Vídeo assemblea jornada escolar

Assemblea sobre el concurs de trasllats

Calendari d'actuacions del procediment del canvi de jornada escolar.

 • Apartir del 31/12/2023: inici del rpocediment de canvi de jornada escolar
 • A partir de l'aprovació del consell escolar i claustre(abans de 26/01/2024): notificació a l'ajuntament.
 • Una vegada aprovat(abans de 26/01/2024): reunió informativa a les families.
 • Fins al 26/01/2024(inclòs): Sol·licitud per tràmit Z.
 • Fins al 8 de febrer(inclòs): Informe de la Inspecció d'Educació.
 • Una vegada comprovada la documentació i complits els requisits: Informe de la DGOEPL.
 • En un termini no superior a 5 dies lectius: constitució de la comissió de coordinació.
 • Després de la constitució: paperetes de votació a disposició de les famílies.
 • A l'endemà de la constitució de la comissió de coordinació: publicació del cens electoral provisional.
 • 3 dies naturals: reclamacions del cens provisional.
 • Primer dia lectiu: publicació cens definitiu.
 • Després de publicat el cens definitiu en un termini de 3 dies naturals: sorteig mesa votació.
 • El 4 de març (excepcionalment 12 de març): dia de la votació (vot per correu desenvolupat en la resolució).
 • El 6 de març (excepcionalment 14 de març): reclamacions i enviament de l'escrutini.
 • El 7 de març (excepcionalment 15 de març): trasllat al consell escolar i claustre i publicació dels resultats definitius.
 • Resolució de la DGOEPL: autorització o denegació de la modificació de la jornada.

Calendari d'actuacions del procediment del manteniment de la jornada escolar autoritzada.

 • Abans del 4 d’abril de 2022: la direcció del centre haurà de remetre a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació la sol·licitud d’autorització per a mantindre la continuïtat del pla específic d’organització de la jornada escolar, juntament amb l’acta que reflectisca l’acord del consell escolar o la decisió de la titularitat del centre, i el document adjunt, en cas de modificació de les activitats extraescolars. Així mateix es remetrà justificant del tràmit de notificació a les famílies.
 • La documentació descrita s’haurà de remetre a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació per registre telemàtic mitjançant el tràmit Z de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_%20proc=18494&version=amp

Publicada la resolució sobre el procediment de sol·licitud de modificació de la jornada escolar en infantil i primària

Ahir es va publicar l’ordre sobre la qual es basa la resolució

01 / 03 / 2022 | STEPV
Documents sobre jornada continuada (2008)

Per la regulació de la jornada continuada

La jornada continuada és una aspiració legítima d'una gran part del professorat d'Ensenyament Primari que ha xocat tradicionalment amb el mur de les autoritats administratives i amb l'oposició de les associacions de mares i pares, de manera que ha estat impossible realitzar una anàlisi assossegada de la qüestió. Aquests obstacles han provocat que el debat sobre la jornada anara ajornant-se de manera indefinida.

Cap a un nou model organitzatiu dels centres educatius

Si en 1992, en el marc del V Congrés, STEPV ja defensava una jornada continuada, inserida dins d’un model nou d’organització escolar, el X Congrés (Castelló, 2007) va manifestar que la generalització de propostes sobre jornada i calendari escolar corrien el risc de simplificar-se, i per tant no podien quedar-se al marge d’un debat previ i necessari sobre el temps i l’organització escolar.

Preguntes amb resposta

Preguntes freqüents sobre la regulació de la Jornada continuada.

Conciliació i jornada escolar

La jornada de treball ha sofrit al llarg del temps una gran transformació. Dels ritmes i l’organització del temps marcats pels treballs agrícoles ha passat a tindre una gran diversitat. És l’hora de plantejar-se que als nous temps corresponen altres maneres d’organitzar la jornada escolar, per donar respostes a les noves situacions. Una variable que intervé en la determinació dels temps és la derivada de la conciliació, la cura i l’educació dels membres d’una família. La conciliació dels horaris escolars, laborals i familiars sobrepassa les competències de l’escola i, per tant, afecta les administracions, les famílies i la comunitat educativa, a més dels àmbits laborals.

Els horaris escolars a Europa

Si fem un repàs al conjunt dels horaris escolars vigents a Europa, la primera qüestió que cal considerar és que l’Estat espanyol se situa dins la mitjana d’hores lectives anuals, la qual cosa evidencia que en comparació d’altres països del nostre entorn existeix bastant uniformitat pel que fa a aquest aspecte. Tanmateix, la manera d’organitzar els temps escolars varia significativament segons els països. Hi ha tres o quatre fórmules:

Amb la LOE sí que és possible

La Llei Orgànica d’Educació (LOE), actualment en procés de desenvolupament per les comunitats autònomes, ofereix un marc legislatiu suficient per a plantejar la regulació de la jornada contínua, atés que aborda l'autonomia organitzativa dels centres i aporta indicacions per al consens i la participació.

La jornada en les distintes autonomies

La situació de les comunitats autònomes que, com el País Valencià, no disposen d’una regulació que permeta a les comunitats educatives acollir-se a les distintes possibilitats de jornada, les obliga a recórrer a estructures organitzatives rígides i uniformitzadores més pròpies del passat.

Superar desconfiances

Alguns dels arguments utilitzats per oposar-se a la regulació de la jornada han perdut vigència.

Una altra manera de distribuir les hores

Presentació sobre la jornada continuada