Contracte-programa

Convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa. [2013/8153] (pdf 15.811KB)

contracte-programa compensatòria

 Contracte-programa

PDF

Normativa dels contracte-programa

ORDE 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l’assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats. [2013/5222]

contracte-programa

 Contracte-programa

PDF