Meses de negociació

Informació de la reunió de la comissió de seguiment de l’acord d’interins

Es van tractar els temes següents: Propostes de resolucions sobre les proves d’aptitud dels centres dependents de l’ISEA, reordenació de certes borses existents a Art Dramàtic en aplicació del RD 588/2022 i subdivisió de borses d’algunes especialitats del Cos de Catedràtics/es de Música i acreditació del PTFP integrat a les especialitats de Secundària.

dimarts 09 maig 2023 22:18 h

La proposta de Resolució sobre les proves d’aptitud queda ajornada i es tractarà la propera setmana a una nova convocatòria de la CSAI i amb nova documentació.

Primerament s’ha tractat la resolució relativa a les proves d’aptitud per a la incorporació definitiva a les borses de treball en les especialitats de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, de Catedràtics de Música i Arts Escèniques i de Professors de Música i Arts Escèniques d’especialitats vinculades als ensenyaments d’Art Dramàtic per les persones que han accedit a les borses de treball pel procediment de difícil cobertura. En total hi ha unes 165 persones afectades.


El Sindicat ha criticat durament els plantejaments de l’esborrany negociat per diversos motius de fons i de forma i considera inadmissible com s’ha anat portant la qüestió des de la Direcció de l’ISEACV, ja que una part substancial del que es negociava hui ja s’havia implementat.

Eixa part substancial, que a més a més pot suposar un canvi total de paradigma, és la proposta de substituir la prova d’aptitud per la incorporació definitiva a borsa per un “informe positiu emés per les direccions dels centres”. Eixe aspecte no únicament és important per les casuístiques dels cossos de l’ISEA afectats per la resolució de manera immediata sinó perquè es planteja com un model a implementar a tota la resta de cossos i especialitats on s’estiga subjecte a la superació d’una prova d’aptitud per la incorporació a borsa (Ensenyaments Professionals de Música i Arts Escèniques, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes).

Si bé les proves d’aptitud estan recollides normativament des de 2010 “per aquelles especialitats que determine la Direcció General de Personal Docent” les de l’ISEACV es van regular de manera especifica al 2017 i posteriorment al 2018, Resolució de 30 de maig de 2018. De fet al curs 2018-19 van ser convocades i des d’aleshores queden pendents les de tots els cursos posteriors incloent el actual. L’esperit d’eixes proves és poder comprovar i valorar l’aptitud de les persones de les diferents especialitats mitjançant una sèrie de proves convocades en temps i forma, amb unes comissions nomenades de manera específica, que de manera prèvia estipulen quines i cóm seran les proves. Cóm es pot plantejar doncs a la vegada que tot eixe recorregut siga equiparable a un informe fet de manera subjectiva i basat en ítems genèrics que no tenen res a veure a la pràctica concreta de l’especialitat de la persona? Cóm es pot plantejar que les persones que entren a borsa per convocatòria oficial (com les darreres convocades) hagin de superar unes convocatòries plenes d’entrebancs i proves i unes altres entren per difícil cobertura a la mateixa borsa i no hagin de passar cap més filtre que el del informe positiu de la direcció? D’aquesta manera tindríem unes borses conformades per persones que han entrat superant tota una sèrie de proves amb un sistema semblant al de una oposició, altres que han superat una prova d’aptitud i unes altres que han entrat amb un informe positiu.

Atenent-se a les normatives anteriorment citades, totes les persones que van i han accedit pels procediments de Difícil Cobertura haurien de realitzar la prova d’aptitud ja que el objectiu d’eixa prova, i també la demanda dels centres, és poder comptar amb professorat que tinga les aptituds i el domini pràctic necessari de les especialitats corresponents per poder ser incorporat de manera definitiva a les borses. Els informes contemplats a la proposta de resolució no han de substituir per res el esperit motivador de la prova d’aptitud ja que no són equiparables, ni objectius, ni ponderables, ni normatius i creen indefensió en el professorat.

El Sindicat fa temps que planteja que el que seria lògic i necessari seria obrir borses de manera regular i continua i que eixes proves per determinades especialitats i cossos es puguen realitzar de manera prèvia i no a posteriori d’haver treballat 2 mesos, 12 mesos o 4 cursos.
Des de la passada setmana als centres de l’ISEACV s’han estat convocat de manera irregular una sèrie d’entrevistes fora de tota normativa mitjançant les quals se suposa que les direccions dels centres amb la col·laboració dels diferents departaments havien d’elaborar uns informes al voltant de si les persones que han anant entrant pels procediments de Difícil Cobertura al llarg del curs actual i dels tres anteriors eren aptes o no per la docència a les seues respectives especialitats.

D’entrada la postura de STEPV i de la gran majoria de sindicats ha estat la de rebutjar aquest plantejament al menys amb les condicions actuals i de la manera que s’ha portat a terme. El Sindicat va tindre coneixement d’aquestes convocatòries improvisades tan bon punt els 13 centres van començar a posar en marxa i procedimentar la comunicació rebuda des de l’ISEACV instant als diferents departaments a convocar a les persones pendents de prova d’aptitud. A cada centre s’ha anat implementant amb una organització i dinàmica totalment diferent i amb un grau de confusió i desinformació variable.

A l’esborrany negociat hui no apareixia eixe model d’informe però per les informacions que han arribat al Sindicat des dels centres el que s’estava valorant eren altres aspectes com la puntualitat o el acompliment de les guies docents i no l’aptitud per l’especialitat. Conselleria i l’ISEA tornaran a tractar el tema conjuntament per replantejar-ho i poder aportar nova documentació a la propera reunió.

Sobre la possibilitat d’emetre informes, el Sindicat ha volgut recordar que, en tot cas, la inspecció educativa tal i com queda recollit al seu ROF, sí que disposa de les atribucions i competències per fer-ho per motu propi, com a part de les seues funcions, o via sol·licitud motivada de l’administració educativa. Però, en totes aquestes convocatòries ni ha estat consultada, ni ha intervingut per a res, al menys per les informacions indirectes que han arribat al Sindicat.

Ara bé ni els docents, ni les caporalies de departament i ni tan sols les direccions estan habilitades per emetre informes d’aptitud sobre la competència o incompetència docent de cap persona. De la mateixa manera aquesta atribució que el ISEACV ha decidit de manera unilateral atorgar a les direccions dels seus centres ni està recollida al ROF, ni a les instruccions d’inici de curs, ni a cap altra norma.
Per una altra banda les persones que han estat convocades a aquestes “proves” no han sigut degudament informades formalment ni de la fonamentació normativa d’aquesta convocatòria, ni de les seues conseqüències, ni del seu contingut. Alguns departaments, de fet, s’han negat a portar a terme aquesta “avaluació” dels seus companys i companyes, en altres casos de manera precipitada s’ha arribat a convocar al professorat a hores en les quals ja tenien programades activitats lectives i/o assajos amb alumnat i altre professorat…

En qualsevol cas, de cara a la nova reunió i amb la nova documentació aportada per part de Conselleria i l’ISEA el Sindicat tornarà a consultar al professorat per adoptar un posicionament que puga donar sortida a aquesta situació d’acumulació de proves d’aptitud pendents que s’ha de resoldre d’una manera o una altra.
Per altra banda també s’ha negociat l’adscripció de llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats de professors i catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments d’Art Dramàtic a les noves especialitats establides en aplicació del Reial decret 588/2022 i la convocatòria de procediment per al desdoblament en subespecialitates de les borses de determinades especialitats vinculades als estudis superiors de música.

Sobre aquesta Resolució i per la part relativa a la subdivisió de les especialitats el Sindicat ha mostrat la seua satisfacció per veure resoltes algunes situacions que estaven comportant distorsions i s’havien de corregir des de feia molt de temps. Le problemàtiques venien derivades de l’agrupació de diferents instruments en una mateixa especialitat com ara instruments de vent jazz, instruments històrics de corda fregada i instruments històrics de vent que ara es podran distingir en subespecialitats relacionades amb el instrument concret.

Pel que fa a l’aplicació del nou Real Decret d’especialitats d’Art Dramàtic els canvis comporten canvi de nomenclatura o denominació amb la conseqüent readscripció de les persones que formen part de les actuals borses a les noves amb la nova codificació. En el cas de canvi de denominació s’incorporarà directament a tot el personal integrant de les llistes anteriors. En el cas que una especialitat antiga corresponga a més d’una especialitat nova el personal afectat s’integrarà a les noves mantenint el ordre ocupat a la llista d’origen. El plantejament de Conselleria és que totes aquestes readscripcions i subdivisions estiguen resoltes de cara a les adjudicacions d’estiu.

El Sindicat ha volgut recordar que a banda d’aquestes modificacions, l’aplicació del nou RD 588/2022 a Art Dramàtic també hauria de comportar la regularització i actualització d’altres especialitats com ara Acrobàcia o Esgrima de les quals s’haurien d’obrir borsa. De la mateixa manera també ha remarcat que a banda de les regularitzacions aplicades al Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques hi ha altres especialitats que s’haurien de normalitzar i de la mateixa manera plantejar obertura de diverses borses.

Per una altra banda s’ha tractat el procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part dels llistes d’aspirants a la Provisió de llocs en règim d’interinitat dels especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han integrat als corresponents especialitats de professorat d’Ensenyament Secundari. El sindicat ha mostrat el seu total desacord a l’Administració, en haver deixat fora d’aquest procediment al cos de Sectors Singulars. L’Administració ha comunicat que es farà un procediment estàndard a tot el Estat per a conjuminar criteris. Davant aquest greuge comparatiu es convocaran les assemblees pertinents per a informar a la afiliació i prendre les mesures oportunes.

TORN OBERT:

  • Sobre el Concurs de mèrits i concretament sobre les titulacions dels ensenyaments artístics i les disparitats de baremacions segons la CCCAA corresponent STEPV ha tornar a demanar conèixer el document del Ministeri amb el criteri que suposadament haurien d’adoptar tots els territoris.
  • Sobre el certificat de l’administració d’educació d’origen necessari per les persones que han de fer el anunci de participació en les CCSS des d’altres territoris STEPV ha traslladat que sembla que en alguns casos pot haver-hi problemes de temps per a tindre-ho en temps i forma i caldria avançar possibles solucions.

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR