Contracte programa

Contracte família tutor, contracte-programa (correcció errades)

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa, en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa. DOCV 05/06/2014 Correcció errades: DOCV 11/06/2014

contracte programa contracte família tutor

 Contracte-programa

PDF

Contracte família tutor, contracte-programa

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa, en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

contracte programa contracte família tutor

 Contracte-programa

PDF