DOGV Capçaleres

DOGV del 16 juliol 2021

DOGV de 16/07/2021, Núm 9129

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació. [2021/7821]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d’idiomes. [2021/7667]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 juliol de 2021, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià i dels certificats de capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu, Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos. [2021/7685]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. [2021/7705]