Xarxa de centres de qualitat

Xarxa de centres de qualitat

Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV 15/04/2005)

xarxa de centres de qualitat normativa comuna

 Xarxa de centres de qualitat

PDF