DOGV Capçaleres

DOGV del 22 març 2019

DOGV de 22/3/2019, Núm 8511

II. AUTORITATS I PERSONAL

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de Secundària dels cossos de mestres, catedràtics, catedràtiques i professorat d’Ensenyament Secundari, de professorat tècnic de Formació Professional, de catedràtics, catedràtiques i professorat d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics, catedràtiques i professorat de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, catedràtiques, professorat i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2018-2019.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual s’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de cultura contemporània a l’Espai Casa Joan Fuster de Sueca per a difondre i dinamitzar l’obra fusteriana, durant el curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el funcionament d’una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2019-2020.