Ensenyaments elementals de dansa

Resolució per la qual s’estableixen l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Dansa a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Dansa a la Comunitat Valenciana.

règim especial ensenyaments elementals de dansa

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF