Comissions de serveis

Convocatòria de comissions de servei dels cossos de secundària per al curs 2015/16

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es con- voca un procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2015-2016, per a cate- dràtics i professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Genera- litat, i per a catedràtics i professors d’Ensenyança Secun- dària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

cossos de secundària comissions de servei 2015

PDF

Convocatòria de comissions de servei del cos de mestres per al curs 2015/16

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2015-2016, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

cos de mestres comissions de servei 2015

PDF