DOGV Capçaleres

DOGV del 04 març 2019

DOGV de 4/3/2019, Núm 8498

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’ingrés i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponents al Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT, en l’exercici 2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de la mencionada comissió sobre l’estructura de les noves proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la universitat del curs 2018-2019, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de Formació Professional, o de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic esportiu superior, o equivalents a efectes acadèmics.