1998

Requisits programa d’educació bilingüe enriquit per la incorporació primerenca d’una llengua estrang

Ordre de 30 de juny de 1998, per la qual s'estableixen els requisits mínims per a aplicar en els centres educatius un programa d'educació bilingüe enriquit per la incorporació primerenca d'una llengua estrangera, com a llengua vehicular, des del primer cicle d'educació primària.

requisits ordre incorporació primerenca educació bilingüe 1998

 Valencià

PDF

Concursos de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents

Reial Decret 2112/98, pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents.

reial decret provisió de places estatal cossos docents concurs de trasllats 1998

 Trasllats

PDF

Desplaçament de mestres com a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball

Ordre 9 de juny de 1998, per la qual es regulen les situacions a les quals es refereixen els articles 14, 15, 16 i 17 de l'Ordre de 23 de gener de 1997 i el desplaçament de mestres com a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball en centre públics d'educació infantil, primària o primer cicle d'educació secundària obligatòria i educació especial.

supressió ordre llocs de treball desplaçament derogada 1998

 Supressió de llocs

PDF

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’educació secund.

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d'educació secundària.

secundària seccions regulació organització dels centres ordre normativa comuna 1998

 Organització IES

PDF

Decret 39/1998, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb NEE

Decret 39/1998, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

ordenació nee decret atenció alumnat 1998

 N.E.E.

PDF

Instruccions organització i funcionament dels centres d’infantil i primària per al curs 1998/99

Resolució de 20 de juliol de 1998, per la qual es prorroga la resolució anterior i s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'educació infantil i primària per al curs 1998/99.

primària organització instruccions inici de curs infantil funcionament 1998-99 1998

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions dirigides als centres i programes EPA en matèria de formació bàsica dels treballadors

RESOLUCIO de 10 de juny de 1998, de les direccions generals d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Centres Docents, per la qual s'aproven les instruccions dirigides als centres i programes d'Educació de Persones Adultes mantinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en matèria de formació bàsica dels treballadors contractats a través de la modalitat de contractes per a la formació, que no hagen finalitzat els cicles educatius compresos en l'escolaritat obligatòria. [1998/C5434] (DOCV 17/07/98)

resolució instruccions fpa formació bàsica 1998

 F.P.A.

PDF

Desenvolupament determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional

Reial Decret 777/1998, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional a l'àmbit del sistema educatiu.

reial decret ordenació fp desenvolupament 1998

 FP Cicles Formatius

PDF

Procés de constitució dels consells escolars municipals

Ordre 19 d'octubre de 1998, pel qual es convoca el procés de constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana.

procés ordre consells escolars 1998

 Consells Escolars Municipals

PDF

Ordre 3 d’abril de 1998 de regulació del procediment d’admissió d’alumnat

Ordre 3 d'abril de 1998, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat als centres d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

procediment ordre alumnat admissió 1998

 Alumnat

PDF

Decret 27/1998 de regulació de l’admissió d’alumnat

Decret 27/1998, pel qual es regula l'admissió de l'alumnat als Centres Docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

regulació decret alumnat admissió 1998

 Alumnat

PDF

Desenvolupament d’aspectes de l’ordenació de l’FP

Reial Decret 777/1998, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del Sistema Educatiu.

reial decret ordenació fp adscripció cos de secundària 1998

 Adscripció cos de secundària

PDF