Títol graduat en eso

Matrícula telemàtica a les proves del títol de ESO de majors de 18 anys. Correcció d’errades.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana. [2015/897]

títol graduat en eso proves majors de 18 anys

 Proves<18 anys

PDF

Prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa (DOCV 10/12/09).

títol graduat en eso titol títol prova ordre 2009

 ESO

PDF