Publicada la resolució de l’arranjament de primària

14 / 03 / 2012

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2012, de la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica el catàleg d’unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
D’acord amb el punt Sext, la resolució podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
– El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conseller d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser publicada.


Proposta d’arranjament per al curs 2012 / 13

22 / 12 / 2011

Conselleria ha facilitat a STEPV la proposta d’arranjament escolar per al curs 2012-2013.
Aquesta primera fase del procés d’arranjament finalitzarà el 20 de gener.


Què cal fer?

De no estar conforme amb la proposta cal fer al·legacions que han de passar pel Consells Escolars de Centre i pel Consell Escolar Municipal. Una vegada passen pels Consells Escolars les al·legacions, cal enviar una copia de la mateixa a la Direcció General de Centres, altra a la inspecció de zona i altra al STEPV, per poder donar-vos suport.

Què es pot al·legar?

Es pot al·legar qüestions com la denominació del centre, els programes lingüístics i el número d’unitats del centre.
Una vegada coneixeu quantes unitats tindrà el centre per al curs 2012-2013, per saber quina serà la plantilla del centre només cal aplicar els criteris de l’arranjament que us adjuntem. Es tracta del document del curs 2008-2009, però és totalment vàlid.
A més, us adjuntem també la guia de l’arranjament elaborada pel STEPV.
La Conselleria no ha negociat aquest curs els criteris de l’arranjament, i per tant l’imposa sense haver escoltat les organitzacions sindicals. STEPV respecte dels criteris vol recordar-vos les reivindicacions següents:

  • Cal una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d’Educació infantil i Educació Especial
  • Cal una adequació de la ràtio dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l’alumnat d’aquestes etapes i centres.
  • Cal el trasllat definitiu de tot l’alumnat de primer cicle de l’ESO que encara roman en els col·legis públics de Primària 21 anys després de la promulgació de la LOGSE.
  • Cal una modificació de la normativa que regula l’admissió de l’alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats.
  • Dotació de personal d’administració en tots els centres públics.

Si teniu cap dubte, no dubteu en telefonar als responsables comarcals del STEPV. O a qualsevol de les seus del STEPV.

Arranjament del curs 2012/13


Normativa