DOGV Capçaleres

DOGV del 24 març 2017

DOGV de 24/03/2017, Núm 8007

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei (perfil Psicologia Clínica). [2017/2037] (pdf 222KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «CREATIVE - Tecnologías de juegos para la creación de contenidos digitales, gestión, visualización y sonificación» Codi: TIN2016-75866-C3-1-R. [2017/2038] (pdf 227KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Citrus farmers water savers», codi: 17I027. [2017/2039] (pdf 224KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 10 de març de 2017, del rector, per la qual s’aprova la convocatòria del programa d’ajudes a activitats de mobilitat Erasmus+ amb països associats, per al curs 2016-2017. [2017/2462] (pdf 141KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2017/2459] (pdf 1.725KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dóna publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2017 i s’estableix el procediment que regula l’acreditació del personal examinador. [2017/2507] (pdf 173KB)