logo espai

Reduccions de jornada

Reducció per causes alienes a la treballadora/treballador

Actualment l’empresari pot alegar dos articles diferents per a reduir-nos la jornada els quals donen dret a diferents questions:

Article 41 de l’Estatut dels Treballadors


Consisteix en una modificació sustancial de les condicions de treball per raons econòmiques tècniques, organitzatives o de producció. Es consideren tals les que estan relacionades amb la competitivitat, productivitat o de producció. Es considera modificació substancial de les condicions de treball, entre altres, aquelles que afecten a la jornada de treball, sense fixar límits i amb caràcter definitiu. També són les que afecten a horari i distribució del temps de treball, règim de torns, remuneració, sistema de treball i rendiment, i funcions.
Depenent del nombre de treballadors/res afectats i el nombre de treballadors/res en la empresa podrà ser individual o col·lectiva.
Aquesta modificació ha de ser notificada per part de l’empresari als representants dels treballadors i al treballador/a afectat amb 15 dies d’antelació.

Què pot fer la treballador/a?
  • Acceptar les noves condicions tenint en compte que una reducció de jornada implica una reducció salarial en la mateixa proporció.
  • Rebujar les noves condicions i, mentres continua treballant amb les noves condicions imposades, recórrer via judicial previ acte de conciliació.
  • Rebujar les noves condicions laborals i rescindir la relació laboral tenint dret a obtindre una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 9 mesos.

Article 47 de l’Estatut dels Treballadors

Suspensió de contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades de força major. En aquest cas s’entendrà per una reducció de jornada la disminució temporal de entre un 10 i un 70 % de la jornada de treball computada sobre la base de jornada diària, setmanal, mensual o anual.
El procediment es podrà aplicar independentment de la quantitat de treballadors/res als que afecta.
Durant la reducció de jornada es promourà el desenvolupament d’accions formatives vinculades a l’activitat professional dels treballadors/res afectats per augmentar la seva polivalència o incrementar la seua empleabilitat.
S’ha d’iniciar un periòde de consultes als representants dels treballadors/res de 15 dies i informar a l’autoritat laboral competent de forma simultànea.

Què pot fer la treballador/a?
  • Acceptar les noves condicions tenint en compte que una reducció de jornada implica una reducció salarial en la mateixa proporció. Això dóna dret a cobrar l’atur per la part proporcional de jornada perduda, a més es reconeix una prórroga al sistema de bonificacions (50% de les quotes empresarials per contingències comunes) i la reposició de la prestació per desempleo des de l’inici fins a un màxim de 180 dies.
  • Rebutjar les noves condicions i, mentres continua treballant amb les noves condicions imposades, recórrer via judicial previ acte de conciliació.
  • Rebutjar les noves condicions laborals i rescindir la relació laboral sense dret a indemnització.


En tots els casos SEMPRE es recomanable que quan es signe una notificació de l’empresa en que ens reduixen la jornada ignem afegint la data i la frase “enterat NO conforme” per a donar temps a ser asesorats sobre la decisió a prendre.

Reducció per voluntat de la treballador/a

Com hem dit abans, una reducció de jornada porta una reducció proporcional del salari. Ara bé, a vegades és al treballador/a a qui l’interesa reduir-se la jornada. Sempre es pot arribar a acords, però l’Estatut dels Treballadors preveu casos en els que les treballadores i els treballadors tenen dret a demanar-la i l’empresari l’ha de concedir al seu article 37.5.

  • Si es té a càrrec, per questions de guardia legal, un menor de 8 anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no desenvolupe activitat retribuida, es tindrà dret a a una reducció de la jornada en el treball, amb un disminució proporcional del salari, al menys entre un octau i un màxim de la meitat d’aquella.
  • També s’aplica a qui precise encarregar-se d’un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es puga valdre per sí mateix, i que no desenvolupe activitat retribuida.
  • Si dos o més treballadors/res de la mateixa empresa generaren dret per la mateixa persona l’empresari podrà limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.