Àcces a Càtedres

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés l'àcces a càtedres.

Càtedres

Catedràtics Secundària i EOI (2022) - llistes informatives de puntuacions del barem de mèrits

16 febrer 2023


D’acord amb la base 7 de l’Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes, es procedeix a la publicació, per cos i especialitat, de les llistes de puntuacions a efectes informatius.

Contra aquestes llistes NO es podrà interposar cap recurs ni al·legació ja que prèviament cal realitzar l’avaluació docent per part de la Inspecció General d’Educació.

Més informació a l’apartat “Llistes de puntuacions”:

  2022 Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes (accés)
Càtedres

CORRECCIONS d’errades per la qual es nomenen els tribunals d’acces a catedres d’ensenyament secundari i EOI

07 novembre 2022

CORRECCIONS d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2022, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


Càtedres

Catedràtics secundària i EOI (2022): llistes provisionals de persones admeses i excloses; llista provisional de persones convocades a prova de valencià nivell C1

05 octubre 2022

S’han publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 del procediment selectiu regulat per l’Ordre 44/2022.

Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses

NOTA:Les persones que en la llista provisional de persones admeses figuren amb asterisc entre les columnes, hauran de realitzar la prova de l’idioma valencià bé per a acreditar el coneixement de l’idioma o bé perquè així ho van sol·licitar en la inscripció malgrat tindre el requisit de l’idioma.

Pot consultar la relació provisional de persones convocades a la realització de la prova de valencià a l’apartat PROVA DE VALENCIÀ NIVELL C1”.

 

Prova de valencià nivell C1


DATA I HORA DE REALITZACIÓ DE PROVES:

PROVA ESCRITA:            15 d’octubre de 2022, als 9:00h

PROVA ORAL:                  22 d’octubre de 2022

                            Hora concreta en la web de la JQCV: la consulta s’habilitarà al llarg d’aquesta setmana


Càtedres

Catedràtics secundària i EOI (2022): anunci sorteig designació vocals Ordre 44/2022

05 octubre 2022

El sorteig tindrà lloc el dia 6 d’octubre de 2022 a les 9:00 horas, al saló d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Càtedres

Anunci prova de valencià nivell C1 per a càtedratics

30 setembre 2022

S’ha publicat informació relativa a la prova de valencià nivell C1.

Prova de valencià nivell C1

DATA I HORA DE REALITZACIÓ DE PROVES
PROVA ESCRITA:    15 d’octubre de 2022, als 9:00h

PROVA ORAL:      22 d’octubre de 2022

Hora concreta en la web de la JQCV: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves

CENTRE DE REALITZACIÓ DE TOTES ELS PROVES

(capital de província del centre de destí)

Alacant:  Universitat d’Alacant. Aulari 2. 
        Ctra. Sant Vicent, s/n.
        Sant Vicent del Raspeig

Castelló: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
      Av. Vicent Sos Baynat, s/n.
      Castelló de la Plana

València: Fira de Mostres. (Fòrum Centre)
      Av. dels Fires, s/n.
      ValènciaCàtedres

CATEDRÀTICS 2018 - llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats

19 gener 2022

S’han publicat una correcció d’errors de les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, després d’execució dels recursos d’alçada estimats per resolució de la Directora General de Personal Docent,en les especialitats de Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.


Més informació als apartats “Llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats”:


Càtedres

Càtedres 2018: llistes de puntuacions definitives

18 febrer 2021

CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions definitives

Recursos a les llistes de puntuacions definitives
El termini per a presentar reclamacions serà d’1 mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions definitives. Des del 19 de febrero de 2021 fins al 18 de marzo de 2021.

Les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la direcció general de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic


Càtedres

Càtedres 2018: puntuacions provisionals

27 gener 2020

CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions provisionals

Reclamacions a les llistes de puntuacions provisionals
El termini per a presentar reclamacions serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions provisionals. Des del 28 de gener de 2020 fins al 5 de febrer de 2020.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran presentar la seua reclamació davant el president del tribunal, per via telemàtica.

Tràmit de reclamació telemàtica


Càtedres

Catedràtics de Secundària i EOI: correcció d’errades òrgans de selecció

23 setembre 2019

Correcció d’errades en el nomenament dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment:
Càtedres

Càtedres de Secundària i EOI 2018: resultat sorteig de tribunals

11 febrer 2019

Resultat del sorteig.