Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicacions provisionals opositors, Opositors, Provisionals i Interins

26 / 07 / 2013
Cos de mestres
Llistat provisional de vacants oferides del cos de Mestres

Cossos de secundària

Llistat provisional de vacants oferides dels Cossos de Secundària i Altres Cossos


El termini de presentació de reclamacions telemàtiques serà des de les 00:00 hores del 27 de juliol de 2013 fins a les 23:59 del 29 de juliol de 2013.

Publicat el procediment de les adjudicacions contínues

26 / 07 / 2013
Consulta ací la resolució
Per al personal no convocat i no adjudicat en juliol.
Terminis de presentació d’instàncies:
Conselleria obrirà durant el mes d'agost el programa per a fer les adjudicacions contínues. I a més:
1. Abans de l’inici del període lectiu del curs escolar s’obrirà un
termini mínim de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies al personal inclòs en la base tercera. Les dates de començament i finalització del termini seran anunciades en la pàgina de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (). Dins dels 10 dies següents a la finalització d’este termini, l’aplicació tornarà a obrir-se perquè les
instàncies presentades puguen ser modificades pels participants en qualsevol moment i fins al 30 de juny del corresponent curs escolar, excepte el que es disposa per als dies d’adjudicació en la base novena, en els quals l’aplicació romandrà tancada el temps necessari per a executar l’adjudicació.
2. Durant el curs escolar es concediran terminis extraordinaris de cinc dies hàbils de presentació d’instàncies, per a aquells integrants de les borses que no ho hagen fet en el primer termini, perquè van estar desactivats temporalment de la respectiva borsa de treball o per les causes previstes en l’Acord subscrit el dia 3 d’abril de 2013.
3. Aquells que, iniciat el curs escolar, s’incorporen a les borses de treball pel procediment previst en la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 4 de l’Acord subscrit el dia 3 d’abril de 2013 (borses extraordinàries de treball), hauran de presentar instància en el termini de cinc dies hàbils comptats des del dia següent a aquell en què es publique la resolució per la qual s’eleve a definitiva la respectiva borsa extraordinària.
4. Aquells que després de l’inici del curs escolar s’incorporen a les borses de treball pel procediment previst en la lletra d)
de l’apartat 4 de l’article 4 de l’Acord subscrit el dia 3 d’abril de 2013 (unitats concertades) hauran de presentar instància en el termini de cinc dies hàbils comptats des del dia següent a aquell en què es faça efectiva la seua incorporació.
5. Per als participants descrits en els punts 2, 3 i 4 d’este apartat, l’aplicació es mantindrà oberta perquè les instàncies presentades puguen ser modificades en qualsevol moment i fins al 30 de juny del corresponent curs escolar, excepte el que es disposa per als dies d’adjudicació en la base novena, en els quals l’aplicació romandrà tancada el temps necessari per a executar l’adjudicació.

URGENT: Recursos de reposició contra les llistes de professorat interí

25 / 07 / 2013
En l'assemblea del 24 de juliol de professorat interí es va acordar interposar recursos de reposició contra les llistes de professorar interí publicades el 28 de juny (mestres) i el 5 de juliol (secundària) amb la relació de persones convocades a les adjudicacions de juliol.
Els recursos els ha d'interposar la gent que no apareix en els llistats esmentats perquè ha estat reordenada i no ha estat convocada per als actes d'adjudicació de juliol. És a dir, la gent de l'apartat 4.c) de l'acord.
ATENCIÓ: El personal del cos de mestres només té fins dissabte 27 de juliol per presentar el recurs. El personal de secundària fins el 5 d'agost.
Recurs mestres (en castellà i valencià)
Llistat adjudicació definitiva del cos de mestres de 2012
Recurs secundària (en castellà i valencià)
Llistat adjudicació definitiva cossos de secundària

Adjudicacions per a Opositors i Provisionals amb Habilitacions Transitòries

22 / 07 / 2013
Informació sobre adjudicacions telemàtiques per a personal opositor i provisional amb habilitacions transitòries.
Cos de Mestres
Cossos de Secundària i Altres Cossos
L’aplicació s’obrirà als participants el dia 23 de juliol, a partir de les 12:00 hores, i es tancarà el 25 de juliol, a les 12:00 hores.

Informació per a opositors sobre les adjudicacions

22 / 07 / 2013
Hui 22 de juliol es publicaran els llistats dels resultats de les oposicions. A banda de les persones seleccionades de les oposicions (o siga, les que han obtingut una plaça), eixiran també les persones que han aprovat totes les proves o alguna d'elles. De cara a les adjudicacions de juliol (la publicació provisional de les quals serà el dia 25), s'obrirà un periode extraordinari en l'aplicació telemàtica per a les persones que han obtingut una plaça i per a les persones que han aprovat totes o alguna de les parts de les especialitats d'Anglés i AL del cos de mestres, i de totes les especialitats convocades de secundària i FP.
El periode estraordinari per entrar en les adjudicacions telemàtiques començarà, previsiblement, demà. De seguida que tinguem les dates concretes, vos informarem.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per a suprimits i desplaçats del cos de Mestres

10 / 07 / 2013
Web de Conselleria
L’aplicació s’obrirà als participants el dia 12 de juliol a les 12:00 hores i es tancarà el 15 de juliol a les 12:00 hores.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per a suprimits i desplaçats de Secundària

10 / 07 / 2013
Consulta en la web de Consellleria.
L’aplicació s’obrirà als participants el dia 12 de juliol a les 12:00 hores i es tancarà el 15 de juliol a les 12:00 hores.

Llista definitiva participants en les adjudicacions dels cossos de secundària

05 / 07 / 2013

Llista definitiva de professorat interí de l’apartat 4.4.a) de l’acord dels cossos de secundària

05 / 07 / 2013

Llista definitiva participants en les adjudicacions de mestres

28 / 06 / 2013

Llista suprimits mestres i llocs adjudicacions

28 / 06 / 2013
Consulta la llista i ubicació ací.
A Alacant i València seran, finalment, el 4 i 5 de juliol, ordenats per localitat. A Castelló només el dia 4.
A València serà en la Direcció Territorial. STEPV va sol·licitar que fora en un institut per evitar els col·lapses que es produeixen en la DT.

Llistat de funcionaris interins de secundària (Art.4 apartats 1, 2, 3 i 4 a) de l’acord)

27 / 06 / 2013

Resolució de 27 de juny de 2013 de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es fan públiques les relacions provisionals de personal docent interí dels cossos de Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, i, Professors i Catedràtics de Música i Arts Escèniques previst en l’article 4 apartats 1,2,3 i 4 a) de la Resolució de 18 d’abril 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’Acord subscrit el 3 d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals pel qual s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat i que haguera prestat servicis abans de l’entrada en vigor de l’esmentat Acord de 3 d’abril de 2013 (23 d’abril de 2013) i s’obri termini per a l’elecció d’especialitat.

Annex I: amb serveis prestats abans del 31 d’agost de 2012.
Annex II: amb serveis prestats entre l’1 de setembre de 2012 i el 22 d’abril de 2013.
Annex III: personal que està en dues borses i ha de triar una. Aquesta elecció s’ha de fer des de les 10:00 hores del dia 1 de juliol de 2013 fins a les 10:00 hores del dia 3 de juliol de 2013.
Reclamacions fins el 3 de juliol per mail a provisio_edu@gva.es
Més informació en la resolució.


Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.