Polítiques educatives

Aclariments sobre la LOMLOE, la nova llei d’educació que prepara el govern

Els sectors més conservadors han iniciat una campanya contra la coneguda com a ‘Llei Celaá’

dilluns 16 novembre 2020 18:42 h

La setmana passada els centres concertats van iniciar l’anomenada “campanya taronja”, una mobilització impulsada per la plataforma #MasPlurales. En la plataforma estan les dues principals patronals dels centres educatius concertats (E&G i CECE) i els sindicats (FSIE i USO), amb la connivència de les forces polítiques PP, Ciutadans i VOX que han presentat respectivament una esmena a la totalitat al projecte de llei d’Educació (LOMLOE) més coneguda com “llei Celaá”.


Però, què hi ha de cert en tot el que s’ha manifestat contra la futura llei d’educació?


-Els centres d’Educació Especial tancaran.


Totalment fals. Si fem una lectura comprensiva del projecte de llei LOMLOE, no es desprén del seu articulat que “el govern vaja a tancar els centres d’EE”, com ens ha arribat des d’un sector de la societat.
El que especifica el text de projecte de llei: es donar resposta a les necessitats dels alumnes amb diversitat funcional, independentment del tipus de centre en el que s’escolaritzen, podent-ho fer perfectament en un centre ordinari, si aquest centre reuneix les condicions i recursos necessaris. Sí diu clarament que la llei destinarà més recursos econòmics als centres ordinaris per a facilitar que aquella família que ho desitge, puga matricular al seu fill/a en un centre ordinari amb totes les garanties de ser ben atesos.


Cal llegir de manera integra, la Disposició addicional quarta de la llei.


-Acabar amb les quotes “voluntàries” que paguen les famílies en els centres concertats.


Cert,  redactat de l’article 88 de la LOE:


“Artículo 88. Garantías de gratuidad. 1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario.”

 
En el redactat de la LOMLOE no apareixen les dues últimes línies dalt subratllades de l’art. 88 de la LOE. Es pretén d’aquesta manera acabar amb les “quotes voluntàries” que paguen les famílies als centres. Des d’STEPV entenem com a positiu aquest criteri ja que evitarà que es puga produir discriminació entre l’alumnat dels centres públics i els que van als centres concertats. Pagar una quota extra en un centre subvencionat amb diners públics genera una clara discriminació entre l’alumnat que s’ho pot permetre i entre les famílies amb menys recursos econòmics que no s’ho poden permetre, abocant a aquestes últimes a optar només pels centres públics. En els centres públics del País Valencià les activitats extraescolars tampoc poden suposar una despesa per a les famílies.


-No subvencionar a centres que segreguen per sexe.


Cert. L’article 84 apartat 3 de la LOMQE diu:

“En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad. 4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias.


La LOMLOE en el seu article 84 elimina del seu apartat 3 el text que us subratllem, recuperant així el text original de la LOE. Per tant, a partir d’aquesta llei tots aquells centres que segreguen per sexe deixaran d’estar subvencionats amb fons públics pel govern. Mesura que entenem totalment necessària i portàvem temps reivindicant des del Sindicat. Entenem que una educació integral i inclusiva de l’alumnat passa per la coeducació, per una educació amb igualtat, pel respecte a la diversitat i per la l’educació afectivo-sexual. Com bé arreplega el projecte de llei, aquests aspectes pedagògics han de ser consubstancials en la formació de l’alumnat, i així incloure’ls de forma transversal en tots els nivells educatius.


Recordem també que aquesta mesura va ser recolçada en la LOMQE per la dreta més ultraconservadora, per contra va ser rebutjada per les organitzacions majoritàries de la comunitat educativa (sindicats, associacions de pares i mares, organitzacions d’alumnat, etc), resta de forces polítiques, associacions, i col·lectius d’experts de l’educació a nivell estatal.


-El govern vol acabar amb la religió en les escoles.


Fals. L’assignatura no desapareix del currículum, simplement deixa de ser avaluable i no computarà, per tant, per fer la mitjana entre la nota de la ESO i batxillerat. Tornem, doncs, a com estava regulada l’assignatura de religió abans d’entrar la LOMQE, llei aquesta última que va tornar a imposar l’assignatura com a avaluable.


Per tant, les famílies que desitgen matricular als seus fills/es en l’assignatura de religió podran matricular-los i cursar l’assignatura, ja que el concordat signat entre la Santa Seu i l’Estat en l’any 1979 continua vigent i té rang constitucional.


-No podrem escollir centre, no hi ha llibertat d’elecció.


Fals. L’apartat 1 de l’article 84 de la LOE, queda redactat de la següent manera en la LOMLOE:


“Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.”


Ara bé es modifica. d’altra banda, l’apartat 1 de l’article 86 de la LOE que queda redactat de la següent manera:


“1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados.

Las áreas de escolarización o influencia se determinarán de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o lugar de trabajo.”


Com es pot apreciar, s’afegeix el criteri de proximitat al domicili o lloc de treball, que en la LOMQE no apareix.


-El castellà deixarà de ser llengua vehicular a l’educació.


Fals. L’esmena que s’ha incorporat a la llei simplement diu que s’ha de complir amb l’objectiu que tot l’alumnat ha de conéixer les dues llengües oficials, en els territoris que en tenen, podran adoptar les mesures que es consideren necessàries per aconseguir aquest objectiu. Per tant, es deixa en mans de cada territori com s’ha de dur a terme que la llengua pròpia, en el nostre cas el valencià, siga coneguda en igualtat de condicions que el castellà. És molt possible que a les entitats que s’oposen a aquesta mesura els moleste el valencià tinga iguals drets que el castellà, però això no és un tema educatiu sinó clarament ideològic.


Finalment des d’STEPV manifestem el nostre rebuig, com no podia ser d’altra manera, a la situació provocada en el sector aquesta darrera setmana per aquesta campanya que a totes llums ha despertat un clima de malestar, soroll, polèmica, i interessada informació entre els professionals, famílies i l’alumnat d’aquests centres. Com a Sindicat, l’STEPV ha escoltat les queixes i consultes que els han fet arribar un nombre elevat de professionals que s’han vist indefugiblement immersos en una situació de pressió i estrés provocat per l’obligació de complir amb les activitats d’aquesta campanya de tarannà més bé ideològic, incorrent en ocasions en alguns centres a fer una interpretació interessada i partidista del projecte de llei, i transmetent de manera tendenciosa una informació basada en mentides que no deixen de ser una simplificació interessada de la realitat amb l’afany ideològic perquè aquesta llei no prospere. Tot açò ens fa pensar que puguen haver-hi no sols interessos ideològics sinó també econòmics darrere d’aquesta campanya impulsada per la dreta, marcant un estat de crispació innecessària entre la societat civil.


D’altra banda no podem passar per alt la manipulació i adoctrinament per part d’aquests centres que han utilitzat i fet partícips al seua alumnat en les activitats realitzades en horari escolar. Des d’STEPV estem i estarem sempre en contra d’adoctrinar l’alumnat i utilitzar-lo com a moneda de canvi per a aconseguir rèdit polític. Estem convençuts que l’escola ha de ser el lloc del coneixement i la transmissió de valors i vivències de les xiquetes i xiquets durant el període escolar on no cap, cap tipus d’adoctrinament.

 

Adjuntem els següents documents perquè els pugueu consultar:

Projecte de Llei Orgànica (LOMLOE)
Les esmenes al Projecte de Llei
La Llei Orgànica LOE

 

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR