Contracte-programa

Contracte família tutor, contracte-programa (correcció errades)

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa, en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa. DOCV 05/06/2014 Correcció errades: DOCV 11/06/2014

contracte programa contracte família tutor

PDF

Contracte família tutor, contracte-programa

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa, en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

contracte programa contracte família tutor

PDF

Convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa. [2013/8153] (pdf 15.811KB)

contracte-programa compensatòria

PDF

Normativa dels contracte-programa

ORDE 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l’assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats. [2013/5222]

contracte-programa

PDF

Resolució implantació experimental contractes programa

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar la implantació del programa experimental per a la subscripció de contractes-programa, entre els centres educatius i l'Administració educativa, per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur. [2012/10117] (pdf 754KB)

resolució fracás escolar fracàs escolar contractes programa atenció a la diversitat abandó escolar 5-11-12

PDF

Resolució de convocatòria del programa experimental contractes programa

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'Administració educativa. [2012/3884] (pdf 558KB)

resolució fracás escolar fracàs escolar contractes programa atenció a la diversitat abandó escolar 23-4-12

PDF