DOGV Capçaleres

DOGV del 20 desembre 2019

DOGV de 20/12/2019, Núm 8702

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorizació al centre docent estranger British School of Alzira, d’Alzira.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 19/2019, de 10 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat d’ensenyaments esportius Técnicos de Fútbol Dénia per a la impartició del bloc comú i del bloc complementari del cicle inicial i final del grau mitjà de tècnic esportiu i del cicle superior del grau superior de tècnic esportiu superior en futbol en la modalitat semipresencial o distància.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’incrementa l’import màxim de les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020 destinades a finançar el transport escolar de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial en centres públics dependents de la Generalitat.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es publica el finançament de les convocatòries dels procediments d’acreditació de competències professionals per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de les proves de nivell B2 i nivell C2 de coneixements de valencià.

V. ANUNCIS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 4/000345/2019-OM: 46250-33-3-2019-0002743 a comparéixer en la via jurisdiccional.