Resolució de 22 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els processos selectius d’ingrés convocats per l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

" /> Nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV. | STEPV DOGV de 22/06/2022, Núm 9367 | STEPV Les instruccions d’inici de curs redueixen la burocràcia als centres, atenent les demandes de STEPV | STEPV Concurs de directors i directores 2021/2022: correcció d’errors | STEPV Pròrroga Extraordinària de les comissions de serveis específiques | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Convocatòria del Consell Nacional del 5 de juliol de 2022 | STEPV Ha faltat la nostra companya Manuela Renau | STEPV 28 de juny: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs de secundària i batxillerat | STEPV Subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat | STEPV calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del MECR | STEPV Selecció de docents que actuaran com a coordinadors tècnics en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022 | STEPV DOGV de 21/06/2022, Núm 9366 | STEPV Assemblea del professorat tècnic d’FP - 3 de juny 2022 | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV 23 de juny: Mesa Sectorial sobre accés a càtedres de secundària i EOI | STEPV Comissions de servei llocs específics: comissions de baremació i comissions tècniques de selecció | STEPV Estades a l’estranger: reunions informatives adjudicats | STEPV DOGV de 20/06/2022, Núm 9365 | STEPV Concurs de directors i directores 2021/2022: resolució i llista definitiva | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV i ACV Tirant fan propostes sobre la competència lingüística del funcionariat | STEPV Resum de les propostes tractades a les assemblees telemàtiques sobre l’horari d’investigació del professorat de l’ISEACV | STEPV DOGV de 17/06/2022, Núm 9364 | STEPV Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València. | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Es negocia la normativa d’adjudicacions d’inici de curs i les places de difícil provisió | STEPV 21 de juny: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs infantil i primària | STEPV STEPV demana a la Conselleria protocols d’actuació davant l’onada de calor | STEPV La Conselleria atén la proposta de STEPV i el curs escolar començarà el 12 de setembre | STEPV DOGV de 16/06/2023, Núm 9363 | STEPV Acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques | STEPV Calendari escolar del curs acadèmic 2022/2023 | STEPV Calendari escolar der curs 2022/2023 | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV RESOLUCIÓ per la qual s’assignen ajudes econòmiques dins del programa PROA+ | STEPV DOGV de 15/06/2022, Núm 9362 | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV STEPV guanya una nova sentència de permís de naixement per a una família monoparental | STEPV STEPV defensa el batxillerat musical dels IES d’Alzira i Sueca en els respectius consells escolars municipals | STEPV El Ministeri d’Educació discrimina les llengües pròpies a favor de les estrangeres d'entitats privades | STEPV 16 de juny: Mesa Sectorial sobre adjudicacions d’inici de curs i places de difícil provisió | STEPV 16 de juny: Comissió de seguiment de l’acord de professorat interí de 2010 | STEPV DOGV de 14/06/2022, Núm 9361 | STEPV RESOLUCIÓ de 7 de juny, creació i manteniment d’aules d’emprenedoria | STEPV Oposicions mestres 2022:  crida part B primera prova | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Nou termini sol·licitud participació a les Comissions de Serveis Específiques | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV DOGV de 13/06/2022, Núm 9360 | STEPV La Confederació de STEs-i presenta recurs contenciós contra el RD 270/2022, que aplica la llei Iceta a l'ensenyament | STEPV Informe de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí 2010 | STEPV DOGV de 10/06/2022, Núm 9359 | STEPV Oposicions mestres 2022: nomenament nous membres òrgans de selecció (10/06/2022) | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV STEPV i una representació del professorat registren signatures per millorar l'horari d'investigació del professorat de l'ISEA | STEPV Es negocia el projecte de currículum dels ensenyaments elementals de música | STEPV Adjudicació del 9 de juny: mestres | STEPV Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits definitius | STEPV Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits provisionals | STEPV DOGV de 09/06/2022, Núm 9358 | STEPV Adjudicació del 9 de juny | STEPV Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits provisionals | STEPV Oposicions mestres 2022: nomenament nous membres òrgans de selecció | STEPV Com actuar davant les altes temperatures a l'aula | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV DOGV de 08/06/2022, Núm 9357 | STEPV Dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular | STEPV Oposicions mestres 2022: llistes definitives de persones admeses i excloses | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Noves queixes dels tribunals d’oposició per sobrecàrrega de feina | STEPV 9 de juny: Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí | STEPV Adaptació amb caràcter experimental del curriculum del CFGS de Comerç Internacional | STEPV Ajudes de menjador escolar | STEPV Ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023. | STEPV Condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023. | STEPV DOGV de 07/06/2020, Núm 9356 | STEPV Adjudicació del 7 de juny: mestres | STEPV Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits definitius | STEPV Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits provisionals | STEPV Adjudicació del 7 de juny | STEPV Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits provisionals | STEPV STEPV demana un major flexibilitat i autonòmia per aplicar els projectes interdisciplinaris en els centres | STEPV Ofertes d’ocupació pública al DOGV | STEPV Es negocia el currículum de secundària i batxillerat | STEPV Protocol de protecció i prevenció davant el coronavirus per a l’organització de les oposicions | STEPV Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. | STEPV

Rendim comptes - 4 anys en 2 minuts

Manel Àlamo García

divendres 17 juny 2022 13:16 h

Etiquetat com a


Espai Freire

Paraules d’alliberament

STEPV

dimarts 09 febrer 2021 22:25 h

Etiquetat com a


Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Meses de negociació

Es negocia l’accés a càtedres de secundària i EOI

STEPV ha exigit que es modifique la resolució de 2018 perquè el reconeixement del professorat seleccionat siga des de setembre de 2021 i no de 2022, o recorrerà la resolució

STEPV

dijous 23 juny 2022 13:56 h

Aquest matí ha tingut lloc la negociació de les 1380 places per a l’accés a càtedres dels cossos de secundària i EOI. Aquest procediment per al funcionariat de carrera consisteix en un concurs de mèrits i una avaluació docent voluntària. La proposta de Conselleria és obrir el procés d’inscripció entre el 5 i el 23 de setembre de 2022.

La qüestió dels tribunals ha centrat bona part del debat

La Conselleria ha explicat que enguany han oferit aquest nombre de places amb la qual cosa s’arribaria a un 12% de catedràtics i catedràtiques, complint amb el compromís que ja fa un temps s’havien proposat, i que s’aproximaria molt al 15% màxim de càtedres que regula la llei.
També han facilitat una nova llista de places per especialitats en la qual proposa algunes modificacions perquè han revisat les jubilacions que no s’havien incorporat en la proposta enviada als sindicats. En la nova proposta, cauen les especialitats d’Àrab (EOI) i Organització i Gestió Comercial, que es reparteixen en altres especialitats.
Sobre les places proposades, STEPV ha reclamat conéixer el nombre de càtedres actuals per especialitats i el nombre de funcionariat de carrera per especialitat, per poder fer propostes concretes, ja que sense eixa informació no és possible valorar si les places són proporcionals o no. Igualment, ha fet propostes d’inclusió d’especialitats com Alemany de secundària, per exemple, i mantindre les que ja estaven contemplades en la primera proposta.
STEPV també ha demanat que es convoque un futur procediment perquè el professorat tècnic d’FP que passe a secundària pròximament puga optar a càtedres. En eixe sentit STEPV ha proposat que la Conselleria inste al ministeri a modificar el RD 276/2007 perquè el requisit dels 8 anys com a funcionari de carrera en el cos s’amplie també als anys prestats al cos a extingir de PTFP. Si no, aquest professorat haurà d’esperar eixos 8 anys per poder accedir a les convocatòries de càtedres.
La Conselleria ha fet una proposta respecte als tribunals, per la qual s’agrupen els tribunals per diferents especialitats afins. És a dir, hi haurà 5 tribunals, quatre en secundària (un per a les àrees de coneixements cientificotècnics, un per a l’àrea de coneixements lingüístics, un per a l’àrea de coneixements socials i un per a formació professional) i un per a les escoles oficials d’idiomes. També es crearan comissions tècniques de baremació, el nombre de les quals dependrà de les inscripcions que es produïsquen.
El Sindicat ha qüestionat aquesta solució perquè oferint quasi 1400 places s’espera que les inscripcions seran massives i, per tant, poden col·lapsar els tribunals i les comissions de baremació. Per tant, STEPV considera que caldria ampliar el nombre de tribunals i posar un límit de persones aspirants per tribunal que no supere les 100 persones i ha proposat que no es limite el nombre de tribunals sinó que es deixe una redacció oberta per crear els tribunals necessaris, proposta que ha acceptat la Conselleria. A més, cal tindre en compte que el procés de càtedres coincidirà amb el concurs de mèrits del procés selectiu establert en la llei Iceta i amb el concurs de trasllats. És a dir, tres processos simultanis de baremació de mèrits. Caldrà, per tant, que Conselleria realitze un sobreesforç per a garantir les suficients comissions de baremació per tancar els processos en temps i forma.
Sobre els tribunals, STEPV també ha proposat que en aquelles especialitats més menudes on normalment repeteixen les mateixes persones en els tribunals que s’apliquen fórmules perquè hi haja alternança de tribunals.
Però el debat s’ha centrat en la situació de la convocatòria anterior, la de 2018, precisament per evitar que torne a passar. En aquell cas, el procés va finalitzar aquest curs, quatre anys després de la convocatòria (tot i que en 2021 ja es va publicar una llista definitiva) pels recursos que es van presentar i per la situació de pandèmia que va allargar el procediment per resoldre els recursos, segons la Conselleria. El fet de publicar enguany la segona llista definitiva ha fet que el nomenament de les càtedres es produïsca l’1 de setembre de 2022 i no l’1 de setembre de 2021, quan el Sindicat considera que s’haurien d’haver produït els nomenaments. La pèrdua d’aquest any, pels retards en resoldre el procés per part de Conselleria, és un greuge per a les persones seleccionades, que perden tot un any de reconeixement com a catedràtics.
És per això que el Sindicat ha exigit que es modifique la resolució de 22 de maig que estableix el nomenament a 1 de setembre de 2022 perquè aparega l’1 de setembre de 2021. El Secretariat Nacional de STEPV va acordar en la reunió de dimarts 21 de juny a Alzira, que presentarà recurs contra l’esmentada resolució si la Conselleria no accepta la proposta del sindicat.
Altres propostes que ha fet el Sindicat han estat relatives al concurs de mèrits, com per exemple valorar les publicacions digitals.
Torn obert
- Regulació del decret de triennis i sexennis del professorat en pràctiques: l’esborrany del drecret està fet i esperem que en un parell de setmanes el negociem en Mesa Sectorial.
- Professorat interins de règim especial sense C1: vam demanar les dades en la darrera mesa però encara no el tenim.
- Calendari dels processos selectius de la llei iceta: la idea és negociar en setembre les convocatòries del concurs de mèrits i del concurs oposició. El que no tenen tancada encara és la data del concurs oposició, però cal tindre en compte que la fase de pràctiques també ha d’estar resolt abans del 31 de desembre de 2024, per tant, cal planificar els processos tenint en compte això, perquè si les oposicions s’ajornen a juny de 2024, les pràctiques hauran de ser entre setembre i desembre i podria perjudicar persones de baixa, de permís de maternitat o paternitat, etc.

Nova proposta de places


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 13:43 h

Etiquetat com a


Matrícula de l’alumnat

Calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 13:25 h

Avaluació i promoció

Avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 13:22 h

DOGV de 23/06/2022, Núm 9368

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 13:18 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Comissions de servei llocs específics: Publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal del CEED

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 13:13 h

País Valencià

Llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de de titulació per les borses de treball

Carlos Furones Sánchez

dijous 23 juny 2022 12:40 h

Etiquetat com a


Comissió de seguiment de concertada

Es negocien les instruccions d’infantil i primària curs 2022/23

STEPV

dimecres 22 juny 2022 17:47 h

Les instruccions inici de curs regulen l’organització i funcionament de les etapes d’infantil i primària del pròxim curs 2022/23 i es concreten en les mesures d’ordenació acadèmica, la coordinació docent, l’elaboració del projecte educatiu i la programació general anual, els horaris lectius, i altres aspectes didàctics i organitzatius dels centres.

Les principals novetats respecte les instruccions del curs passat són, per una banda l’eliminació de l’elaboració de la normatives per fer els programes i plans, a partir d’aquestes instruccions l’avaluació i seguiment dels plans i programes es faran en la memòria final de curs, la qual cosa STEPV ha manifestat la seua satisfacció perquè comportarà eliminar carrega burocràtica que recaia sobre el professorat i equips directius. I l’altra novetat és una referència clara en el redactat dels currículums de la LOMLOE.

A més s’inclou un apartat a l’ordre sobre la regulació jornada escolar en infantil i primària. S’inclou també per als centres concertats el pla digital de centres que afectava fonamentalment als centres públics i en l’apartat 3.3 on els senyalen els aspectes relatius a l’organització i funcionament(ROF), queda clar que s’elaborarà també per als centres privats concertats.

No obstant açò, STEPV ha fet aportacions concretes per millorar l’articulat de les intruccions, hem proposat la separació de les coordinacions d’Igualtat i Convivència en dos coordinacions autònomes una de l’altra, d’altra banda hem proposat una major flexibilitat per a l’elaboració de les programacions anuals que ha de realitzar el professorat.

Finalment hem demanat que es faça efectiva la negociació de les plantilles docents, atès que les tenim calendaritzades des de fa un any. El DG ha contestat que en aquest aspecte, l’objectiu i prioritat de la Conselleria és aconseguir tindre l’Ordre de la figura d’AiLl i la Resolució del PAM abans de finalitzar el mes de juliol, i ens ha confirmat que aquesta documentació està ja en intervenció econòmica. En aquest darrer punt de la resolució del PAM, hem demanat que s’agilitze sobretot la seua publicació i no torne a repetir-se el que va passar el curs passat que es va ajornar fins a meitat d’octubre provocant greus problemes en l’organització i funcionament dels centres per atendre en condicions a l’alumnat de compensatòria.

Al torn obert de paraula el DG de centres ens ha explicat els següents punts:

-PROA+ ha eixit hui la resolució publicada al DOGV, el professorat es podrà contractar ja des dels centres per desenvolupar aquest programa el curs que ve.

-Respecte de l’Acord d’Orientació educativa infantil i primària, ens ha comunicat que es troba ara mateix a Hisenda tant el programa com la memòria i una vegada done el seu vist-i-plau la conselleria d’Hisenda, ens convocarà la DG de Centres per a la seua signatura.
-Aquest mes de juny es farà efectiu el pagament delegat al professorat que imparteix la FPDual en els centres.

-Sobre xarxa llibres ja ha eixit la reposició dels llibres, el curs que ve es farà una reposició del 100% en els cursos de 3r i 4t de primària, de cara el curs 2023/24 es farà la reposició del 100% en els cursos de 5è i 6è.

-Pel que fa a les titulacions dels orientadors/res tenen previst entre les tres direccions generals: la d’Innovació Educativa, la de Centres i la de Personal, treure una resolució per deixar clares les titulacions que han de tenir aquests professionals per poder exercir en els centres concertats. Recordem que aquesta demanda la va exigir STEPV en la darrera reunió de CS concertada. A més ens ha comentat que estan elaborant una ordre d’orientació que no sols passarà per Mesa tècnica de pública sinó també per CS concertada per poder-la negociar també en l’àmbit de la CS.
En resum, abans d’acabar el mes de juliol la pretensió es tindre l’Ordre d’AiLl, la resolució del PAM publicada i l’Acord d’Orientació signat entre les organitzacions sindicals, patronals i administració.

STEPV al torm obert ha demanat agilitat en la resolució de casos d’impagaments en les nòmines de docents que porten sense cobrar des de fa mesos, i en l’actualització dels triennis d’aquells docents que els tenen encara per actualitzar.

Finalment hem insistit en una resposta a la petició de reunió que vam sol·licitar temps enrere les organitzacions sindicals i patronals del sector per poder tindre una primera presa de contacte i poder començar a negociar la descarrega d’hores lectives de docència en els centres concertats.

Etiquetat com a


Professorat interí

Llistes provisionals d’acreditació de la titulació per a les borses de treball de les oposicions de 2017, 2019 i 2020

STEPV

dimecres 22 juny 2022 15:54 h

Consulta ací els annexos:
- Annex I. Llista provisional del personal docent interí que acredita la titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua participació en els procediments selectius objecte d’aquesta resolució
- Annex II. Llista provisional del personal docent interí que acredita la titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua participació en procediments d’incorporació a borsa convocats amb posterioritat als procediments selectius objecte d’aquesta resolució
- Annex III. Llista provisional del personal docent interí que no acredita la titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua participació en els procediments selectius objecte d’aquesta resolució
- Annex IV. Llista provisional de persones inscrites en l’oposició convocada per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, que no van aprovar la primera part (A+B) i han acreditat els requisits necessaris de l’especialitat per la qual es van presentar a aquesta oposició
- Annex V. Llista provisional de persones inscrites en l’oposició convocada per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, que no es van presentar al procediment selectiu o que no van aprovar la primera part (A+B) i no han acreditat els requisits necessaris de l’especialitat per la qual es van presentar a aquesta oposició

El període per a fer reclamacions als llistats provisionals i aportar documentació serà de les 00:00 hores del dia 23/06/22 fins a les 23:59 hores del dia 30/06/22.

Etiquetat com a

titulacions

Anuncis

Nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV.

Carlos Furones Sánchez

dimecres 22 juny 2022 13:56 h

Etiquetat com a


DOGV de 22/06/2022, Núm 9367

Carlos Furones Sánchez

dimecres 22 juny 2022 13:48 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Les instruccions d’inici de curs redueixen la burocràcia als centres, atenent les demandes de STEPV

El Sindicat ha estat molt dur respecte a l’horari del professorat d’orientació en els CEIP i CEE, que continua sense resoldre’s, i ha tornat a aconseguir una nova Mesa Sectorial per a tractar la qüestió

STEPV

dimecres 22 juny 2022 13:25 h

Aquest matí s’han negociat les instruccions d’inici de curs d’infantil i primària per al curs 2022/23. Les principals novetats que introdueix la normativa són la reducció de la gestió burocràtica durant el curs, ja que el seguiment i l’avaluació dels diferents plans i programes es realitzaran en la memòria de fi de curs i no al llarg de curs. Igualment s’introdueixen novetats relatives a l’aplicació de la LOMLOE com les referències als nous curriculums.

S’han incorporar propostes del sindicat plantejades el curs passat en les instruccions del curs que ve

El Sindicat celebra aquest primer pas en la reducció de la burocràcia perquè és una reivindicació que fa anys que està reclamant STEPV i que comporta una sobrecàrrega de feina per al professorat i equips directius. Tot i això, el Sindicat considera que cal treballar més per aquesta reducció de la burocràcia i que els centres educatius estiguen dotats de personal administratiu i que, en cas de vacant o baixa, es cobrisquen les places de forma immediata. Actualment, els centres que tenen administratius de baixa o places vacants estan mesos sense cobrir, incrementant encara més les tasques del professorat i equips directius.
També hem valorat positivament que s’hagen incorporat demandes que STEPV va traslladar el curs passat i que s’han incorporar enguany a les instruccions, com per exemple, l’aplicació de mesures de millora als diferents plans i programes en lloc de la reelaboració de tot el document, així com un tractament més democràtic del projecte educatiu de centre.
STEPV ha criticat que no s’haja continuat amb la negociació de les plantilles docents d’infantil i primària, iniciades el mes de març, que haurien d’haver continuat per tal que el curs que ve els centres educatius milloren l’atenció educativa a l’alumnat i ha exigit reprendre la negociació. En aquest sentit també ha recordat que la normativa que regula la dotació horària per a les substitucions de les direccions i coordinacions farà 30 anys la propera setmana i que no és de rebut que els centres estiguen treballant en aquestes condicions.
Igualment, el Sindicat ha estat molt dur en l’apartat de l’horari del professorat d’orientació educativa perquè no s’ha negociat l’ordre de desenvolupament del nou Decret Orientació Educativa per a tractar les condicions laborals d’aquest professorat en els CEIP i CEE. L’aplicació del decret va ser molt conflictiva perquè la Conselleria va regular les seues condicions laborals sense negociar amb els sindicats. STEPV va poder forçar una mesa de negociació i la Conselleria va modificar alguns aspectes però que de cap manera van safister les necessitats d’aquests professorat. STEPV va convocar una manifestació el 30 de maig del professorat d’orientació i es va reunir amb la Directora General d’Inclusió Educativa en la qual es va comprometre a tractar les propostes del Sindicat en la negociació de l’ordre, que ha quedat pendent. Així i tot, el Sindicat ha fet propostes concretes en l’apartat de l’horari d’aquest professorat en el sentit d’igualar les seues condicions i horaris amb el professorat d’orientació de secundària, ja que són d’aquest cos, encara que treballen en centres de primària.
Gràcies a la intervenció de STEPV, la Conselleria s’ha compromés a convocar la Mesa Sectorial per a tractar l’ordre de desenvolupament del decret d’orientació abans que acabe el curs, quan en la primera intervenció de l’administració ha afirmat que es negociarà el curs que ve.
Quant a les reivindicacions concretes que ha plantejat el Sindicat a la normativa, destaquem les següents, d’entre moltes altres:
- Reducció a 23h lectives que no ha comportat un increment de plantilla en els centres i que les 2h de reducció no s’usen per a cobrir substitucions i no per a tasques complementàries.
- Reducció horària la professorat major de 55 anys, sense descompte de les retribucions.
- Propostes de millora quant al pla lector
- Separació de les coordinacions d’igualtat i convivència i millora de les condicions de les coordinacions.
- Concreció i flexibilització en els terminis d’elaboració de les programacions.

Torn obert

- El Sindicat ha plantejat la queixa per les errades i la manca d’informació respecte a les estades a l’estranger publicades recentment i ha exigit a la Conselleria transparència i que se solucionen les errades. El DG de Centres s’ha compromés a contactar urgentment amb la subdirecció de formació del professorat per traslladar la petició de STEPV.
- Situació actual de les proves d’aptitud pendents per les persones de Difícil cobertura i/o processos selectius d’aquelles especialitats en les quals està regulada aquesta prova per a la incorporació a borsa.


Convocatòries

Concurs de directors i directores 2021/2022: correcció d’errors

Carlos Furones Sánchez

dimecres 22 juny 2022 13:06 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Pròrroga Extraordinària de les comissions de serveis específiques

STEPV

dimecres 22 juny 2022 12:36 h

Dels destins obtinguts en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent.

Consulta ací la resolució i emplena l’Annex I

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA: Set dies naturals. Emplenar l’ANNEX I des del 22/06/2022 fins al 28/06/2022.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 22 juny 2022 10:47 h

Etiquetat com a


Convocatòries

Convocatòria del Consell Nacional del 5 de juliol de 2022

STEPV

dimecres 22 juny 2022 10:29 h

Etiquetat com a


A casa nostra

Ha faltat la nostra companya Manuela Renau

STEPV mostra el seu condol a la família per la falta de la nostra companya

STEPV

dimecres 22 juny 2022 08:43 h

Va ser membre actiu al nostre sindicat compartint amb tot el professorat la seua disponibilitat i el seu bon talant de treball en equip.

També volem mostrar el condol a la comunitat educativa del CEIP Santa Àgueda de Benicàssim on va desenvolupar els seues darrers anys en actiu com a mestra.
Sempre et recordarem amb el teu somriure.

Etiquetat com a

decés condol

Meses de negociació

28 de juny: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs de secundària i batxillerat

STEPV

dimarts 21 juny 2022 13:40 h

Alumnat

Subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 12:56 h

Anuncis

Convocatòries

calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del MECR

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 12:47 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Selecció de docents que actuaran com a coordinadors tècnics en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 12:44 h

Etiquetat com a


DOGV de 21/06/2022, Núm 9366

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 12:41 h

Etiquetat com a


Assemblea del professorat tècnic d’FP - 3 de juny 2022

Manel Àlamo García

dimarts 21 juny 2022 11:51 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 11:07 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

23 de juny: Mesa Sectorial sobre accés a càtedres de secundària i EOI

STEPV

dimarts 21 juny 2022 10:42 h

Comissions de serveis

Comissions de servei llocs específics: comissions de baremació i comissions tècniques de selecció

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 01:36 h

Anuncis

Convocatòries

Estades a l’estranger: reunions informatives adjudicats

Carlos Furones Sánchez

dimarts 21 juny 2022 00:04 h

Etiquetat com a


DOGV de 20/06/2022, Núm 9365

Carlos Furones Sánchez

dilluns 20 juny 2022 11:05 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Concurs de directors i directores 2021/2022: resolució i llista definitiva

Carlos Furones Sánchez

dilluns 20 juny 2022 10:56 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 20 juny 2022 10:51 h

Etiquetat com a


Llengua

Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV i ACV Tirant aporten propostes sobre la competència lingüística del funcionariat

Les entitats han presentat els seus respectius informes a la consulta pública prèvia al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula l’acreditació de la competència lingüística en els coneixements del valencià, com a requisit per a l’accés a l’ocupació pública

STEPV

dilluns 20 juny 2022 10:45 h

La Llei de la Funció Pública Valenciana, publicada en 2021, estableix per primera vegada l’exigència de la competència lingüística en valencià, tot i que no n’especifica els nivells concrets de coneixement, ja que es postposava a una regulació posterior.

Qualsevol mesura que no pose en valor la nostra llengua com es mereix incrementarà el retrocés del valencià

Aquesta regulació és el projecte de Decret que la Generalitat Valenciana va posar a consulta pública recentment. Prèviament a aquest tràmit, la Consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo, rebaixava l’exigència lingüística simplement al títol obtingut per haver superat el Batxillerat, que actualment és un B2. Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV i ACV Tirant consideren insuficient aquest nivell per tal que el funcionariat puga atendre correctament al públic tant de manera oral com de manera escrita.
A més, aquesta rebaixa al B2 entra en gran contradicció amb una altra normativa de la mateixa conselleria, que en 2017 ja va establir el C1 com a requisit per als cossos més alts de funcionariat. Aquest és el nivell que, d’acord amb el MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), es considera adequat per al funcionariat que atén el públic i s’hi relaciona d’alguna manera, oralment i per escrit, amb la ciutadania. Cal tindre en compte, a més, que el 70% del funcionariat ja té aquest nivell o nivells superiors, per tant, resultaria incomprensible una futura regulació per sota del C1 per al col·lectiu que s’hi relaciona amb la ciutadania.
Cal recordar, a més, que, segons l’Informe anual de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià de 2021 que realitza Escola Valenciana amb altres entitats i sindicats, tres de cada quatre vulneracions lingüístiques recollides en l’informe les produeixen les administracions públiques (ajuntaments, mancomunitats, diputacions, conselleries i ministeris).
Esperem que la Generalitat Valenciana i, en concret, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, accepten les propostes de les entitats, que porten anys treballant pel valencià, tant a l’ensenyament com al conjunt de la societat. L’ús social del valencià està retrocedint de forma preocupant, segons els propis informes de la Generalitat Valenciana. Qualsevol mesura que no pose en valor la nostra llengua com es mereix incrementarà el retrocés del valencià, que continuarà tenint menys presència pública que el castellà. És per això que considerem que l’administració ha de garantir els nivells de coneixement del valencià del funcionariat per tal d’augmentar el prestigi de la llengua pròpia, contribuir a la seua protecció com a llengua minoritzada, i fomentar-ne l’ús social.


Resum de les propostes tractades a les assemblees telemàtiques sobre l’horari d’investigació del professorat dels centres de l’ISEACV i altres propostes de millora

El passat 15 de juny STEPV va convocar assemblees de mati i vesprada per debatre, analitzar, acordar mesures i donar continuïtat a la recollida de signatures de la plataforma reivindicativa.

STEPV

dilluns 20 juny 2022 10:37 h

En primer lloc es va valorar com a positiva la participació i la quantitat de signatures recollides (un total de 545), tenint en compte que l’afectació als centres és molt irregular i variada. De fet un dels aspectes en els que es va centrar el debat és justament en la legalitat o no legalitat d’eixa desigualtat en funció del lloc on es treballe; les condicions laborals generals haurien de ser les mateixes per tots els treballadors i treballadores i no vincular-les a “les possibilitats organitzatives del centre“ o a diferents circumstàncies variables.

A banda d’explorar i analitzar en profunditat les diferents possibilitats de la via jurídica d’eixes “desiguals condicions laborals”, es va considerar que de manera paral·lela a la negociació de les hores de reducció per investigar també s’ha d’aconseguir una negociació i regulació del fet investigador en tots els seus aspectes adoptant un punt de vista que tinga en compte la realitat i particularitats de cada un dels estudis dels centres de l’ISEACV. Es va evidenciar de la mateixa manera que és necessari un major pressupost específic per la investigació, incloent una partida per cobrir el descompte d’hores.

A les assemblees es va arribar a una sèrie de conclusions i propostes de mesures que anirem desenvolupant en funció de l’evolució de la postura de l’ISEACV i de les negociacions que s’han de portar a terme oficialment quan es tracten les instruccions d’inici de curs 2022-23. De entrada es van proposar implementar de manera immediata i continuada les següents:

-Concentracions a les portes dels centres aprofitant els claustres finals de curs i/o les proves d’accés o els dies amb el màxim de coincidència del professorat, fer fotos de les concentracions i enviar-les al sindicat.

-Reclamacions individuals denunciant la impossibilitat d’investigar i/o no poder descomptar les 3h lectives o no poder investigar en condicions, presentar aquestes reclamacions per tràmit Z i enviar copia a STEPV.

-Comissió d’Avaluació Investigació ISEACV: també es va proposar fer arribar a les persones que formen part del CAI el neguit i les discrepàncies al respecte del tractament de la investigació, no únicament rebre informacions de la comissió sinó traslladar els posicionaments dels centres.

El Sindicat continuarà informant puntualment i actualitzant la continuïtat de les reivindicacions i de les diferents accions al respecte. Qualsevol suggeriment relacionat amb totes aquestes qüestions i/o per fer arribar tant fotos com reclamacions teniu a la vostra disposició el correu electrònic del sindicat .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) (indicant a l’assumpte del missatge Plataforma Reivindicativa Centres ISEA)

 

Etiquetat com a


DOGV de 17/06/2022, Núm 9364

Carlos Furones Sánchez

divendres 17 juny 2022 13:13 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Carlos Furones Sánchez

divendres 17 juny 2022 13:12 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 17 juny 2022 13:08 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocia la normativa d’adjudicacions d’inici de curs i les places de difícil provisió

També s’ha signat un acord sobre les titulacions d’accés a les borses de treball de les oposicions de 2017, 2019 i 2020

STEPV

dijous 16 juny 2022 19:00 h

Aquest matí s’ha signat un acord en Mesa Sectorial sobre les titulacions d’accés a les borses de treball de les persones que es van presentar a les oposicions de 2017, 2019 i 2020 del cos de secundària i altres cossos.

Aquest acord és fruit del grup de treball creat per analitzar les diferents situacions que s’havien produït després de la revisió de les titulacions registrades per les persones participants, i es plateja en termes molt similars al que ja es va signar el curs passat pel cos de mestres.
El principal problema va sorgir a conseqüència de la no revisió dels requisits de participació en les oposicions per part de Conselleria. Aquest fet va provocar que es donaren diferents situacions, majoritàriament relacionades amb què els requisits declarats per les persones participants, tot i que sí acreditaven els requisits generals i específics per poder participar en el sistema de selecció, no ho feien, però, els requisits necessaris per a impartir l’especialitat.
En termes generals, la signatura de l’acord regula:
- Quines persones acrediten la pertinença a la borsa corresponent al cos i especialitat per la qual es van presentar a l’oposició per haver justificat el compliment dels requisits generals i específics de titulació de manera prèvia a aquest acord, amb efectes a partir de la publicació de les llistes definitives.
- Quines persones no acrediten la seua pertinença a la borsa del cos i especialitat a la qual es van presentar per cap dels següents motius:
a) No complien amb els requisits per a participar en els procediments selectius.
b) Complien amb els requisits generals i específics per a participar en els procediments selectius, però que, no compleixen els requisits de titulació associats per a l’especialitat en el moment actual.
c) No han presentat documentació per a acreditar els requisits.
- La desactivació d’ofici de les persones no acreditades amb efectes a partir de la publicació de les llistes definitives.
- Reordenació de les persones incorporades per altres procediments d’incorporació a borsa (altres processos selectius o adjudicacions de difícil cobertura)
- Un termini transitori en el qual puguen presentar la documentació requerida per a les persones a les quals se’ls haja desactivat d’ofici. Aquest termini s’estableix fins a l’1 de setembre de 2023.
L’acord, per tant, tracta de donar respostes a una casuística molt variada. Al moment que es publique l’acord, es publicarà també els llistats de les persones afectades en el procediment i s’obrirà un termini perquè puguen esmenar possibles errades.
També avui s’han negociat els procediments de provisió de llocs per les persones suprimides i desplaçades, el procediment d’adjudicació d’inici de curs pel personal funcionari de carrera, en pràctiques i interins de tots els cossos i la resolució dels criteris per a determinar els llocs de difícil provisió.
Sobre el primer procediment l’administració ha avançat que tractaran de resoldre la seua situació al voltant del 15 de juliol per poder avançar en la resta de procediments. Normativament, el procediment és continuista i es manté el sistema telemàtic d’adjudicació implementat fa un parell de cursos. STEPV ha demanat que es garantisca el funcionament correcte de l’aplicació telemàtica i que la comunicació amb les persones en situació de supressió o desplaçament siga fluida.
Sobre les adjudicacions d’inici de curs, les quals es preveuen per a l’última setmana de juliol, STEPV ha insistit de nou en la no catalogació de llocs amb llengua estrangera i ha sol·licitat que es depuren els problemes en l’aplicatiu que van generar problemes greus en l’adjudicació del curs passat. Així mateix, ha indicat que cal solucionar la prioritat en la tria d’aquest tipus de places. El sistema, d’ofici adjudica la plaça amb el requisit a la primera persona de la llista, i això genera dificultats després en l’assignació de la plaça al centre. La conselleria ha respost que aquestes adjudicacions són per centre de treball i no per lloc i ha invocat a l’autonomia del centre perquè adjudique l’horari d’acord amb la situació i les necessitats del mateix centre. Sobre la moratòria en l’acreditació del requisit lingüístic per als cossos d’ensenyaments de règim especial, la qual està a l’espera de publicació, la conselleria ha indicat que les persones afectades podran sol·licitar llocs en territoris de predomini lingüístic castellà. Igualment, STEPV ha demanat que tots els llistats es publiquen amb la major rigorositat possible i que continguen tota la informació d’interés pel personal participant. L’administració ha informat que per aquest procediment vol iniciar un sistema de tramitació d’incidències que permetrà saber a les persones interessades en quina situació es troba la comunicació de la incidència. STEPV celebra aquesta nova mesura per part de la conselleria i espera que s’aplique també a altres procediments.
Finalment, el document sobre els criteris de definició dels llocs de difícil provisió, arreplegava algunes propostes de millora de l’esborrany treballat a la comissió de seguiment de l’acord d’interins i s’ha presentat en mesa per poder continuar amb la seua tramitació. També la conselleria ha proposat que la pròrroga dels nomenaments en aquests centres puga aplicar-se a la primera adjudicació de setembre.
Al torn obert STEPV ha plantejat les següents qüestions:
Sobre el calendari de negociació de les convocatòries del concurs i del concurs oposició dels procediments d’estabilització, l’administració ha indicat que a l’inici de curs (setembre/octubre) començaria la negociació i que avançaran l’esborrany tant com puguen. També ha informat que en un parell de setmanes tractaran la convocatòria de càtedres.
Sobre l’abonament de triennis i sexennis de les persones en pràctiques al curs 2019 i 2020 i l’abonament als tribunals d’oposicions del 2021, a conselleria ha manifestat que estan treballant per poder abonar-ho tot.
Pel que fa al requisit lingüístic de valencià, la DG ha recordat que ara mateix tots els llocs de treball de tots els cossos docents estan ja catalogats i que, per tant, s’ha d’acreditar del C1 de valencià de cara a les adjudicacions del curs 2022-2023. De la mateixa manera, ha informat que la nova ordre en la qual es donava una moratòria per continuar treballant únicament a zones de predomini lingüístic castellà a les persones afectades per l’ordre 35/2018 que no puguen acreditar el requisit lingüístic es publicarà aquest estiu. El sindicat ha demanat dades sobre quantes persones no acrediten el requisit de cara al curs que ve i quina és la previsió sobre l’oferta de cursos de regularització per eixes persones. Les persones que no acrediten el requisit podran romandre activades a les borses i únicament podran obtenir plaça a zones de predomini lingüístic castellà.
Relacionat amb la EOI virtual, STEPV ha reiterat que hi ha hagut i continua havent-hi molta desinformació al respecte, que la gent continua molt desconcertada i també molt decebuda que no s’hagen intentat resoldre algunes situacions reivindicades com ara la de crear seccions d’EOI virtual a la direcció territorial de València i Alacant. El Sindicat ha traslladat que es preveu que, a causa d’una nefasta planificació i concepció de tot el que envolta l’EOI Virtual, quedaran desertes o no cobertes moltes places i ha preguntat quina previsió té conselleria al respecte. La resposta és que seran adjudicades per les vies de provisió ordinàries (comissions de servei ordinàries o adjudicacions) i que les persones que opten per la via de la comissió de serveis específica aconseguirà la plaça per 4 cursos i no per 1 com seria el cas ordinari.
STEPV ha sol·licitat que els centres educatius reben la informació sobre l’avaluació, promoció i matrícula d’alumnat Ucraïnés als centres educatius. I en especial, en les EOI, el Sindicat ha tornat a demanar solucions per les persones ucraïneses que volen poder continuar formant-se en espanyol per estrangers i concretament que s’atenga la reivindicació de l’EOI de Torrevella.
Altres qüestions han estat demanar notícies sobre la publicació del calendari escolar dels centres de l’ISEACV i recordar que en alguns d’eixos centres s’està fent una previsió del curs següent partint d’uns paràmetres que no estan recollits en cap norma com ara l’eliminació de la reducció d’hores lectives per investigació i s’estan elaborant horaris a 18 hores lectives i no a 15 h per les persones que han de dedicar temps a la investigació com sempre s’havia fet fins al curs actual.
Hem tornat a demanar per la previsió de les proves d’aptitud del personal de DC dels cursos 2019/20, 2020/21, 2021/22 i persones incorporades de les oposicions que no van aprovar les parts A i B de determinats cossos docents. Sobre aquesta qüestió la DG de Personal ha informat que té previst una reunió amb l’ISEACV i que a la propera mesa ens informaran de manera definitiva.
També relacionat amb les borses, STEPV ha tornat a demanar l’obertura borses i de manera paral·lela la negociació/revisió dels requisits establerts per DC especialment a ensenyaments artístics professionals i superiors. La Direcció General ha informat que el curs que ve s’abordaran aquestes qüestions.


Meses de negociació

21 de juny: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs infantil i primària

STEPV

dijous 16 juny 2022 17:41 h

Sistemes de protecció

STEPV demana a la Conselleria protocols d’actuació davant l’onada de calor

Els centres educatius es queixen de les condicions asfixiants de calor que estan patint

STEPV

dijous 16 juny 2022 13:41 h

El Sindicat està rebent queixes del professorat i dels centres davant l’onada de calor que està dificultant enormement l’activitat lectiva a les aules i que pot afectar la salut tant de l’alumnat com del professorat.

El Sindicat torna a recordar la normativa i les mesures que es poden prendre en els centres educatius

És per això que STEPV sol·licita a la Conselleria d’Educació que faciliten als centres educatius l’activació dels protocols en casos de sobrepassar la temperatura dels 27ºC que marca la llei, com està passant ara i que, juntament amb la humitat, pot crear problemes de salut a professorat i alumnat.

El Sindicat també que la Conselleria inste als ajuntaments que activen els protocols d’emergència i, si cal, decreten el tancament dels centres educatius en cas que les condicions siguen inacceptables per a desenvolupar l’activitat lectiva, ja que és una competència d’aquests.

El Sindicat torna a recordar la normativa i les mesures que es poden prendre per evitar qualsevol risc, que es pot consultar en el web del Sindicat.

Etiquetat com a


Inici de curs

La Conselleria atén la proposta de STEPV i el curs escolar començarà el 12 de setembre

També ha acceptat la proposta d’acabar el curs el 21 de juny per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP

STEPV

dijous 16 juny 2022 11:18 h

Aquest matí el DOGV ha publicat el calendari escolar per al curs 2022/23. La Conselleria finalment ha acceptat les propostes del Sindicat en la Mesa Sectorial del passat 2 de juny. Recordem que la Conselleria proposava començar el curs en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP el dia 8 de setembre de 2022 i acabar el dia 22 de juny de 2023. En canvi, STEPV va proposar començar el dia 12 de setembre i acabar el 21 de juny, com finalment ha recollit el DOGV.

El Sindicat es mostra satisfet per la decisió de la Conselleria d’atendre les peticions sindicals

El motiu d’ajornar l’inici de curs era la implantació dels nous currículums i les noves assignatures que ha plantejat la Conselleria d’Educació per al curs que ve i la manca de temps per preparar correctament tota aquesta adaptació si s’iniciava el curs el 8 de setembre, ja que solament hi havia 5 dies laborals per engegar el curs. I amb la finalització el 21 de juny es respecten els 175 dies lectius mínims que marca la llei.
El Sindicat es mostra satisfet per la decisió de la Conselleria d’atendre les peticions sindicals perquè, altrament, estaven generant malestar entre el professorat, que després de dos anys de dur treball per adaptar-se a les situacions generades per la pandèmia ara veia que tenia poc temps per organitzar amb un mínim de condicions el curs que ve.

Etiquetat com a


DOGV de 16/06/2023, Núm 9363

Carlos Furones Sánchez

dijous 16 juny 2022 10:06 h

Etiquetat com a


Formació

Acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques

Carlos Furones Sánchez

dijous 16 juny 2022 10:02 h

Calendari Escolar

Calendari escolar del curs acadèmic 2022/2023

Carlos Furones Sánchez

dijous 16 juny 2022 09:59 h

Anuncis

Convocatòries

Calendari escolar der curs 2022/2023

Carlos Furones Sánchez

dijous 16 juny 2022 09:55 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 16 juny 2022 09:48 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

RESOLUCIÓ per la qual s’assignen ajudes econòmiques dins del programa PROA+

Carlos Furones Sánchez

dimecres 15 juny 2022 16:31 h

Etiquetat com a


DOGV de 15/06/2022, Núm 9362

Carlos Furones Sánchez

dimecres 15 juny 2022 16:27 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 15 juny 2022 15:55 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

STEPV guanya una nova sentència de permís de naixement per a una família monoparental

L’Administració ha tornat a incomplir l’esperit de la legislació i la justícia ens ha donat la raó

STEPV

dimecres 15 juny 2022 10:00 h

El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de València ha fallat un recurs interposat per l’STEPV contra la Conselleria d’Educació. Es tracta d’una sentència que reconeix el dret d’una mare de família monoparental a gaudir dels permisos de maternitat i paternitat.

La sentència avala la petició d’STEPV feta en reiterades ocasions a Conselleria perquè es concedira aquest permís

Jurídicament s’articula la reclamació respecte a l’aplicació progressiva del permís de progenitor diferent de la mare biològica per a empleats públics, segons el que es preveu en el Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. Des d’aquesta perspectiva del superior interès del menor i del dret d’igualtat, s’ha d’interpretar i aplicar l’article 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. De la mateixa manera, i en idèntic sentit, cap la cita de la sentència 75/2022 del Jutjat del Contenciós 8 de València, dictada en el PA 292/2O21,i la del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Castelló, de data 19 d’abril de 2022, entre moltes altres.

STEPV explica que la demandant presentà recurs Contenciós Administratiu contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra Resolució de de la Directora Territorial d’Educació Cultura i Esport de València. S’estima el recurs Contenciós Administratiu dut a terme per STEPV contra la Resolució 18 de maig de 2022 la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que desestima el Recurs d’Alçada interposat per la demandant contra la Resolució de 10 de juny de 2022 de la Directora Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València, per la qual no era concedit el permís de progenitor diferent de la mare biològica, per la qual cosa declara de Disconformitat a Dret d’aquesta resolució i reconeix com a situació jurídica individualitzada el dret de la demandant a gaudir del permís del progenitor diferent de la mare biològica de 16 setmanes i imposició de costes a la demanda.

Amb aquest cas, STEPV demostra que aquesta sentència avala la petició d’STEPV feta en reiterades ocasions a Conselleria perquè es concedira aquest permís, emparat per la llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació. També és primordial per interés superior del fill o filla.


Dret a l’educació

STEPV defensa el batxillerat musical dels IES d’Alzira i Sueca en els respectius consells escolars municipals

El passat 9 de juny es va celebrar el Consell Escolar Municipal d’Alzira i el pròxim dijous el de Sueca. El Sindicat defensa l’autorització del Musical a l’IES Josep Maria Parra d’Alzira i al Joan Fuster de Sueca

Façana de l'IES Josep Maria Parra d'Alzira

STEPV

dimarts 14 juny 2022 17:27 h

Dijous 9 de juny, es va reunir al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira el Consell Escolar Municipal.Des de l’AMPA de l’IES Josep Maria Parra es va aportar un escrit exposant les raons per les quals s’ha de mantindre el batxillerat musical i d’arts escèniques en aquest centre el pròxim curs. Cal recordar que l’IES ha impartit una formació musical des de fa 13 anys, amb unes instal•lacions adequades i professorat capacitat per a fer front a la demanda de l’alumnat de la zona, que ara es veu truncada perquè la Conselleria no autoritza el Batxillerat Musical. El representant del sindicat al CEM d’Alzira va donar suport al centre i a l’autorització del batxillerat musical per part de la Conselleria d’Educació.

El Sindicat ha instat a la Conselleria d’Educació a atendre les peticions de tots els centres afectats

Avui, dimarts 14 de juny el claustre de l’IES Joan Fuster de Sueca ha donat suport per unanimitat a l’escrit presentat pels departaments de música i arts escèniques del centre en el qual se sol·licita a Conselleria d’Educació l’autorització en el centre de la via de Música i Arts escèniques del batxillerat d’Arts. Així mateix, el Consell Escolar del centre realitzat el dia 8 de juny donà suport de forma unànime al mateix escrit de sol·licitud i argumentació dels motius per l’autorització del batxillerat indicat.
En el Joan Fuster fa més d’una dècada que s’imparteix Arts Escèniques i les assignatures de música. Actualment s’imparteixen cinc assignatures incloses dins del batxillerat artístic. El perfil de l’alumnat no és sols de conservatori sinó també d’Arts Escèniques i Dansa. En un centre amb un nombre d’alumnat que supera els 1300 s’hauria de poder oferir totes les vies possibles del batxillerat tenint alumnat, recursos i experiència.
El proper dijous 16 de juny hi ha convocat un CEM a Sueca, en el qual la representant del sindicat també donarà suport al centre perquè s’autoritze el batxillerat musical.
D’altra banda, el Sindicat ha instat a la Conselleria d’Educació a atendre les peticions dels centres afectats (a més de Sueca i Alzira també hi ha centres a Rafelbunyol, Gandia, València, etc.) i ha demanat a la Direcció General de Centres que convoquen les direccions d’aquests centres i atenguen les seues peticions.


Meses de negociació

El Ministeri d’Educació discrimina les llengües pròpies a favor de les estrangeres d’entitats privades

Aquest matí ha tingut lloc una mesa de negociació amb el Ministeri d’Educació per incorporar les llengües estrangeres obtingudes per entitats privades al barem de mèrits dels processos selectius

STEPV

dimarts 14 juny 2022 12:02 h

A partir de diverses sentències del Tribunal Suprem el Ministeri d’Educació ha convocat la mesa de negociació per a incorporar en l’apartat II (Formació acadèmica) del Reial Decret 276/2007 pel qual es regulen els processos selectius per a l’ingrés a la funció publica docent, un nou apartat per a valorar les titulacions de llengües estrangeres d’entitats privades. Ara per ara les titulacions de llengües estrangeres que se certifiquen són les de les Escoles Oficials d’Idiomes.

STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació una resposta immediata al Ministeri d’Educació en defensa del valencià

Que el Reial Decret reconega en l’apartat de Formació Acadèmica aquestes titulacions és un atac a les escoles oficials d’idiomes que poden veure minorada la seua matrícula en pro de les entitats privades i, per tant, es fomenta el negoci amb les llengües. I, a més, la puntuació que atorga el Ministeri a les entitats privades és exactament la mateixa que per a les EOI.
En el cas del País Valencià, les titulacions d’entitats privades estan reconegudes en el Decret 61/2013, aprovat pel govern del PP, en contra de l’opinió de STEPV que sempre ha defensat les titulacions de les administracions públiques. Aquestes titulacions puntuen en l’apartat III (Altres mèrits), que són competència de les autonomies. Ara, aquestes titulacions passaran a l’apartat II que és d’obligat compliment per a tot l’estat.
STEPV, per tant, rebutja la introducció en el barem de mèrits d’aquestes titulacions privades que deixaran en mala situació les EOI públiques i obrin la porta al mercadeig de les empreses privades.
STEPV ha aprofitat la mesa perquè s’introduïsca un nou subapartat, també en l’apartat de Formació Acadèmica, d’obligat compliment per a totes les administracions, perquè es reconeguen les titulacions oficials de les llengües cooficials dels territoris amb llengua pròpia. Una proposta que el Ministeri ha rebutjat.
Per tant, el Ministeri fomenta la baremació en els mèrits dels certificats de llengües estrangeres d’entitats privades i rebutja les llengües cooficials del seu estat. Igualment, el Ministeri ha prohibit que en el concurs de mèrits recollit en la llei Iceta es reconeguen com a mèrits les llengües pròpies, que fins ara es valoraven en l’apartat d’altres mèrits, competència autonòmica.
Des del Sindicat denunciem l’actitud autoritària i centralista del govern de l’estat que menysprea i prohibeix el reconeixement de les llengües pròpies i obri la porta als certificats de llengües estrangeres d’entitats privades. És una ingerència inadmissible per part de l’estat, davant la qual STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació una resposta immediata al Ministeri d’Educació en defensa del valencià en els nostres processos selectius.
Que no es reconeguen els mèrits propis ha estat un dels motius pels quals STEPV, mitjançant la Confederació Intersindical ha interposat un recurs contenciós al Tribunal Suprem contra el RD 270/2022 que adapta a l’ensenyament la Llei Iceta i prohibeix els mèrits propis, entre els quals la llengua cooficial, en el concurs de mèrits previst per al curs que ve.

 


Meses de negociació

16 de juny: Mesa Sectorial sobre adjudicacions d’inici de curs i places de difícil provisió

STEPV

dimarts 14 juny 2022 11:57 h

Meses de negociació

16 de juny: Comissió de seguiment de l’acord de professorat interí de 2010

STEPV

dimarts 14 juny 2022 11:52 h

Etiquetat com a

oposicions

DOGV de 14/06/2022, Núm 9361

Carlos Furones Sánchez

dimarts 14 juny 2022 10:15 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

RESOLUCIÓ de 7 de juny, creació i manteniment d’aules d’emprenedoria

Carlos Furones Sánchez

dimarts 14 juny 2022 10:14 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions mestres 2022:  crida part B primera prova

Carlos Furones Sánchez

dimarts 14 juny 2022 10:07 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 14 juny 2022 09:59 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Nou termini sol·licitud participació a les Comissions de Serveis Específiques

STEPV

dilluns 13 juny 2022 10:29 h

Conselleria acaba d’enviar-nos aquest missatge:
Davant les incidències del personal participant que hi han arribar aquest cap de setmana, es prorrogarà 24 hores més el termini per a presentar sol•licitud de participació al procediment de comissions de serveis específiques, i per tant, es tancarà a les 12.00 hores del dimarts 14 de juny.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 13 juny 2022 10:24 h

Etiquetat com a


DOGV de 13/06/2022, Núm 9360

Carlos Furones Sánchez

dilluns 13 juny 2022 10:06 h

Etiquetat com a


La Confederació de STEs-i presenta recurs contenciós contra el Reial decret 270/2022, que aplica la llei Iceta a l’ensenyament

El Sindicat considera discriminatori el barem de mèrits perquè limita les possibilitats de consolidació del professorat interí

Manifestació a Madrid el passat 7 de maig

STEPV

dissabte 11 juny 2022 09:47 h

La Confederació de STEs-i ha presentat un Recurs Contenciós Administratiu al Tribunal Suprem contra el Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, pel qual es modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer.

El RD estableix disposicions que no compleixen la Directiva Europea 1999/70 per abús de temporalitat

En aquest Reial decret, que aplica la Llei Iceta a l’ensenyament, s’estableixen diferents disposicions que, des d’aquesta organització, entenem que no compleixen la Directiva Europea 1999/70 per abús de temporalitat del funcionariat interins i de les sentències posteriors del TJUE .
El RD 270/2022 estableix uns límits temporals en el reconeixement de l’antiguitat docent (només es puntuen com a màxim 10 anys), que són discriminatoris, i no només això, sinó que va en contra de la Directiva Europea. Igualment, es puntuen oposicions aprovades a partir del 2012, un altre element discriminatori. D’altra banda, no es valora l’experiència de la mateixa manera al mateix cos, segons les especialitats i, a més, no permet als diferents territoris introduir mèrits propis com és habitual als concursos-oposició.
Al nostre entendre, tot això va en contra dels drets de les persones en abús de temporalitat en educació, que lluny de millorar la seua situació més sembla que va en contra de totes elles, que, d’altra banda, no oblidem, porten anys prestant serveis a les administracions educatives i se’ls limita el dret a l’estabilització.
Des de STEs-i farem servir totes les vies possibles per aconseguir un accés adequat i que no vulnere els drets de les persones en abús de temporalitat.


Meses de negociació

Informe de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí 2010

El dijous 9 de juny es va celebrar la comissió de seguiment de l’acord d’interins

STEPV

divendres 10 juny 2022 15:39 h

En la sessió es van treballar tres aspectes: la proposta de l’acord per l’acreditació de les persones incorporades a les borses per haver participat en els procediments selectius de les oposicions del 2017, 2019 i 2021; els llocs de difícil provisió pel curs 22/23 i el procediment d’habilitació del cos de mestres.

El primer document és el resultat del grup de treball convocat a aquest efecte i que ja es va tancar la setmana passada. No hi havia cap novetat, però era necessari que aquest document passara per la comissió. Una vegada arreplegades les propostes de millora de redacció, es convocarà d’aquí a poc de temps una sessió per a procedir a la signatura.
Sobre la resolució que regula els criteris per designar els centres de difícil provisió, es proposaven tres criteris: centres reconeguts el 2021, centres que atenen més del 50% d’alumnat vulnerable, i centres en els quals el percentatge del professorat definitiu que roman en la seua plaça i l’índex de petició en els diferents sistemes de provisió estan per davall de la mitjana dels centres del País Valencià. Amb l’aplicació d’aquests criteris, augmenta el llistat en 15 centres (13 CEIP, 1 IES i 1 FPA). Cal recordar que les persones adjudicades en cap d’aquests centres en l’adjudicació d’inici de curs, podrà estendre el seu nomenament per un curs escolar més.
Finalment, es va treballar sobre la proposta del procediment d’habilitacions del cos de mestres. Aquest procediment, segons va informar la conselleria es plantejà sobre la base normativa del Reial Decret 1594/2011 d’especialitats del cos docent i sobre els diferents reconeixements judicials dels quals tenen constància. En primer lloc, STEPV va proposar que el procediment es poguera ampliar també a totes les persones integrants de la borsa i no sols a les persones consolidades, encara que fora en terminis diferents. També va demanar a conselleria que estudiara la possibilitat d’incloure altres titulacions per a l’habilitació de determinades especialitats donades les circumstàncies actuals, on les persones cursen diferents habilitacions o màsters universitaris oficials que després no tenen el corresponen reconeixement.
Igualment STEPV va manifestar la seua preocupació sobre la possibilitat d’habilitar-se de l’especialitat d’anglés amb qualsevol mena de B2 i no amb el certificat de l’EOI, que és allò que marca el reial decret. La conselleria va respondre que acceptaran la titulació de qualsevol entitat donat que hi han sentència que atorguen aquest reconeixement, donada l’equivalència actual marcada pel MECRL i a l’Ordre 93/2013, d’11 de novembre d’aquesta conselleria. Afegir, que el procediment se preveu telemàtic i que encara no hi ha dates concretes, però CEICE ha manifestat que la seua intenció és que siga abans de la incorporació a la borsa de les persones opositores, tot i que no se resoldria fins a setembre.
Al torn obert, STEPV va plantejar dues qüestions. En primer lloc, va sol·licitar que els procediments de reactivació en la borsa de les persones que acaben una substitució fora tan ràpida com siga possible. En concret el sindicat va indicar que es poguera fer des del centre de manera que la disponibilitat fora immediata. La segona de les propostes d’STEPV va ser la creació d’un grup de treball per buscar solucions a aquelles persones amb discapacitat funcional reconeguda que necessiten una adaptació del lloc de treball o una recomanació del canvi de lloc. La conselleria es va mostrar favorable a totes dues propostes, i van respondre que tractarien d’articular un sistema per fer la reactivació des dels centres i que convocarien aquest grup de treball tan prompte com fora possible.

Etiquetat com a


DOGV de 10/06/2022, Núm 9359

Carlos Furones Sánchez

divendres 10 juny 2022 12:25 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions mestres 2022: nomenament nous membres òrgans de selecció (10/06/2022)

Carlos Furones Sánchez

divendres 10 juny 2022 12:20 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 10 juny 2022 10:12 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

STEPV i una representació del professorat registren signatures per millorar l’horari d’investigació del professorat de l’ISEA

STEPV convoca assemblees dimecres 15 de juny a les 11h i a les 17h per parlar-ne i analitzar la situació conjuntament

Moment en què es registren les signatures en la seu de l'ISEA

STEPV

dijous 09 juny 2022 15:32 h

En total s’han presentat 545 signatures, gràcies a una molt bona participació i implicació del professorat dels 13 centres. El recolzament de la iniciativa ha estat massiu de manera particular a aquells llocs més afectats per les pèrdues de condicions laborals recollides al manifest.

En total s’han presentat 545 signatures del professorat dels centres de l’ISEA

Justament un dels objectius de la plataforma és aconseguir establir paràmetres objectius i generalitzats per tots els centres per evitar que en funció del lloc on es treballe es puga o no investigar i/o reduir les tres hores lectives que s’aplicaven sistemàticament fins el curs 2021-2022 per aquest personal. Les condicions laborals generals haurien de ser les mateixes per tots els treballadors i treballadores i no segons “les possibilitats organitzatives del centre“ o de diferents circumstàncies variables. Igualment, es reclamen més hores de reducció per dedicar-se a la direcció dels TFT/TFM, ja que les actuals són clarament insuficients.

El Sindicat convoca assemblees el proper dimecres 15 de juny de matí de vesprada per facilitar la connexió de tot el professorat i parlar de tots aquests aspectes i recollir les inquietuds i propostes del professorat:

Enllaç a les assemblees:
Dimecres 15 de juny
A les 11h, entra https://zoom.us/j/99528463323?pwd=SnhtK1lZSVhvWjFzRXNyU1pDa0FuZz09”>en aquest enllaç
A les 17h, entra en aquest enllaç


Meses de negociació

Es negocia el projecte de currículum dels ensenyaments elementals de música

Els efectes acadèmics dels nous currículums tindran vigència a l’inici del curs escolar 2023-2024

STEPV

dijous 09 juny 2022 15:22 h

El projecte de currículum negociat hui és la culminació de la tasca portada a terme pel grup de treball conformat a eixe efecte, tenint en compte les aportacions rebudes arran del procediment de consulta pública, i tal i com preveu la LOMLOE “les administracions educatives revisaran periòdicament els currículums per a adequar-los als avanços del coneixement…”

STEPV ha reivindicat la necessitat de regular la figura de professor acompanyant

La recent aprovació del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell (de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques) és un dels altres motius exposats per Conselleria a l’hora de justificar la necessitat i oportunitat de delimitar un model d’educació musical formal clarament diferenciat del no formal. Amb la publicació del nou Decret de Currículum quedarà derogat el anterior Decret 159/2007 i serà d’aplicació a tots els conservatoris i centres autoritzats del País Valencià.

Entre els canvis, modificacions metodològiques i millores que es proposen figuren aspectes nous com la introducció de conceptes relacionats amb la salut física i emocional dels músics, la pràctica grupal, l’hàbit d’escoltar música i assistir a concerts, el coneixement del mitjans digitals aplicats a la música o la introducció del baix elèctric i la guitarra elèctrica, instruments de corda polsada o el cant com a noves especialitats.

Les esmenes traslladades pel sindicat s’han centrat principalment en deslligar algunes qüestions que afectaven a la regulació i organització del professorat, concretament del professorat instrumentista acompanyant, que apareixien al projecte de currículum i que s’haurien de tractar a banda. En eixe sentit STEPV ha reivindicat la necessitat de regular la figura de professor acompanyant i ha aprofitat per emplaçar a la DGFPiERE a una futura negociació no únicament pel que fa als ensenyaments elementals sinó també pels professionals, intentant conjugar eixa autonomia de centre de la que es parla al currículum amb una regulació mínima general.

La DGFPiERE ha acceptat la proposta de traslladar aquest intent de regulació mínima d’aquesta figura a un altre document diferent del currículum, tot i no existir regulació estatal, i previsiblement s’introduirà una part específica a les instruccions d’inici de curs previstes que han de ser negociades en mesa sectorial properament.


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 9 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:20 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:17 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:16 h

DOGV de 09/06/2022, Núm 9358

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:08 h

Etiquetat com a


Cos de mestres

Adjudicació del 9 de juny

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:03 h

Etiquetat com a


Cos de mestres

Adjudicació del 9 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 11:01 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions mestres 2022: nomenament nous membres òrgans de selecció

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 10:52 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

Com actuar davant les altes temperatures a l’aula

Davant l’arribada de la calor STEPV torna a recordar-vos alguns consells sobre com actuar en aquesta situació. També enllacem el protocol d’actuació de l’INVASSAT per a l’actuació en cas d’altes temperatures.

STEPV

dijous 09 juny 2022 10:10 h

1.- Puc abandonar l’aula si les temperatures estan per damunt del permés (27ºC)?


Segons la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) els treballadors i treballadores que detecten una situació de risc greu i imminent per a la pròpia salut tenen dret a interrompre la seua activitat laboral (article 21).

Això significa que podem abandonar l’aula, però no el nostre alumnat. L’alumnat ha d’acompanyar-nos en tot moment. Hem de buscar un lloc en el centre on les condicions siguen adequades per realitzar l’activitat docent. Si abandonem el nostre alumnat incomplim altres normatives i, per tant, no tindrem cobertura legal.


2.- Quines repercussions legals pot tindre per al professorat abandonar l’aula amb l’alumnat?


Cap. De fet és una obligació del treballador/a abandonar el lloc si corre un risc, no només per a la pròpia salut, sinó també a la “d’altres persones a les quals puga afectar la seua activitat professional”, com especifica l’article 29 de la LPRL.


És més, l’article 21 protegeix els treballadors de la presa de decisions com la d’abandonar l’aula: “Els treballadors o els seus representants no poden patir cap mena de perjudici derivat de l’adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, tret que hagin actuat de mala fe o hagin comès una negligència greu”.


De fet, la pròpia llei indica que “L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats anteriors té la consideració d’incompliment laboral (...) d’acord amb el que estableix la normativa corresponent sobre règim disciplinari dels funcionaris públics” (article 29).


En la web de l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball) trobareu un “Protocol per al treball a altes temperatures” amb informacions que us poden ser útils.


Finalment, també us podeu posar en contacte amb el sindicat perquè us assessorem legalment.


3.- Pot el professorat suspendre les classes?


Ha de ser la direcció del centre la que suspenga les classes en cas que cap lloc del centre reunisca les condicions per impartir docència. En eixe cas ho ha de comunicar a inspecció i avisar les famílies perquè se’n facen càrrec de l’alumnat. També a l’alcaldia de la localitat, responsable del serveis d’emergències, i a la direcció territorial corresponent.


4.- Quines altres accions es poden fer?


Si la calor continua i no se suspenen les classes, podeu convocar el Consell Escolar i/o l’AMPA per plantejar que les famílies, en la mesura de les possibilitats, no duguen l’alumnat al centre, per protegir-lo de la calor.
Siga com siga, és important complir les recomanacions que indica el protocol de l’INVASSAT que hem enllaçat més amunt, quan no hi ha més remei que treballar en condicions de calor (beure freqüentment, no menjar pesat, ventilar-se en la mesura de les possibilitats, buscar espais en millors condicions, descansar, etc.).

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 09 juny 2022 09:45 h

Etiquetat com a


DOGV de 08/06/2022, Núm 9357

Carlos Furones Sánchez

dimecres 08 juny 2022 13:28 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular

Carlos Furones Sánchez

dimecres 08 juny 2022 13:25 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions mestres 2022: llistes definitives de persones admeses i excloses

Carlos Furones Sánchez

dimecres 08 juny 2022 13:22 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 08 juny 2022 12:44 h

Etiquetat com a


Oposicions

Noves queixes dels tribunals d’oposició per sobrecàrrega de feina

STEPV ha facilitat un model de queixa perquè es respecten les condicions laborals dels tribunals i el temps de descans entre jornada

STEPV

dimarts 07 juny 2022 17:37 h

Com ja va passar el curs passat, els tribunals d’oposició estan traslladant al Sindicat les queixes per les condicions de treball que estan patint perquè les oposicions coincideixen amb l’activitat lectiva.

El Sindicat reclama a la Conselleria que respecte l’horari laboral del professorat i que done instruccions perquè siga així

Recordem que el primer examen tindrà lloc el pròxim dissabte 11 de juny, quan encara no ha acabat el curs. Això implica que el professorat membre dels tribunals han d’allargar la jornada de treball per atendre l’alumnat i tota la preparació de les oposicions. I després de les proves, els tribunals han de dedicar temps a la correcció dels exàmens de les 20000 persones aspirants, més continuar atenent l’alumnat fins que acabe el curs.

STEPV ja va insistir en les meses de negociació sobre la convocatòria de les oposicions en què no es podia caure en el mateix error que el curs passat i ha traslladat a la Conselleria les queixes dels tribunals.

El Sindicat reclama a la Conselleria que respecte l’horari laboral del professorat i que done instruccions perquè siga així, ja que l’estrés i l’ansietat del professorat membre dels tribunals va en augment a mesura que s’apropen les proves, ja que en molts casos no es respecten les hores de descans entre jornada i jornada.

Igualment, STEPV ha facilitat un model de queixa perquè els tribunals l’envien a la Conselleria d’Educació per exigir que es respecten els seus horaris i que l’atenció a les oposicions no suposen una sobrecàrrega de treball.

D’altra banda, encara hi ha tribunals d’oposicions de convocatòries anteriors que encara no han cobrat les retribucions corresponents a les seues funcions, malgrat les contínues reclamacions del sindicat en les meses de negociació perquè s’abonen immediatament.

Descarrega’t ací el model de queixa i envia’l per tràmit Z de la Conselleria d’Educació a l’atenció de la Direcció General de Personal

 

 


Meses de negociació

9 de juny: Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí

STEPV

dimarts 07 juny 2022 12:36 h

Etiquetat com a


FP Cicles Formatius

Adaptació amb caràcter experimental del curriculum del CFGS de Comerç Internacional

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 12:00 h

Menjadors escolars

Ajudes de menjador escolar

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:59 h

Etiquetat com a

menjador ajudes

Transport escolar

Ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:58 h

Etiquetat com a

transport escolar ajudes

Transport escolar

Condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023.

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:56 h

DOGV de 07/06/2020, Núm 9356

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:09 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 7 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:08 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 11:07 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 10:56 h

Cos de mestres

Adjudicació del 7 de juny

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 10:53 h

Etiquetat com a


Cos de mestres

Adjudicació del 7 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 10:52 h

Etiquetat com a


Comissió de seguiment de concertada

STEPV Ensenyament Privat negocia el currículum d’ESO i Batxillerat

STEPV

dimarts 07 juny 2022 10:48 h

Hui dimats 7 de juny s’ha tractat en Comissió de Seguiment concertada el currículum d’ESO i Batxillerat.

La Directora General d’Innovació, Reis Gallego, junt amb el seu equip ens ha explicat la nova assignatura de projectes interdisciplinaris que s’aplicarà de manera obligatòria en 1r, 2n i 3r d’ESO, i que com a conseqüència incrementarà en dues hores més l’horari lectiu de l’alumnat en 1r i 2n d’ESO, és a dir, es passarà de 30h a 32h, passant al mateix temps de tindre 9 assignatures en 6è de Primària a 12 en 1r d’ESO.
 
STEPV en el seu torn ha manifestat la preocupació per l’augment en dues hores més en l’horari de l’alumnat de la ESO per poder dur endavant els projectes interdisciplinaris. Hem insistit en el poc de temps que tindran els centres, -concretament les direccions i els departaments didàctics- per poder treballar i organitzar aquesta nova assignatura, atès les altures que estem de curs on encara continuem en fase de negociació dels currículums i posteriorment caldrà veure quan es publicaran al DOGV. És a dir, açò es tradueix en poc de temps per preparar adequadament el professoratat esta nova assignatura abans de començar el curs en setembre. A tot açò, cal sumar la impartició per àmbits en 1r i 2n de la ESO, on recordem que en 1r d’ESO continua tenint un caràcter obligatori. Hem demanat, doncs, una major flexibilitat per a la impartició dels àmbits, concretament que tinguen un caràcter voluntari per part d’aquells centres que així ho sol·liciten.

D’altra banda respecte a les matèries, STEPV s’hem queixat per la desaparició en el currículum d’hores en matèries tan importants com la Cultura Clàssica en Batxillerat o bé la matèria de Filosofia la qual no s’ofertarà de manera obligatòria en 4t de la ESO, al mateix temps hem manifestat la nostra preocupació per la perdua d’hores en la matèria de música, dibuix i d’altres matèries en aquestes etapes.

Respecte a l’articulat dels currículums, STEPV ha fet aportacions en alguns apartats, sobretot hem mostrat la nostra preocupació pel que fa al nombre mínim d’alumnat que han de tindre les optatives. Considerem que cal eliminar en algunes optatives la límitació d’alumnat per poder garantir la permanència dels llocs de treball d’aquell professorat que imparteixen matèries d’algunes especialitats concretes.

Seguidament hem insistit a la DG d’Innovació, aprofitant la regulació de la titulació de la figura de l’orientador/a en ESO i batxillerat, que es clarifique en el redactat del currículum de primària les competències de titulació i formació que ha de tindre la figura de les i els orientadors que han d’exercir en l’etapa d’infantil i primària, així com ajustar el salari base a la titulació que tenen que és la de llicenciades i llicenciats. La DG ens ha contestat que no és una competència de la seua direcció i ens ha remés a la Direcció General d’Orientació i a la DG de Centres. Davant aquesta contestació, STEPV li ha explicat a la DG que en la reunió de la setmana passada va ser el mateix DG de Centres qui va dir als membres de la comissió que plantejàrem aquest problema a la DG d’Innovació perquè el tema de la regulació de titualcions és competència exclusiva d’aquesta direcció.

Finalment hem isistit en resoldre aquesta problemàtica i hem suggerit que mantinguen una reunió les tres direccions per poder arribar a una solució que compatibilitze la impartició de les funcions de la figura de l’orientador/a en l’etapa d’infantil/primària, amb la titulació d’un orientador/a i amb la categoria salarial que li correspon com a llicenciats que són. 

Finalment hem enviat via correu electrònic a la DG d’Innovació, les aportacions i esmenes fetes per STEPV als currículums d’ESO i Batxillerat.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 07 juny 2022 10:47 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocia el currículum de secundària i batxillerat

En la delegació de STEPV hi han assistit representants de diferents associacions de professorat: Dibuix, Música, Cultura Clàssica, Filosofia, Informàtica, Tecnologia i Física i Química

STEPV

dilluns 06 juny 2022 17:07 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial d’Educació per a tractar els currículums de secundària i batxillerat. La proposta de la Conselleria manté l’obligatorietat d’impartir els àmbits en 1r d’ESO i introdueix una nova assignatura en 1r, 2n i 3r d’ESO, Projectes Interdisciplinaris, que incrementa l’horari lectiu de l’alumnat en 1r i 2n d’ESO de 30h a 32h. Aquestes propostes són contradictòries, perquè d’una banda la Conselleria argumenta que s’organitze per àmbits 1r d’ESO perquè la transició entre primària i secundària no comporte un canvi significatiu per a l’alumnat que prové de primària però per contra s’incrementa en dues hores la càrrega lectiva de l’alumnat passant de 9 assignatures en 6è de Primària a 12 en 1r d’ESO, incomplint també la recomanació del RD de currículum del Ministeri en l’article 8.7: 7. «Para favorecer la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, en la organización de esta última, las administraciones educativas procurarán que los alumnos y alumnas de primero y segundo cursen un máximo de una materia más que las áreas que compongan el último ciclo de la Educación Primaria».

STEPV ha exigit la reducció de les ràtios i burocràcia, la negociació de les plantilles docents i dels desdoblaments

STEPV ha tornat a proposar que els àmbits siguen voluntaris i que, si la Conselleria vol fomentar el treball per projectes, més que fer l’assignatura obligatòria caldria crear un departament de projectes interdisciplinaris amb hores per al professorat que s’hi adscriga per poder coordinar-se entre els diferents departaments.
D’altra banda, amb la delegació de STEPV hi han assistit representants de diferents associacions de professorat: Dibuix, Música, Cultura Clàssica, Filosofia, Informàtica, Tecnologia i Física i Química, que han intervingut per a plantejar les seues reivindicacions perquè són les especialitats que perden hores lectives en la proposta curricular o que veuen alterats d’alguna manera la seua presència en el currículum. El Sindicat també ha traslladat les propostes d’altres especialitats que no han pogut estar presents com Francés o Economia.
STEPV també ha reclamat a la Conselleria que s’atenguen les peticions de diferents instituts que han sol·licitat la implantació del Batxillerat Musical i que han sigut denegades per la Conselleria. No pot ser que existisca aquesta modalitat i que es denegue per part de l’administració si hi ha alumnat que ho demanda.
STEPV també ha esmenat alguns articles i apartats de la proposta curricular com, entre d’altres, la limitació d’’un mínim d’alumnat per a oferir les matèries optatives, ja que s’està limitant les opcions de l’alumnat que necessiten d’aquestes optatives per al seu futur desenvolupament.
Igualment, el Sindicat ha exigit la reducció de les ràtios, la negociació de les plantilles docents i dels desdoblaments i la reducció immediata de la burocràcia en els centres educatius.
La Mesa Sectorial continuarà demà dimarts per la vesprada, ja que només hi ha hagut temps per a les intervencions dels sindicats i de les associacions de professorat. La DG d’Ordenació i Innovació ha tancat la sessió contestant algunes qüestions generals però, de moment, pràcticament cap de les propostes plantejades per STEPV en la Mesa Sectorial.


País Valencià

Protocol de protecció i prevenció davant el coronavirus per a l’organització de les oposicions

Carlos Furones Sánchez

dilluns 06 juny 2022 15:47 h

Etiquetat com a


Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Carlos Furones Sánchez

dilluns 06 juny 2022 12:32 h

Comentaris


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.