Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

Segon esborrany de plantilles de secundària i formació professional

Publicat el 15 maig 2023 / 17:16 h

La Conselleria d'Educació ha enviat un segon esborrany amb les plantilles de secundària i FP i un document amb les propostes sindicals acceptades, la majoria de les quals proposades per STEPV.
Enllacem ací el nou esborrany i el document resum de les esmenes acceptades:
- Nou esborrany plantilles secundària i FP
- Resum de les novetats incorporades

9 de maig: Comissió de seguiment de l’Acord de Professorat Interí

Publicat el 05 maig 2023 / 19:23 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la CSAI. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
1. Resolució de XX de maig de 2023, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de la prova d'aptitud per a la incorporació definitiva a les borses de treball en les especialitats de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques d'especialitats vinculades als ensenyaments d'Art Dramàtic, al personal que ha accedit a les borses de treball d'aquestes especialitats a través del procediment de difícil cobertura.
2. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'acreditació de titulació per adscriure al personal que forma part de les llistes d'aspirants a la Provisió de llocs en règim d'interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, a les corresponents especialitats de professorat d'Ensenyament Secundari.
3. RESOLUCIÓ de XX de XXXX, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'adapten les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat de les especialitats de professors de Música i Arts Escèniques i catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments d'Art Dramàtic a les noves especialitats establides segons el Reial decret 588/2022, de 19 de juliol, i es convoca un procediment per a l'adaptació per subespecialitats de les llistes de determinades especialitats vinculades als estudis superiors de música.

2 i 4 de maig: Meses Sectorials sobre comissions serveis específiques, adjudicacions inici curs i desenvolupament decret currículum ESO i Bat

Publicat el 27 abril 2023 / 12:24 h

Enllacem ací la documentació per a les meses sectorials del 2 i 4 de maig. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
2 de maig
- Resolució adjudicacions desplaçaments i supressions
- Resolució adjudicacions inici curs professorat en pràctiques i interí
- Resolució per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de serveis de llocs específics. Annex I. Annex II
- Resolució per la qual s'habilita l'accés a OVIDOC al funcionariat de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, al personal integrant de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat i al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.

4 de maig
- Ordre per la qual es regulen els procediments derivats del Decret de currículum de secundària i Batxillerat20 d’abril: Mesa Sectorial sobre plantilles de secundària i FP i Comissions de Serveis

Publicat el 18 abril 2023 / 10:38 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Ordre de Plantilles Secundària i FP
- Comissions de serveis
+ Convocatòria Cos de Mestres
+ Convocatòria Secundària i resta de cossos
+ Annex I
+ Annex II
+ Annex III
+ Annex IV
+ Annex V
+ Annex VII

20 abril: Mesa sectorial (prevista) sobre les plantilles de secundària

Publicat el 05 abril 2023 / 18:02 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Plantilles secundària

30 de març: Mesa Sectorial sobre l’ordre d’igualtat i convivència

Publicat el 27 març 2023 / 10:40 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Projecte d’Ordre per la qual es concreta el model de gestió de la igualtat i la convivència en els centres educatius.

23 de març: Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí

Publicat el 21 març 2023 / 13:05 h

Enllacem ací la documentació de la Comissió de Seguiment. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
1. Convocatòria de borsa extraordinària especialitat
Llengua anglesa del cos de catedràtics de música i arts escèniques.
2. Convocatòries borses extraordinàries especialitats 7B4 Fotografia, 7B7 Ceràmica i vidre i 7C1 Mitjans informàtics del cos de professors d’arts plàstiques i disseny (clica en cada especialitat per descarregar el document).
3. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

21 de març: Mesa Secotorial sobre ajudes econòmiques per a l’adquisició de material escolar

Publicat el 13 març 2023 / 10:29 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- ORDRE per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques per al finançament de l'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, escolaritzat en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.

16 de març: Mesa Sectorial sobre currículums ensenyaments artístics i FP i subvencions a conservatoris municipals i altres

Publicat el 13 març 2023 / 10:20 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

Cicles formatius: Projectes de Decret del Consell, pels quals s'establixen els currículums de 5 cicles formatius:
+ GS Gestió de l'aigua.
+ GM Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure.
+ GM Manteniment d’Embarcacions de Recreació.
+ GS Química i salut ambiental.
+ GS Formació para la Mobilitat Segura i Sostenible.

Ensenyaments artístics
- Ordre bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa.
- Ordenació i currículum dels ensenyaments elementals de Dansa
- NOU: Ordenació i currículum dels ensenyaments professionals de Dansa
- Ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música
- Ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música

Nota al Currículum professional de Dansa: la Conselleria ha enviat un nou document amb uns canvis que es concreten en: s’ha revisat el còmput total d’hores a 32 setmanes lectives, i s’han afegit les propostes de matrícula parcial i docència amb suport telemàtic (i d’esta forma igualar les millores que sí arribaren per als ensenyaments de música).

Projecte de RD d’ordenació de la FP

Publicat el 17 febrer 2023 / 08:38 h

Enllacem el projecte de Reial Decret facilitat pel Ministeri d'Educació sobre l'ordenació de la FP, en desenvolupament de la nova llei.
- Projecte RD ordenació FP