Procés d'estabilització extraordinari 2022-23

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés del procés d'estabilització extraordinari.

Procés d'estabilització extraordinari 2022-23

Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició - aportació de documentació acreditativa de mèrits (Procediment d’estabilització)

09 març 2023

Es recorda que a partir de demà dia 10 de març de 2023, les persones que tinguen cita prèvia per a l’aportació de mèrits podran accedir al tràmit respectant la data i hora assignada pel sistema d’assignació de torns.

Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des de les 10 hores del dia 21 de febrer de 2023 fins a les 15 hores del 21 de març de 2023, https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EDUMERIT23/index.html?idioma=ca

Més informació https://estabilizacion-edu.gva.es/index.htmlProcés d’estabilització extraordinari 2022-23

Concurs de mèrits: llista de persones admeses i excloses

06 març 2023

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, a cossos docents, convocat per Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Aclariments:

  1. En aquestes llistes, organitzades per cos i especialitat, les persones aspirants constaran amb els cognoms i el nom, els quatre dígits del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, la/les comunitats autònomes per les quals participa i el torn pels quals participa, així com la causa d’exclusió en el cas de les persones aspirants excloses.
  2. Les persones que estan admeses en les llistes provisionals, però no tinguen acreditat en alguna de les comunitats autònomes triades, bé el nivell exigit de la llengua vernacla o bé la diversitat funcional/discapacitat al·legada, figuren en el llistat amb un (1) o un (2), respectivament. Aquesta causa d’exclusió haurà d’esmenar-se en el període de reclamació perquè la persona resulte admesa en aqueixa comunitat autònoma.

Reclamacions

  • Les persones aspirants excloses i les que no hi figuren havent-se inscrit en la convocatòria disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a poder esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió o inadmissió. Així mateix, aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en aquest mateix termini. Les reclamacions es dirigiran a la Direcció General de Personal Docent i es presentaran per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones

Llistats

  • Consulta en l’apartat “Persones admeses i excloses” de cada cos convocat, en aquest enllaç

Tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al telèfon 961040504. Horari d’atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)

 


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Convocatòria d’assemblees sobre la inscripció a les oposicions 2023

15 febrer 2023

STEPV convoca les assemblees següents per a informar sobre el procés d’inscripció al concurs oposició 2023 dins el procés d’estabilització.
També tractarem l’opció de convocar mobilitzacions per protestar per la convocatòria de les oposicions mentre encara no s’ha resolt el concurs de mèrits

- Dilluns 20 febrer, a les 17:30h, en aquest enllaç

- Dimarts 21 de febrer, a les 11h, en aquest enllaç
Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Termini de presentació de les sol·licituds a les oposicions 2023

11 febrer 2023

Segons la resolució enviada per la Conselleria, s’estableix el termini següent:

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 20 de febrer de 2023, a les 10.00 hores, fins el dia 20 de març de 2023, a les 15.00 hores.

Les sol·licituds s’emplenaran mitjançant el model oficial de sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) o (https://estabilizacion-edu.gva.es).

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se, obligatòriament, en seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica i hauran de realitzar-se els següents tràmits:

1r Emplenament, acreditació de requisits, pagament de taxes i registre de la sol·licitud de participació, dins del termini comprés entre les 10:00 hores del dia 20/02/2023 y les 15:00 hores del dia 20/03/2023.

2n Petició de cita prèvia telemàtica per a l’aportació de documentació acreditativa dels mèrits, en el termini comprés entre les 10:00 hores del dia 21/02/2023 i les 15: hores del dia 21/03/2023.

3r Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits per a cada especialitat sol·licitada, en la data assignada al sol·licitar la cita prèvia.

No serà vàlida la presentació de la sol·licitud ni dels documents per mitjans diferents als establits en la convocatòria, excepte quan l’Administració ho requerisca específicament. El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents

Igualment, les persones que inicien el procés d’inscripció telemàtica però, havent pagat la taxa, no el finalitzen registrant la sol·licitud en el termini indicat en el punt primer d’aquesta resolució, es tindran per no presentades en termini. La no presentació de la sol·licitud, així com no realitzar el pagament de les taxes en el temps i forma establit, suposarà la inadmissió o exclusió de la persona aspirant, que perdrà qualsevol dret de participació en aquest procediment selectiu.


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Resultat del sorteig de vocals òrgans de selecció del procediment d’estabilització (concurs de mèrits)

03 febrer 2023

S’ha publicat l’acta i el resultat del sorteig públic per a la designació dels vocals dels òrgans de selecció del procediment selectiu regulat per l’Ordre 66/2022, realitzat el dia 3 de febrer de 2023, a les 10 hores, a la sala de videoconferències 3 (planta baixa - escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de ValènciaProcés d’estabilització extraordinari 2022-23

Concurs de mèrits: sorteig vocals òrgans de selecció (procediment d’estabilització)

31 gener 2023

S’ha publicat l’anunci del sorteig públic per a la designació dels vocals dels òrgans de selecció del procediment selectiu regulat per l’Ordre 66/2022, que tindrà lloc el dia 3 de febrer de 2023, a les 10 hores, a la sala de videoconferències 3 (planta baixa - escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Més informació en l’apartat “Tribunals” de cada cos convocat:


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Convocatòria de concurs oposició a secundària i resta de cossos (segons Llei Iceta)

29 desembre 2022

Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques.

Termini d’inscripció
El termini d’inscripció es publicarà per Resolució de la Directora General de Personal Docent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Decret d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de 2022

29 desembre 2022

El DOGV ha publicat aquest decret per a incorporar a les oposicions de 2022 cinc places que corresponen a les especialitats següents:

- 1 plaça d’Èuscar (EOI)
- 1 plaça de Dansa Aplicada a l’Art Dramàtic (Professors de Música i Arts Escèniques)
- 3 places de Joieria i Orfebreria (Professors d’Arts Plàstiques i Disseny)

Decret 228/2022, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s’amplia l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, aprovada pel Decret 70/2022, de 27 de maigProcés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Procediment d’estabilització (concurs de mèrits): aportació de documentació acreditativa de mèrits

23 desembre 2022

S’ha obert el termini per a l’aportació de la documentació acreditativa dels mèrits declarats en la declaració responsable adjunta en la inscripció. L’aportació haurà de realitzar-se en la data assignada pel sistema d’assignació de torns.

Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des del 22 de novembre de 2022 fins al 13 de gener de 2023, enllaçProcés d'estabilització extraordinari

Informacions i actualitzacions sobre el procediment extraordinari d'estabilització al País Valencià

Concurs de mèrits 2022 - Com participar-hi