DOGV Capçaleres

DOGV del 05 juliol 2021

DOGV de 05/07/2021, Núm 9120

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats i escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex. [2021/6903]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 18/2021, de 17 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat de Formació Professional Altaviana, de València, l’oferta dels ensenyaments del cicle formatiu de grau superior de tècnic o tècnica superiors en Direcció de Cuina en la modalitat semipresencial o a distància. [2021/7263]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. [2021/7248]


B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. [2021/7371]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2020-2021, de l’Acord de 2 de juliol de 2004 entre Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s’encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen els ensenyaments de formació professional que permeten l’accés als carnets esmentats. [2021/7315]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’abril de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, corresponent a resultats esportius de l’any 2020. [2021/7318]