valenciana. [2021/108]