DOGV Capçaleres

DOGV del 17 octubre 2019

DOGV de 17/10/2019, Núm 8658

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomenen personal funcionari en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació general del concert educatiu en Educació Primària i unitats d’Educació Especial de suport a la integració de Primària, i de concerts educatius d’Educació Infantil, Educació Secundària Obligatòria, unitats d’Educació Especial de suport a la integració d’Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat i Formació Professional (Formació Professional Bàsica i cicles formatius grau mitjà i grau superior).

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, any 2019.