DOGV Capçaleres

DOGV del 18 desembre 2019

DOGV de 18/12/2019, Núm 8700

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, s’inclou una aspirant en la llista de seleccionats en el procediment selectiu per a accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, convocat per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000178/2019 per a comparéixer en la via jurisdiccional.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’ensenyaments artístics elementals i professionals de música Ateneo Musical del Puerto, de València.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Marni II de València, per canvi de titularitat.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil Primària i Secundària denominat Nuestra Señora de la Salud de Xirivella.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle de Morella, per ampliació de les unitats autoritzades.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2019-2020 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.