DOGV Capçaleres

DOGV del 02 agost 2017

DOGV de 02/08/2017, Núm 8097

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. Referència 0991/17.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres ordinaris de règim públic que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY16/VT00A/18. Substitució de coberta fibrociment, instal·lació d’ascensor i modificació d’instal·lació elèctrica de baixa tensió en el CEIP Vicente Gironés Mora d’Ontinyent.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY16/VT00A/50. Adequació del projecte d’execució del menjador en el CEIP Oliveretes de Miramar.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CD00D/37. Subministrament, muntatge, arrendament sense opció de compra, desmuntatge i retirada d’instal·lacions educatives provisionals per a centres docents públics CEICE.