Llengua base

Procediment de determinació de la llengua base en els centres públics

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres. [2014/11374] (pdf 248KB)

plurilingüisme llengua base consulta centres públics

 Plurilingüisme

PDF