Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicació del 24 d’abril: llocs oferits provisionals

23 / 04 / 2020

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació del 24 d’abril de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Notes: Per a les places ressenyades com a ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, encara que s’oferisquen com a VACANTS, l’ocupació finalitza quan acaba la necessitat d’atenció a l’alumnat que la motiva, per tant, el seu comportament és amb caràcter general el mateix que el d’una SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA.


Guia de les adjudicacions contínues fins el 30 de maig

21 / 04 / 2020

Normativa: Instruccions de 17 d’abril de 2020 de la Direcció General de Personal Docent per a la cobertura urgent de llocs de treball de personal docent durant el període de suspensió de l’activitat educativa presencial
La situació extraordinària actual va provocar la suspensió de les adjudicacions des del 12 de març. Finalment es reprendran les adjudicacions en el format que us expliquem a continuació i que va ser negociat el passat dijous 16 d’abril.
Aquestes instruccions són temporals, mentre dura l’actual situació de suspensió presencial de les classes. Les adjudicacions continuen regulant-se per la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Personal Docent, que de moment es veu alterada per la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, en el sentit següent:
Nou funcionament de les adjudicacions contínues

 1. Les adjudicacions seran un dia a la setmana, i no dos com fins ara.
 2. Les adjudicacions de difícil cobertura de moment queden suspeses fins a nova ordre, perquè requereixen presencialitat. Per tant, només poden participar de les adjudicacions les persones que formen part de les borses de treball.
 3. La primera adjudicació serà divendres 24 d’abril. Dijous 23 d’abril, a partir de les 14 hores, es publicaran les vacants.
 4. A partir de la primera adjudicació i fins el 30 de maig, les adjudicacions seran dijous i dimecres es publicaran les vacants. Cada divendres s’obrirà la convocatòria de les adjudicacions a partir de les 11 hores.
 5. La persona adjudicada haurà de posar-se en contacte amb l’equip directiu del centre el com a molt tard en el dia d’incorporació al lloc de treball que s’indique en la resolució de l’adjudicació. El contacte es farà, a través del correu electrònic oficial del centre. De no produir-se aquest contacte, s’entendrà que la persona interina no s’incorpora al lloc adjudicat.
 6. En el correu de contacte adreçat a la direcció del centre, la persona interina informarà de la seua presa de possessió d’acord amb l’adjudicació publicada i haurà d’adjuntar còpia en PDF de la credencial de l’adjudicació que haurà obtingut telemàticament.
 7. La direcció del centre gravarà la presa de possessió corresponent de la persona interina en ITACA, indicant-hi de manera precisa el dia de presa de possessió que es correspon amb el primer dia lectiu següent a l’adjudicació.
 8. La direcció del centre custodiarà la credencial enviada per la persona interina, la signarà i l’arxivarà de manera ordinària en el centre tan prompte com siga possible.
 9. Per a tots aquells aspectes que no es recullen en aquestes instruccions, s’aplica el que s’estableix en la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Personal Docent, que regula els procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat.


Alguns possibles dubtes

1.- Què és REGPER?
REGPER és el programa informàtic de la Conselleria d’Educació. No t’afecta per a res, ni has d’intentar accedir-hi ni res d’això. La sol·licitud o modificació de les places continua com sempre: des de la web de la Conselleria i amb el programa que ja coneixes.

2.- He de fer alguna acció especial?
No, si ja tens una petició presentada i no vols modificar-la. Així i tot, podràs entrar a les teues peticions i modificar-les quan ho consideres, excepte quan el programa estiga en ple procés d’adjudicació, exactament igual que fins ara.

3.- M’arrisque a sol·licitar places allunyades del meu lloc de residència per si ja no ens haurem d’incorporar físicament al centre?
És una pregunta difícil de respondre. De fet, en la Mesa Sectorial vam preguntar a la Conselleria què pensaven respecte al retorn presencial als centres educatius i la resposta va ser que estaran al que determinen les autoritats sanitàries. Per tant, potser tornem físicament als centres abans que acabe el curs o potser no, tot i que en principi la primera quinzena de maig apunta que no serà així. Més enllà està per veure.
Abril de 2020


Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 24 d’abril de 2020

17 / 04 / 2020

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 24 d’abril de 2020.

No disponible - Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos


Els procediments d’adjudicacions contínues i de difícil cobertura suspesos temporalment

24 / 03 / 2020

Conselleria confirma que els procediments d’adjudicacions contínues i de llocs de difícil cobertura queden suspesos temporalment. Anunciarà quan tornen a realitzar-se.


Cancel·lada l’adjudicació del 17 de març

16 / 03 / 2020

La Conselleria comunica que l’adjudicació prevista per al dia 17 de març no es realitzarà a causa de la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació extraordinària en la qual ens trobem per l’evolució del coronavirus (COVID-19).


Adjudiació de difícil cobertura del 13 de març

13 / 03 / 2020

Nota: El personal a qui se li ha adjudicat un lloc, haurà de personar-se en la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la província en què estiga ubicat el lloc adjudicat a les 9:00 hores del dilluns 16 de març de 2020, amb la documentació acreditativa dels requisits generals (DNI) i específics (titulació acadèmica i la formació pedagògica i didàctica, corresponent) que exigix el lloc, no permetent-se ser representades per una altra persona.


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 12 de març

12 / 03 / 2020

Termini: des del 12 de març de 2020, a les 13:00h, fins al 13 de març de 2020, a les 02:00h (a.m.)


Adjudicació de llocs del 12 de març

12 / 03 / 2020

Adjudicació del 10 de març

10 / 03 / 2020

Adjudicació de llocs de difícil cobertura del 6 de març

06 / 03 / 2020

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d’adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Nota:El personal a qui se li ha adjudicat un lloc, haurà de personar-se en la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la província en què estiga ubicat el lloc adjudicat a les 9:00 hores del dilluns 9 de març de 2020, amb la documentació acreditativa dels requisits generals (DNI) i específics (titulació acadèmica i la formació pedagògica i didàctica, corresponent) que exigix el lloc, no permetent-se ser representades per una altra persona


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 5 de març

05 / 03 / 2020

Termini: des del 5 de març de 2020, a les 13:00h, fins al 6 de març de 2020, a les 02:00h (a.m.)


Adjudicació del 5 de març

05 / 03 / 2020

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.