Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

4 d’abril: Mesa Sectorial sobre currículums de FP

Publicat el 29 març 2019 / 11:01 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Projecte de decret sobre el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial
- Annexos
Projectes de decrets curriculars de cicles formatius de FP de grau superior:
- Anatomia Patològica Citodiagnòstic
- Documentació Administració Sanitària
- TS_Fabricacion_productos_farmaceuticos_biotecnologicos_afines_tr.odt
- Higiene bucodental
- Imatge Diagnòstic Medicina Nuclear
- Laboratori Clínic Biomèdic
- Radioteràpia i Dosimetria

28 de març: Mesa Sectorial sobre el ROF dels centres de l’ISEA

Publicat el 14 març 2019 / 20:17 h

Adjuntem l'esborrany de decret del ROF de l'ISEA. Per a qualsevol esmena o suggeriment stepv@intersindical.org
- ROF ISEA

28 de febrer: Mesa Sectorial decret currículum EOI

Publicat el 21 febrer 2019 / 17:22 h

Adjuntem la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Decret currículum EOI
- Annex I
- Annex II

Negociació ROF secundària i batxillerat i/o Formació Professional

Publicat el 20 febrer 2019 / 10:05 h

La Conselleria ens ha fet arribar l'esborrany del ROF, però encara no ha fixat la data de negociació. L'adjuntem perquè pugueu treballar en els vostre centre les propostes que esperem que ens feu arribar al Sindicat (stepv@intersindical.org). En breu convocarem assemblees per tractar-lo.
Gràcies per l’atenció

- ROF Secundària

14 de febrer: Mesa Sectorial sobre ROF d’Infantil i Primària i ordre d’Inspecció Educativa

Publicat el 11 febrer 2019 / 17:32 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial de dijous. L'esborrany de ROF és el mateix que ja vam enviar en el seu moment. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- ROF Infantil i Primària
- Ordre d'inspecció educativa

STEPV fa públiques les esmenes a l’esborrany de convocatòria d’oposicions

Publicat el 07 febrer 2019 / 10:59 h

Enllacem ací el document que hem fet arribar a la Conselleria d'Educació amb els plantejaments i les esmenes que el Sindicat aporta en la negociació de la convocatòria d'oposicions de secundària, EOI, FP i ensenyaments artístics.

- Esmenes STEPV

NEGOCIACIÓ ROF INFANTIL I PRIMÀRIA

Publicat el 06 febrer 2019 / 17:12 h

La Conselleria d’Educació ens convocarà per a negociar un nou Reglament Orgànic i Funcional dels centres que imparteixen Educació Infantil i Primària. La data prevista, encara per a confirmar, és dijous 14 de febrer.
STEPV vol comptar amb el màxim de participació del professorat per a fer-nos arribar propostes de millora al document esborrany de negociació. Per això ens podeu enviar un correu amb les vostres propostes a stepv@intersindical.org
Us destaquem algunes de les novetats que s’arrepleguen al document. D’aquestes novetats i d’altres aspectes que considereu que s’haurien d’arreplegar dins de l’articulat volem la vostra participació.
• Assignació d’hores per a tot l’equip directiu i es distribueixen des de l’autonomia dels centres sense marcar uns mínims ni màxims. No es defineix còmput total d’hores de dedicació. Art. 15
• Es defineixen 31 funcions que recauen en un únic membre de l’equip directiu: la directora o el director, i entre una de les noves funcions a la direcció del centre es regula la possibilitat per poder sancionar faltes lleus al professorat, la qual cosa incompleix el RD. 33/1986 Règim Disciplinari dels Funcionaris/àries. Art. 17
• Es defineix que el professorat no es pot abstindre de les votacions segons L.40/2015. Art. 28
• Assignació d’hores per a les coordinacions i es distribueixen des de l’autonomia dels centres sense marcar uns mínims ni màxims. No es defineix còmput total d’hores de dedicació. Art. 33
• Eliminen de la composició de la COCOPE als mestres PT, AL, persones d’orientació educativa tot i que el Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, ens va informar en la mesa Sectorial del passat 31/01 que es tracta d’una errada. Art. 37
• En l’acció tutorial podem utilitzar plataformes electròniques que proporcione la Generalitat o que han segut degudament autoritzades. Art. 39
• Regulació del voluntariat als centres educatius. Art. 50
• Es defineixen què són activitats complementàries i que cap alumne ha de quedar exclòs de la seua participació per motius econòmics i que han de ser amb caràcter general gratuïtes. Però no es comprometen amb cap tipus de finançament de com fer-ho possible. Art. 55
• Es defineixen què són activitats extraescolars, i es diu que no poden contindre ensenyaments inclosos en les programacions didàctiques. I que les que es desenvolupen dins de la jornada escolar però fora de l’horari lectiu seran d’oferta obligada per al centre. I que cap alumne quedarà exclòs per motius econòmics. Però tampoc es comprometen amb cap tipus de finançament de com fer-ho possible. Art. 56
• La creació d’una carta de compromís educatiu amb les famílies de l’alumnat dels centres. Art. 57
• Donar-li competències a la direcció del centre per a definir llocs de treball per al desenvolupament del projecte de gestió. Art. 17 i 59
• Les activitats escolars lectives es realitzaran, durant un mínim de 25 hores setmanals, incloses les hores d’esbarjo. Art. 69
• Es regula com s’ha d’atendre el temps d’esplai (pati): per un mestre per cada unitat. Art. 69
• Es regula com fer l’atenció a l’alumnat en absència de professorat. Art 70
• A fi d’evitar l’absentisme escolar i preservar la defensa de l’interés superior dels menors, els centres hauran de permetre l’accés de l’alumnat al centre durant tota la jornada escolar. Art. 71
• Compliment de la normativa de protecció de dades, ús d’imatges, etc. Art. 74
• Mesures d’emergència i pla d’autoprotecció del centre. Art. 76
• Assistència sanitària a l’alumnat. Art. 77

Adjuntem l’esborrany del ROF amb aquest resum perquè pugueu treballar en els vostre centre les propostes que, insistim, esperem que ens feu arribar al Sindicat.
Gràcies per l’atenció
STEPV

Descarrega't i reenvia aquest text en aquest document

Descarrega't ací l'esborrany del ROF Infantil i Primària

31 de gener: Mesa Sectorial sobre l’ordre d’inclusió educativa

Publicat el 26 gener 2019 / 10:19 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Ordre d'inclusió educativa
- Exemplificació de mesures

24 de gener: Mesa Sectorial sobre convocatòria d’oposicions (continuació)

Publicat el 24 gener 2019 / 14:54 h

El 24 de gener continua la Mesa Sectorial sobre la convocatòria d'oposicions iniciada el passat 20 de desembre. La Conselleria acaba d'enviar de nou els annexos II i III amb modificacions (en groc) respecte els que va enviar fa pocs dies. Les modificacions a l'esborrany de la convocatòria que vam començar a negociar el 20 de desembre (i que trobareu en l'entrada de la Mesa Sectorial del 20 de desembre) encara no han arribat. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Annex III (característiques proves pràctiques)

Nous documents a data 23 de gener: la Conselleria ha tornat a enviar, per tercera vegada, noves modificacions. Aquesta vegada a l'Annex I de mèrits i a l'Annex II de Programacions Didàctiques. STEPV presentarà demà una queixa perquè no pot ser que envien documents que no són definitius diverses vegades amb modificacions que només que aconsegueixen inquietar les persones aspirants a les oposicions.

- Annex I (barem de mèrits) a data de 23 de gener
- Annex II (Programacions didàctiques) a data de 23 de gener

La Conselleria ha enviat un nou esborrany sobre la convocatòria d'oposicions al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, que enllacem ací:
- Nou esborrany oposicions Catedràtics de Música i Arts Escèniques

17 de gener: Mesa Sectorial sobre oposicions (continuació) i instruccions davant supòsits de no convivència dels progenitors

Publicat el 16 gener 2019 / 12:35 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
- Convocatòria oposicions catedràtics música i arts escèniques (l'esborrany de secundària està en l'entrada de la Mesa Sectorial del 20 de desembre)
- Barem de mèrits catedràtics música i arts escèniques
- Barem resta de cossos
- Instruccions davant supòsits de no convivència dels progenitors