DOGV Capçaleres

DOGV del 06 setembre 2017

DOGV de 6/09/2017, Núm 8121

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universitari.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei (grup d’investigació: Organic and Medicinal Chemistry).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l’alumnat que finalitze els seus estudis universitaris a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2017/2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2017/2018 a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la impartició de l’assignatura optativa de disseny propi d’Introducció a la Pedagogia Musical, a partir del curs acadèmic 2017-2018, en el Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/IN10S/1. Anna (V) CEIP Ramón y Cajal, amb perfil de 6 aules d’Infantil + 9 aules de Primària + menjador + gimnàs.