Xarxa de centres de qualitat

Es designen els centres docents que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional

Correcció d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es designen els centres docents que conformen la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

fp formació professional

PDF

Xarxa de centres de qualitat

Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV 15/04/2005)

xarxa de centres de qualitat normativa comuna

PDF