Educació per a la ciutadania

Modificació del crrículum d’Educació per a la ciutadania

Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

sevundària eso educació per a la ciutadania currículum

 ESO

PDF

Orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a l’Educació per a la Ciutadania

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2008, del director general d’Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, per la que s’establixen orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a la impartició de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l’Educació Secundària Obligatòria en compliment de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (DOCV 15/09/08).

resolució orientacions interlocutòries eso educació per a la ciutadania 2008

 ESO

PDF

Educació per a la ciutadania i els drets humans en ESO

ORDE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria (DOCV 11/06/08).

ordre impartició eso educació per a la ciutadania 2008

 ESO

PDF