Amb la LOE sí que és possible

La Llei Orgànica d’Educació (LOE), actualment en procés de desenvolupament per les comunitats autònomes, ofereix un marc legislatiu suficient per a plantejar la regulació de la jornada contínua, atés que aborda l'autonomia organitzativa dels centres i aporta indicacions per al consens i la participació.

06 / 11 / 2012 | STEPV jornada continuada

Així doncs, el debat sobre la jornada i el temps escolars està avalat per una llei que permet estructures organitzatives variades i de futur, una norma que dóna legitimitat i cobertura legal a qualsevol model organitzatiu que tinga el suport democràtic de la comunitat educativa. A la LOE (art. 120) es llig: “Els centres docents disposaran d’autonomia per a elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gestió, així com les normes d’organització i funcionament del centre (...) Les Administracions educatives afavoriran l’autonomia dels centres de manera que els seus recursos (...) puguen adequar-se als plans de treball i organització que elaboren (...) Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, poden adoptar (...) formes d’organització o ampliació de l’horari escolar en els termes que establisquen les Administracions educatives”.

El currículum de primària: menys autonomia?

Si passem al segon nivell de concreció —el decret de currículum del MEC i el decret valencià—, es reprodueixen els conceptes enunciats en la LOE.
Per exemple, en el Reial Decret 1513/2006 de currículum de primària, s’afirma que: “als centres docents els correspon desenvolupar i completar, si escau, el currículum establert. Això respon al principi d’autonomia (...) per a donar resposta a les característiques i a la realitat educativa de cada centre”. El Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell (art. 12.5) diu: “Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, podran adoptar experimentacions, plans de treball, formes d’organització o ampliació de l’horari escolar en els termes que establisca la conselleria competent en matèria d’educació...”. Com es veu, la normativa valenciana limita l’autonomia, però parla de “formes d’organització” i la jornada contínua, sens dubte ha de ser una forma d’organització com qualsevol altra.

Una normativa obsoleta capritxosa i discriminatòria

Després de quatre lleis orgàniques d’educació (LOGSE, LOPEGCE, LOQE i LOE), la sacrosanta distribució de la jornada escolar en el sistema educatiu valencià i la normativa que l’empara, són arcaiques i estan desfasades. En qualsevol àmbit de l’administració pública seria increïble que la publicació i desenvolupament de distintes lleis orgàniques no haurien afectat i renovat la normativa que en depén. Però en el nostre sistema educatiu tot és possible: l’Ordre d’11/06/1998, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableixen els criteris generals que regeixen el calendari escolar per a tots els centres docents valencians, ha mantingut les referències a la jornada escolar dels últims 30 anys. Pel que es veu, al País Valencià, incomplir la norma s’ha convertit en la situació habitual.
La legislació valenciana no fixa criteris, sinó que ordena una distribució de períodes lectius segons els mesos de l’any, de l’octubre al maig i del juny al setembre. Per quina raó aquesta diferència? Que potser és per la calor? Perquè els principis i els finals són diferents? És la minijornada contínua del juny i el setembre un procés d’experimentació?
A més, la distribució a què ens referim s’aplica en graus diferents segons els distints tipus de centres, els nivells educatius i, pel que sembla, l’època de l’any. Té una estructura tancada per a primària, un marge de flexibilització en la seua aplicació per a secundària i és absolutament oberta per a la resta de nivells.
Així doncs, les realitats han superat la norma i, en conseqüència, en els centres d’infantil i primària —excepció feta de la jornada contínua—hi ha una gran varietat d’horaris diferents. Però, en els centres de secundària han convertit l’article huité, el que estableix l’excepcionalitat, en la referència fonamental per a establir diferents models de jornada. Actualment és impossible trobar un centre de secundària al País Valencià amb l’horari lectiu de 9 h a 13 h., que és el prescrit per la norma. La jornada contínua és pràcticament l’habitual en aquest nivell educatiu i està autoritzada pels mateixos que la neguen en primària.
Per això, algú ha d’explicar per què, d’una norma única, se’n poden fer tantes adaptacions com centres educatius tenim, sempre que a ningú se li ocórrega demanar la jornada contínua en primària que, no obstant això, ningú no qüestiona que és adequada al setembre i al juny.
Una pregunta més. Quants centres de primària incompleixen l’ordre que estableix un horari de 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h, de dilluns a divendres entre els mesos d’octubre a maig? És evident que es tracta d’una norma coercitiva, a la qual molts centres fan objecció, però que només es pot incomplir amb una autorització explícita. Es tracta, per tant, d’una norma capritxosa, discriminatòria i obsoleta, que en la pràctica provoca confusió i situacions de greuge comparatiu.
La nova norma que reclamem ha de permetre, dins d’uns paràmetres generals, que siga possible qualsevol solució democràtica adoptada autònomament per cada comunitat educativa. Però, mentre l’administració no negocie aquesta regulació, ningú no ens impedirà reivindicar per als centres educatius valencians uns nous i diversos models de jornada. Perquè amb la legislació vigent la jornada contínua és un model tan vàlid i legal com qualsevol altre.

Ordre 11/06/1998, de calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana. DOCV 18/06/98

Seté
1. La jornada diària per al desplegament del currículum, en els ensenyaments d’Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Especial, serà de cinc períodes lectius, distribuïts de 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h. Durant els mesos de juny i setembre les activitats escolars de l’alumnat es desplegaran durant el matí en jornada continuada de 9 h a 13 h.
2. En l’ESO, de forma general, la jornada diària serà de sis períodes lectius, distribuïts de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores. L’alumnat de 2n cicle ampliarà la seua jornada setmanal en dos períodes lectius addicionals. Durant els mesos de juny i setembre, els centres podran organitzar les activitats escolars durant el matí, en jornada continuada de 9 a 14 hores.
3. En la resta dels ensenyaments, la jornada diària per al desplegament del currículum serà de matí, o de vesprada, o de matí i vesprada alhora, sense perjudici que s’establisca per als centres d’horari nocturn, o, si s’escau, d’ensenyaments de règim especial.
Vuité
1. Els directors o titulars dels centres docents podran sol·licitar la modificació de la jornada escolar establida en la citada ordre.
2. Per a això, dirigiran una sol·licitud al director territorial (...) exposarà les raons que en motiven la modificació, s’hi adjuntarà certificat de l’acta on conste l’acord del Consell Escolar.
3. Els directors territorials de Cultura i Educació podran autoritzar les dites modificacions, després de l’informe previ de la Inspecció d’Educació.