DOGV Capçaleres

DOGV del 18 juny 2024

DOGV de 18/6/2024, Núm. 9873

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d’inspectors i inspectores al servici de l’Administració educativa i d’inspectors i inspectores d’Educació, convocat per la Resolució de 24 d’octubre de 2023. [2024/5768]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs places de professor o professora permanent laboral en règim de contractació laboral. [2024/5612]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/5544]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera i s’adjudica destinació a l’aspirant que ha superat el procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala superior de comunicació corporativa i patrocini, convocat per la Resolució de 27 de juliol de 2023 (DOGV número 9656, de 7 d’agost). [2024/5702]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d’11de juny de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: BIOTRANSFER - Grup d’Investigació en Biomedicina Aplicada. [2024/5633]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d’11de juny de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient. [2024/5634]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de juny, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024 de places de cossos docents universitaris i de professorat permanent laboral. [2024/5719]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2024. [2024/5753]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2024. [2024/5746]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es concedix la subvenció prevista en la línia S0753, «Col·legi Oficial de Graduats Socials de València», del programa pressupostari 315A00, «Condicions de treball i administració de les relacions laborals», del capítol IV, per a donar suport al funcionament d’una oficina punt d’informació sociolaboral i de Seguretat Social corresponent a l’exercici 2024. [2024/5757]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció recaiguda en el procediment sancionador amb número d’expedient 032018SAT000796, iniciat mitjançant l’acta d’infracció número 32018000221600, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’Alacant. [2024/5736]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció recaiguda en el procediment sancionador amb número d’expedient 032019SAT000646, iniciat mitjançant acta d’infracció número 32019000117909, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’Alacant. [2024/5761]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció recaiguda en el procediment sancionador amb número d’expedient 122011SAT000185, iniciat mitjançant l’acta d’infracció número 122011000079603, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Castelló.
[2024/5763]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció recaiguda en el procediment sancionador amb número d’expedient 032018SAT000447, iniciat mitjançant l’acta d’infracció número 32018000102166, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’Alacant. [2024/5726]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció recaiguda en el procediment sancionador amb número d’expedient 462019SAT000356, iniciat mitjançant l’acta d’infracció número 462019000028895, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València. [2024/5730]