Consell social

DOGV 25/02/2020

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, conjunta de la Direcció General d’Ocupació i Formació, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Personal Docent, sobre la designació i/o l’elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

fp consell social cipfp

 FP integrada i Centres integrats

PDF