Núm. 290

Resultats de l’enquesta d’inici de curs als centres educatius valencians

En Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, FP, Ensenyaments Artístics Superiors, Conservatoris Elementals i Professionals de Música i Dansa, EOI.

dilluns 06 novembre 2023 12:50 h

Infantil i Primària

Han contestat l’enquesta del sindicat 150 centres d’aquestes etapes educatives.
El 16% han augmentat el nombre d’unitats respecte del curs passat, mentre que un 8% ha disminuït el nombre d’unitats. Quant al nombre d’alumnat, el 40% afirma que ha augmentat mentre que un 20% afirma que ha disminuït.

El 64% dels centres manifesten haver incrementat la plantilla docent. La majoria dels centres, un 56% afirmen que l’acord de plantilles signat pels sindicats amb la Conselleria del Botànic ha sigut positiu. El 44% que el considera insuficient reclamen més plantilla per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat.

A la pregunta de si tenen tot el professorat que han sol·licitat a la Conselleria, un 36% assegura no té tota la plantilla que necessitarien. Bé perquè l’han sol·licitat i no l’han enviat. O bé perquè els han enviat el que han sol·licitat però, així i tot, en necessiten més.

Només el 5% dels centres han manifestat que l’11 de setembre tenien tota la plantilla completa per començar el curs, mentre que la immensa majoria, el 95%, van començar l’activitat lectiva sense tota la plantilla.

Respecte al personal no docent, el 64% afirmen que tenen el personal educador corresponent. I pel que fa al personal administratiu, només el 25% dels centres tenen tot el personal.

Secundària, Batxillerat i Formació Professional

Han contestat l’enquesta 62 centres docents.

El 43% responen que han incrementat el nombre d’unitats respecte al curs passat, mentre que l’11% en té menys. En la majoria dels centres (64%) hi ha hagut increment de professorat. És significatiu que en un 25% dels centres aquest increment ha sigut de més de 5 docents i en un 22% l’increment ha sigut de més de 10 docents. Evidentment, aquest increment de plantilla es deu a l’acord de plantilles signat pels sindicats abans de l’estiu.

Malgrat aquests increments importants, pràcticament la meitat dels centres (49%) consideren que l’acord es queda curt.

És també significatiu que el 90% dels centres han començat el curs lectiu amb la plantilla incompleta.

Sobre la modificació dels horaris d’ESO per la Resolució del 31 d’agost, el 82% ha contestat que hi està en contra. I, a més, el 51% dels centres afirma que el professorat ha vist incrementat l’horari lectiu, tot i que la resolució deia expressament el contrari. El Sindicat ha exigit a la Conselleria que corregisca immediatament aquests increments horaris que són manifestament il·legals.

Quant a l’alumnat, el 72% manifesta que ha augmentat el nombre d’alumnes respecte del curs passat i en un 10% ha disminuït.

Respecte al personal no docent, el 63% dels centres contesten que sí que tenen el personal administratiu que els correspon.

Algunes conclusions

El Sindicat vol destacar que els acords de plantilles docents d’Infantil i Primària i de Secundària i FP han incrementat el nombre de professorat en els centres. És possible que molts centres no valoren suficientment les plantilles perquè durant aquest curs només s’ha aplicat una part de l’increment previst. Serà el curs que ve quan s’acabe de completar l’increment, fins a 5000 docents, si no hi ha cap canvi per part de l’actual Conselleria.

Ensenyaments Artístics Superiors

El sindicat ha rebut 17 respostes procedents dels 13 centres dependents de l’ISEA. Sobre el nombre d’alumnat del curs actual en relació amb l’anterior un 47 % dels participants afirma que ha crescut i un 17% que ha disminuït. El 60% del centres manifesten haver augmentat el nombre de professorat respecte del curs anterior. Un mateix percentatge assenyala no haver disposat de la plantilla completa a l’inici de les classes. En alguns centres denuncien que eixe augment de plantilla correspon a la contractació de professorat especialista que haurien de ser cobertes per professorat interí. 

Pel que fa a la investigació, tan sols el 25% de les respostes afirma poder dedicar-se oficialment a investigar quan en cursos anteriors ho feia un 56%. A les conclusions finals la majoria coincideix en la necessitat de recuperar una major descàrrega horària per investigar i per coordinar-se. Una necessària millora i ampliació de les infraestructures, que en alguns casos són alarmants, i una dotació correcta de personal PAS. Reivindicacions que el Sindicat continuarà traslladant a la nova direcció de l’ISEA, així com altres també cabdals i que queden pendents, com ara l’ordre de desenvolupament del ROF, el traspàs del personal a universitats que recollia la transitòria segona del Decret 243/2019 o el projecte de Llei d’Ensenyaments Artístics que va quedar aturat.

Conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa

El 50% dels participants afirmen que es manté el mateix nombre d’alumnat i un 25 % que ha crescut. El 25% afirma no disposar de la totalitat de la plantilla a l’inici de les classes i en el mateix percentatge no compta amb el suficient PAS. Pel que fa a les instal·lacions, el 25% denuncia diverses mancances, com ara deficiències de connexió wifi o dels sistemes de climatització, i també les relacionades la dotació i renovació de material i instrumental.

El Sindicat traslladarà a la nova Direcció General totes aquestes qüestions i unes altres també urgents: els plantejaments del nou equip al voltant dels nous currículums que s’han d’implementar al curs que ve o l’estat actual de les integracions de conservatoris a la xarxa GVA previstes per l’anterior govern.

Escoles oficials d’idiomes

El 60% dels centres participants afirmen no haver disposat de la plantilla completa a data d’inici de curs. En el 75% no hi ha hagut cap increment de plantilla respecte del curs anterior i en alguns casos s’han perdut hores de professorat que havien sigut autoritzades inicialment. El 100% dels centres participants assegura tindre mancances de personal administratiu.

Pel que fa a la matrícula es manté en el 75% dels casos i en un 25% ha crescut. Pel que fa als grups curriculars en un 75% es manté igual i en un 25 % ha disminuït malgrat eixe increment de matrícula. La política de la Conselleria és lamentablement la de creixement zero, malgrat les reivindicacions del Sindicat i dels centres.

El 100% denuncia falta d’espai durant la realització de les PUC. Sobre el professorat de suport, el 50% de participants assegura haver tingut problemes per a organitzar-lo i que a eixe professorat li falta formació. La reivindicació majoritària sobre les PUC és la que des de l’STEPV estem traslladant contínuament sobre unes limitacions del nombre adaptats a les plantilles de cada escola.

A les conclusions finals es destaca la necessitat de reprendre el grup de treball “repensem les EOI” i altres reivindicacions compartides per STEPV, que el Sindicat traslladarà a la nova DG: l’Ordre acadèmica de les EOI, integrar l’avaluació de la mediació lingüística amb la resta de destreses, l’EOI Virtual Valenciana, les condicions laborals del personal treballador o la falta d’espais propis i adequats.


Si vols llegir l’Allioli sencer, clica ací.