Club dels deures

Programa experimental Club dels Deures

ORDE 70/2013, de 28 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en els cen- tres docents sostinguts amb fons públics, d’Educació Pri- mària, de la ciutat de Castelló de la Plana. [2013/6943]

programa experimental innovació club dels deures

 Atenció a la diversitat

PDF