Vídeo assemblea jornada escolar

Assemblea sobre el concurs de trasllats

Calendari d'actuacions del procediment del canvi de jornada escolar.

 • Fins al 15 de març: els centres hauran de remetre la sol·licitud i la documentació requerida a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació per registre telemàtic mitjançant el tràmit Z de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_%20proc=18494&version=amp

  També serà preceptiu presentar una còpia de la documentació per correu electrònic a la següent adreça: jornadaescolar@gva.es

 • Fins al 25 de març: remissió als centres dels informes de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per a procedir, si és el cas, a la consulta a les famílies.
 • Fins a l’1 d’abril: constitució de la Comissió de coordinació.
 • Dia 1 d’abril: publicació del cens provisional.
 • Fins al 4 d’abril: reclamacions al cens i data límit per a posar a la disposició de les famílies les paperetes de votació.
 • Dia 5 d’abril: resolució de les reclamacions al cens provisional i publicació del cens definitiu en el tauler d’anuncis del centre.
 • Fins al 8 d’abril: sorteig de la mesa de votació i data límit per a votar per correu certificat si així ha decidit fer-ho la persona interessada.
 • Dia 11 d’abril: constitució de la mesa de votació i dia de consulta a les famílies. Es comunicarà aquest mateix dia l’acta a la comissió de coordinació i a la DG del resultat de l’escrutini per correu i per registre departamental.
 • Fins al 13 d’abril: es podran presentar reclamacions contra les decisions de la mesa de votació, que resoldrà el mateix dia 13 d’abril.

Calendari d'actuacions del procediment del manteniment de la jornada escolar autoritzada.

 • Abans del 4 d’abril de 2022: la direcció del centre haurà de remetre a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació la sol·licitud d’autorització per a mantindre la continuïtat del pla específic d’organització de la jornada escolar, juntament amb l’acta que reflectisca l’acord del consell escolar o la decisió de la titularitat del centre, i el document adjunt, en cas de modificació de les activitats extraescolars. Així mateix es remetrà justificant del tràmit de notificació a les famílies.
 • La documentació descrita s’haurà de remetre a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació per registre telemàtic mitjançant el tràmit Z de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_%20proc=18494&version=amp

Publicada la resolució sobre el procediment de sol·licitud de modificació de la jornada escolar en infantil i primària

Ahir es va publicar l’ordre sobre la qual es basa la resolució

01 / 03 / 2022 | STEPV
Documents sobre jornada continuada (2008)

Per la regulació de la jornada continuada

La jornada continuada és una aspiració legítima d'una gran part del professorat d'Ensenyament Primari que ha xocat tradicionalment amb el mur de les autoritats administratives i amb l'oposició de les associacions de mares i pares, de manera que ha estat impossible realitzar una anàlisi assossegada de la qüestió. Aquests obstacles han provocat que el debat sobre la jornada anara ajornant-se de manera indefinida.

Cap a un nou model organitzatiu dels centres educatius

Si en 1992, en el marc del V Congrés, STEPV ja defensava una jornada continuada, inserida dins d’un model nou d’organització escolar, el X Congrés (Castelló, 2007) va manifestar que la generalització de propostes sobre jornada i calendari escolar corrien el risc de simplificar-se, i per tant no podien quedar-se al marge d’un debat previ i necessari sobre el temps i l’organització escolar.

Preguntes amb resposta

Preguntes freqüents sobre la regulació de la Jornada continuada.

Conciliació i jornada escolar

La jornada de treball ha sofrit al llarg del temps una gran transformació. Dels ritmes i l’organització del temps marcats pels treballs agrícoles ha passat a tindre una gran diversitat. És l’hora de plantejar-se que als nous temps corresponen altres maneres d’organitzar la jornada escolar, per donar respostes a les noves situacions. Una variable que intervé en la determinació dels temps és la derivada de la conciliació, la cura i l’educació dels membres d’una família. La conciliació dels horaris escolars, laborals i familiars sobrepassa les competències de l’escola i, per tant, afecta les administracions, les famílies i la comunitat educativa, a més dels àmbits laborals.

Els horaris escolars a Europa

Si fem un repàs al conjunt dels horaris escolars vigents a Europa, la primera qüestió que cal considerar és que l’Estat espanyol se situa dins la mitjana d’hores lectives anuals, la qual cosa evidencia que en comparació d’altres països del nostre entorn existeix bastant uniformitat pel que fa a aquest aspecte. Tanmateix, la manera d’organitzar els temps escolars varia significativament segons els països. Hi ha tres o quatre fórmules:

Amb la LOE sí que és possible

La Llei Orgànica d’Educació (LOE), actualment en procés de desenvolupament per les comunitats autònomes, ofereix un marc legislatiu suficient per a plantejar la regulació de la jornada contínua, atés que aborda l'autonomia organitzativa dels centres i aporta indicacions per al consens i la participació.

La jornada en les distintes autonomies

La situació de les comunitats autònomes que, com el País Valencià, no disposen d’una regulació que permeta a les comunitats educatives acollir-se a les distintes possibilitats de jornada, les obliga a recórrer a estructures organitzatives rígides i uniformitzadores més pròpies del passat.

Superar desconfiances

Alguns dels arguments utilitzats per oposar-se a la regulació de la jornada han perdut vigència.

Una altra manera de distribuir les hores

Presentació sobre la jornada continuada