Equip directiu

Provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora de centres integrats públics de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

formació profesional equip directiu

 Equip Directiu

PDF