Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicacions d’inici de curs per al curs 2022/23

01 / 08 / 2022

Vacants definitives

Funcionariat de carrera i en pràctiques

Funcionariat interí

 
Certificat mèdic per al professorat interí (instruccions de la Conselleria de Sanitat): En el curs escolar 2022-2023, donada la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19, amb la finalitat de no saturar els serveis d’atenció primària de salut, resulta convenient que s’adopten mesures excepcionals que alteren el procediment de presentació del certificat amb caràcter previ al nomenament existent fins a hui. És per això que s’hi flexibilitza i s’ofereix la possibilitat de presentar-lo amb
caràcter posterior, però sempre amb anterioritat al 30 de juny de 2023.
Consulta ací la instrucció completa

Credencial
En breu estarà disponible la descàrrega de les credencials.

Reclamacions
Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació d’inici de curs, mitjançant el tràmit que està definit en OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Recursos de reposició a les llistes d’adjudicacions

En l’Espai de l’Afiliació trobaràs els models de recursos de reposició a les adjudicacions en cas que no estigues d’acord amb l’adjudicació.


Correcció de les vacants provisionals per a les adjudicacions de juliol

30 / 07 / 2022

S’han detectat i corregit errors en els requisits lingüístics d’algunes places, per la qual cosa s’actualitza el llistat de vacants

NOTA INFORMATIVA: El termini perquè el personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques realitze les peticions, s’amplia a les 12.00 hores del dilluns 1 d’agost.

Llistat de vacants corregit


Vacants provisionals adjudicacions juliol

29 / 07 / 2022

  Resolució
  Llistat

NOTA: El personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques només podrà optar als llocs a temps complet definits com a vacants.


Professorat interí: Llistes definitives de persones participants a les adjudicacions de juliol

29 / 07 / 2022

Resolució

Cos de Mestres    
      Llistat

Cossos de Secundària i Altres Cossos
      Llistat

Recordeu que el personal interí podrà accedir a l’adjudicació contínua a partir de la data de publicació fins al dia 1 d’agost de 2022 a les 12.00 hores, en aquest enllaç.


Llistats definitius de participants funcionaris de carrera i en pràctiques

27 / 07 / 2022

Cos de Mestres

  Resolució
  Llistat

Secundària i Altres cossos
 
  Resolució
  Llistat

Presentació d’instàncies

L’aplicació es tancarà l’1 d’agost de 2022, a les 02.00 hores (A.M).

Accés a Petició Telemàtica (cos de Mestres)

Accés a Petició Telemàtica (cos de Secundària i Altres cossos)


Inspecció educativa: 29 de juliol adjudicació de llocs de treball amb caràcter temporal

26 / 07 / 2022

Resolució de la convocatòria

L’acte se celebrarà en la Sala d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, situada en l’Avinguda de Campanar, 32 de València, el dia 29 de juliol de 2022 a les 11:00 hores.

Participants
Es convoca les persones que, havent participat en el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació regulat per l’Ordre 1/2020, compleixen les condicions establides en l’article 14 de l’Ordre 1/2020 per a formar part de la llista per a l’ocupació temporal de llocs corresponents al cos d’inspectors d’Educació (annex I).
Es convoca les persones, que havent participat en el procediment d’incorporació a borsa convocat per la Resolució d’1 d’octubre de 2021, van superar el procés i figuren incorporades a la borsa (annex II).


Accés a la petició telemàtica per al professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí participants en les adjudicacions de juliol

25 / 07 / 2022

Convocatòria i petició telemàtica

Cos de Mestres, en aquest enllaç

Secundària i altres Cossos, en aquest enllaç

Presentació d’instàncies: L’aplicació ja està oberta en els enllaços anteriors i es tancarà l’1 d’agost a les 2:00 hores.

Nota: El llistat de les persones aspirants seleccionades que hauran de fer la fase de pràctiques encara està pendent de publicar.


Assemblees adjudicacions juliol per a funcionariat en pràctiques, de carrera i interí

25 / 07 / 2022
STEPV convoca les següents assemblees per al personal descrit a continuació:

Persones seleccionades Oposicions 2022 (en pràctiques)
Dimecres 27 de juliol, a les 11:00h en aquest enllaç

Adjudicacions Inici de Curs Professorat de carrera i interí
Dimecres 27 de juliol, a les 17:30h, en aquest enllaç

Adjudicació de destinacions definitives del funcionariat de carrera suprimit o desplaçat

22 / 07 / 2022

Llistats provisionals professorat provisional i en pràctiques adjudicacions juliol

21 / 07 / 2022

 
Resolució
  Cos de mestres
  Secundària i resta de cossos

Reclamacions
Els participants disposen d’un termini de 2 dies hàbils, a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents:

  Nom i cognoms
  NIF
  Cos a què pertany
  Especialitat o especialitats
  Objecte i desenrotllament de la reclamació


Llistes provisionals professorat interí adjudicacions de juliol

21 / 07 / 2022

Llistats provisionals professorat interí
  Resolució
  Cos de Mestres
  Cossos de Secundària i Altres Cossos
     
Reclamacions
Els participants funcionaris interins disposen d’un termini de 2 dies hàbils, a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions.
Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic bolsas_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents:

  Nom i cognoms
  NIF
  Cos a què pertany
  Especialitat o especialitats
  Objecte i desenrotllament de la reclamació


Participants definitius desplaçaments i supressions

21 / 07 / 2022

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.