És STEPV el sindicat del NO?

És bastant usual que l’administració i la resta dels sindicats ens acusen de ser el “sindicat del no”. Això no és cert, com demostren els vint acords signats amb els diferents governs del PP des de 1995.

Solament hem deixat de signar set acords, dels quals quatre: l'acord d'augment d'alliberacions sindicals (desembre 2012); l'acord de professorat interí (abril 2013); la pròrroga del decret Vela o Acord de retallades (octubre de 2013); i l'acord dels 44 dies de la paga extra (juny 2014), perquè es produïren en el període de retallades més dur i perquè suposaven legitimar el govern que les aplicava.

Acords signats per STEPV en el període 1995-2014

 1. Acord de plantilles d’infantil i primària (1996). Encara que es va signar el 1996, cal recordar que ha suposat un augment de la plantilla dels centres d’infantil i primària
 2. Acord de recol·locació del professorat afectat per la reconversió del sector privat (1996).
 3. Acord d’equiparació salarial (1999). Augment de més de 111 € mensuals en el complement específic. La seua revisió va suposar 25 € mensuals més.
 4. Acord de plantilles de secundària (1999). Augment de la plantilla dels IES i garanties laborals per al professorat de secundària. El procés d’adscripció que també vam acordar en va tancar el desplegament.
 5. Acord de plantilles de formació professional. (2001), amb un increment de plantilles dels cicles formatius.
 6. Acord de plantilles de secundària i d’equiparació salarial del professorat (febrer 2003).
 7. Plantilles dels centres de formació de persones adultes (2004).
 8. Acord de condicions laborals per al personal de l’ensenyament privat concertat (2004). S’acorden diverses millores per al personal dels centres privats concertats.
 9. Protocol de negociació (febrer de 2005). El document signat arreplegava un compromís de l’Administració educativa per millorar el servei públic, les condicions laborals del professorat i per ordenar la negociació. Els resultats finals, fins ara, no poden ser qualificats de positius, ja que queden per complir molts assumptes.
 10. Acord d’adaptació de llocs de treball, servei de prevenció i delegats de prevenció als centres (2005). Es pacten diverses mesures per a l’aplicació de la llei de riscos laborals al sector docent.
 11. Acord de plantilles d’infantil (novembre 2005). Creació de 526 llocs de treball. S’aplicà en dos anys: setembre 2006 i setembre 2007.
 12. Acord sobre el procés d’adscripció i concurs per als mestres que ocupen un lloc de treball en els centres de formació de persones adultes (novembre 2005).
 13. Acord sobre les plantilles de formació professional (2006).
 14. Acords sobre salut laboral (juliol 2006). S’acorda la posada en funcionament dels serveis de prevenció, la seua provisió, l’elaboració dels plans de prevenció, l’adaptació dels llocs de treball, la creació de la figura de la delegada o delegat de prevenció o l’adaptació dels llocs de treball.
 15. Acord per la distribució del 0,7% de la massa salarial entre el professorat valencià (2006).
 16. Acord sobre el decret d’adaptacions dels llocs de treball i l’ordre del coordinador/a de centre en matèria de salut laboral (2008).
 17. Addenda al document sobre la implantació de la reforma educativa en l’ensenyament privat concertat (2008). Suposa el compromís de la Conselleria d’Educació per a establir un calendari de negociació.
 18. Acord sobre acumulació d’hores de lactància en l’ensenyament privat concertat (maig 2008).
 19. Acord entre l’administració i les organitzacions sindicals que fixa les noves retribucions dels càrrecs directius i de catalogació dels centres segons alumnat i no segons unitats (2008).
 20. Acord sobre el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat (novembre de 2010).