Importància de l’esdeveniment Pedagogía per a l’educació i les societats llatinoamericanes

Per M. Sc. Carlos Enrique Fuentes Sánchez, educador guatemalenc i investigador independent.

05 / 01 / 2017 | STEPV
"Trinxeres d'idees valen més que trinxeres de pedres" José Martí.

Pedagogia és un esdeveniment plenament humà, humanista i humanitari, per tant, revolucionari. Assistir i participar en aquest esdeveniment, enriqueix en l’econòmic, en el polític, el social, el cultural i l’educatiu. Per això és important per a l’educació i les societats llatinoamericanes i del món. Perquè en aquest esdeveniment es trobaran “trinxera d’idees que valen més que trinxeres de pedres”, com ho expressés Martí. Un esdeveniment en el qual educadors de diversos països llatinoamericans i europeus presenten ponències educatives que desperten idees no només pedagògiques i didàctiques, sinó idees polítiques que poden generar canvis de diversa naturalesa a cada país. És renovador trobar noves idees per treballar amb nens, adolescents i joves a les escoles i que les mateixes siguen capaços de ser socialment transformadores, regeneradores de l’esperit revolucionari.
Pedagogia influeix en tots els àmbits del currículum: Va pels subjectes, buscant la manera de fer-los lliures, capaços d’aprendre per si mateixos, capaços de pensar, de ser crítics i revolucionaris. L’assistent se sent renovat en les seves ànsies de ser millor docent per fer millors estudiants, i no només pel que fa a la seva capacitat d’aprenentatge, sinó quant a la seva capacitat transformadora de les situacions problemàtiques pròpies del seu país. Suggereix com treballar no només amb els educands sinó amb els pares i mares de família, per involucrar-los en la lluita social, en la lluita política. Involucra el paper que les autoritats educatives han de desenvolupar a favor de l’educació i com els altres subjectes han d’exigir millores en les condicions educatives no només d’infraestructura sinó de qualitat educativa.
Pedagogia influeix en les concepcions dels elements, dels recursos que l’educació ha de tenir i com fer ple i millor ocupació dels mateixos, exigint per a l’educació pública tots els estàndards d’oportunitat d’aprenentatge. Igualment propicia noves idees sobre els processos de planificació, execució, direcció i avaluació educatives, passant per el didàctic, passant per com fer millor educació llibertària. Noves idees possibles d’aplicar a l’aula d’una escola pobra, d’una escola rica, en una escola multiètnica i pluricultural.
Pedagogia ofereix, a més, la possibilitat de conèixer l’educació cubana de manera més propera, de poder observar com funciona una aula, una escola, una universitat per mantenir viva la revolució i per què, tot i el Banc Mundial, va arribar a considerar-la recentment, com la millor educació de Llatinoamèrica. Fora d’això, en els moments lliures, permet conèixer la seva cultura, gaudir-de la seva seguretat ciutadana, i observar la seva ciutat vella, l’Havana vella, amb tantes històries.
A més del que pedagògic, Pedagogia ofereix l’oportunitat de conèixer diverses personalitats educatives de Llatinoamèrica, persones que han escrit llibres importants que han provocat canvis educatius, persones que meravellen amb el seu discurs, la seva sapiència. A part de l’oportunitat de retrobar-se amb vells amics, al costat de qui s’ha desenvolupat lluita social, lluita política, lluita educativa. Persones amb qui es pot conèixer una mica de la cultura de cada un dels països llatinoamericans i del seu esdevenir actual amb la seva problemàtica econòmica, política i social i la manera com l’estan enfrontant per resoldre-la.
“Trinxeres d’idees que valen més que les trinxeres de pedres” són construïdes i conegudes en les reunions dels representants de diferents sindicats internacionals dels països llatinoamericans, en un veritable “Trobada per la unitat dels educadors”. Trinxeres d’idees per contrarestar els avenços de la globalització i el neoliberalisme. Trinxeres d’idees nascudes de pobles pobres amb desitjos de deixar de ser-ho, de pobles amb desitjos d’arribar a una millor democràcia, amb desitjos d’arribar a una plena llibertat sobre la base del pensament martiano que “A un poble ignorant se’l pot enganyar amb la superstició i fer-lo servil. Un poble instruït serà sempre fort i lliure “.
Pedagogia és un esdeveniment humà i humanista. Ensenya al ciutadà llatinoamericà a interpretar la seva realitat i a buscar la forma de transformar-la per aconseguir una societat justa democràtica i humana. És una oportunitat d’enriquiment cultural personal, però sobretot d’enriquiment solidari, de voler millorar les condicions econòmiques i socials del veí, del germà, de la humanitat. Assistir a Pedagogia és assistir a un esdeveniment que renova la nostra fe en la humanitat, en la lluita revolucionària, en la possibilitat d’arribar a una millor Llatinoamèrica. La lluita i la mort de Fidel Castro i del poble cubà no han estat en va per aconseguir la unificació dels pobles indígenes, dels joves, de les dones i dels grups minoritaris, tots junts fins a aconseguir la veritable democràcia de tots i per a tots. “Fins a la victòria sempre”.

Versión en castellano

Importancia del evento Pedagogía para la educación y las sociedades latinoamericanas.

     
Por: M. Sc. Carlos Enrique Fuentes Sánchez. Educador guatemalteco. Investigador independiente.
“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras” José Martí.
Pedagogía es un evento plenamente humano, humanista y humanitario, por tanto, revolucionario. Asistir y participar en dicho evento, enriquece en lo económico, en lo político, lo social, lo cultural y lo educativo. Por ello es importante para la educación y las sociedades latinoamericanas y del mundo. Porque en dicho evento se encontrarán “trinchera de ideas que valen más que trincheras de piedras”, como lo expresara Martí. Un evento en el que educadores de diversos países latinoamericanos y europeos presentan ponencias educativas que despiertan ideas no sólo pedagógico-didácticas, sino ideas políticas que pueden generar cambios de diversa naturaleza en cada país. Es renovador encontrar nuevas ideas para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes en la escuelas y que las mismas sean capaces de ser socialmente transformadoras, regeneradoras del espíritu revolucionario.
Pedagogía influye en todos los ámbitos del currículo: Va por los sujetos, buscando la manera de hacerlos libres, capaces de aprender por sí mismos, capaces de pensar, de ser críticos y revolucionarios.  El asistente se siente renovado en sus ansias de ser mejor docente para hacer mejores discentes, y no solo en cuanto a su capacidad de aprendizaje, sino en cuanto a su capacidad transformadora de las situaciones problemáticas propias de su país. Sugiere cómo trabajar no solo con los educandos sino con los padres y madres de familia, para involucrarlos en la lucha social, en la lucha política. Involucra el papel que las autoridades educativas deben desarrollar a favor de la educación y como los otros sujetos deben exigir mejoras en las condiciones educativas no solo de infraestructura sino de calidad educativa.
Pedagogía influye en las concepciones de los elementos, de los recursos que la educación debe poseer y cómo hacer pleno y mejor empleo de los mismos, exigiendo para la educación pública todos los estándares de oportunidad de aprendizaje. Igualmente propicia nuevas ideas acerca de los procesos de planificación, ejecución, dirección y evaluación educativas, pasando por lo didáctico, pasando por cómo hacer mejor educación libertaria. Nuevas ideas posibles de aplicar en el aula de una escuela pobre, de una escuela rica, en una escuela multiétnica y pluricultural.
Pedagogía ofrece, además, la posibilidad de conocer la educación cubana de manera más cercana, de poder observar cómo funciona un aula, una escuela, una universidad para mantener viva la revolución y por qué, aun el Banco Mundial, llegó a considerarla recientemente, como la mejor educación de Latinoamérica. Fuera de ello, en los momentos libres,  permite conocer su cultura, gozarse de su seguridad ciudadana, y observar su ciudad vieja, la Habana vieja, con tantas historias.
Además de lo pedagógico, Pedagogía ofrece la oportunidad de conocer diversas personalidades educativas de Latinoamérica, personas que han escrito libros importantes que han provocado cambios educativos, personas que maravillan con su discurso, su sapiencia. Aparte de la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos, junto a quienes se ha desarrollado lucha social, lucha política, lucha educativa. Personas con quienes se puede conocer un poco de la cultura de cada uno de los países latinoamericanos y de su acontecer actual con su problemática económica, política y social y la manera como la están enfrentando para resolverla.
“Trincheras de ideas que valen más que las trincheras de piedras” son construidas y conocidas en las reuniones de los representantes de diferentes sindicatos internacionales de los países latinoamericanos, en un verdadero “Encuentro por la unidad de los educadores”.  Trincheras de ideas para contrarrestar los avances de la globalización y el neoliberalismo. Trincheras de ideas nacidas de pueblos pobres con deseos de dejar de serlo, de pueblos con deseos de alcanzar una mejor democracia, con deseos de alcanzar una plena libertad sobre la base del pensamiento martiano de que “A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición y hacerlo servil.  Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre”.
Pedagogía es un evento humano y humanista. Enseña al ciudadano latinoamericano a interpretar su realidad y a buscar la forma de transformarla para lograr una sociedad justa democrática y humana.  Es una oportunidad de enriquecimiento cultural personal, pero sobre todo de enriquecimiento solidario, de querer mejorar las condiciones económico-sociales del vecino, del hermano, de la humanidad.  Asistir a Pedagogía, es asistir a un evento que renueva nuestra fe en la humanidad, en la lucha revolucionaria, en la posibilidad de alcanzar una mejor Latinoamérica. La lucha y la muerte de Fidel Castro y del pueblo cubano no han sido en vano para lograr la unificación de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de las mujeres y de los grupos minoritarios, todos juntos hasta lograr la verdadera democracia de todos y para todos.  “Hasta la victoria siempre”.