Espai Freire

Paraules d’alliberament

STEPV

dimarts 09 febrer 2021 22:25 h

Etiquetat com a


Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Comissions de serveis

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021

 

Carlos Furones Sánchez

divendres 18 juny 2021 10:26 h

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, per la qual s’estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6867]

Atés que aquesta correcció afecta les sol·licituds del personal docent que desitge optar per la pròrroga en els centres amb programa experimental plurilingüe, s’obri un termini de 7 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè aquest personal docent, si els interessa, presente la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l’actualitat.

Termini: des del dia 19/06/2021 fins al 25/06/2021

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocia la normativa de les adjudicacions de juliol

Aquest procediment afecta milers de persones: desplaçaments i supressions, reingressos, provisionals, en pràctiques i interins

STEPV

dijous 17 juny 2021 16:37 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar les adjudicacions del professorat suprimit i desplaçat, reingressat, provisional, en pràctiques i interí que es duran a terme durant el mes de juliol.

STEPV ha demanat un calendari concret de les dates de les adjudicacions perquè el professorat afecta es puga planificar amb temps.
Quant a la normativa que regula les adjudicacions del professorat suprimit i desplaçat, STEPV ha demanat que es resolga el més prompte possible, donat que és el procediment que ha d’encetar tots els procediments d’adjudicació d’inici de curs i ha proposat algunes millores com ara la comunicació personal de la situació, la incorporació del màxim nombre possible de vacants i aclariments en el procediment.
Pel que fa a les adjudicacions de la resta de personal (reingressats, provisionals, en pràctiques i interí) el Sindicat ha demanat que es contemple una referència al professorat amb diversitat funcional perquè es garantisca una recol·locació immediata en cas que la plaça adjudicada no complisca amb les adaptacions necessàries perquè puga desenvolupar la seua feina. També ha demanat que conste que les vacants afectades tenen un nomenament fins el 31 d’agost, per evitar el que ha passat aquest curs, on els nomenaments només arribaven fins el 30 de juny i hem hagut d’intervindre perquè s’allargaren fins el 31 d’agost.
La Conselleria ha contestat que estudiarà els casos particulars que puguen aparéixer com fan en altres situacions similars per poder donar solucions.
També ha demanat la revisió i publicació de llocs de difícil provisió, així com la convocatòria de la CSAI per poder tractar altres temes que encara estan poc desenvolupats, com ara l’ordenació de les llistes de personal interí amb els canvis introduïts en difícil cobertura, o l’acord de mestres 16/18. D’altra banda també el sindicat ha reclamat millores en el sistema d’adjudicació com per exemple introduir l’àmbit comarcal en el sistema per poder limitar l’adjudicació d’ofici, l’aplicació de la petició voluntària al personal interí, o introduir la preferència dels llocs amb catalogació lingüística en centres que tinguen més d’un lloc, la qual per defecte s’adjudica prioritàriament amb requisit lingüístic.

En el torn obert el Sindicat ha plantejat les qüestions següents:
- Negociació de la reducció de les hores lectives, especialment en primària, EAS i EOI.
- Necessitat de conèixer el calendari provisional d’adjudicacions de juliol.
- Sobre les proves d’aptitud per les persones que entren a borsa per difícil cobertura i/o via oposicions en determinats cossos i especialitats la Directora General ha confirmat que no es produiran aquest curs i que les persones entraran en borsa a la espera de la realització d’aquestes proves que tampoc es van produir el curs passat.
- Pel que fa a l’acreditació de requisits de la capacitat de tutela dels Ensenyaments Artístics Superiors (música, dansa i art dramàtic) el sindicat ha demanant entre altres aspectes que es compute com a temps treballat fins a 31 d’agost per les vacants i fins la prestació de serveis reals per les substitucions. De la mateixa manera STEPV ha demanat que els 10 dies que s’han donat per entregar la documentació no siga estricta i que persones que encara no disposen dels fulls de serveis o certificats del centre puguen fer entrega de la documentació més enllà del termini establert.
- Ampliació de l’oferta de places en el curs C1 de Valencià per al professorat d’ensenyaments de règim especial, perquè només hi ha 50 places i més de 100 inscrits. En resposta s’ha informat a la mesa que s’ampliarà la oferta, d’entrada amb una segona edició del curs. El sindicat també ha demanat dades sobre la quantitat de persones d’ensenyaments de règim especial que no tenen acreditat el requisit lingüístic actualment.
- Que s’atorgue el permís del 99% per a docents amb fills diagnosticats amb malalties greus (ara tenim un cas a Nules que ja ha eixit en premsa, però n’hi ha d’altres).  STEPV ha aprofitat per sol·licitar de nou la negociació del decret de permisos i llicències.
- Regulació i publicació de les instruccions per donar els permisos de maternitat, paternitat, acolliment i lactància, per unificar criteris entre les tres Direccions Territorials i evitar les restriccions d’interpretació que a sobint trobem.
- El sindicat també ha informat del problema sorgit amb Itaca 3 i el registre de les places de reserva d’alumnat amb necessitats de compensació educativa. Així mateix ha aprofitat per sol·licitar novament la constitució de les comissions d’escolarització, ja que s’està incomplint la normativa autonòmica i estatal.


Dret a l’educació

Presentació de l’Agenda de la Infància per millorar la vida i l’educació de xiquetes, xiquets, adolescents i joves

L’acte ha tingut lloc a la seu de la UNED de Madrid

STEPV

dijous 17 juny 2021 12:33 h

El passat 15 de juny de 2021, a la seu de la UNED de Madrid es va presentar l’Agenda de la Infància per millorar la vida i l’educació de xiquetes, xiquetes, adolescents i joves que impulsa STES – Intersindical, confederació de la que l’STEPV en forma part. A l’acte de presentació van intervindre: Mari Luz Gonzàlez, coordinadora d’Acció Sindical dels STES – Intersindical; Antonio Zapardiel, director del centre de la UNED; José Ramon Merino, membre del secretariat de STES – Intersindical; Vicent Maurí, del Secretariat de la Confederació Intersindical i Begoña López, coordinadora de l’Agenda de la Infància.

L’Informe sobre els progressos en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 20201 assenyala que el tancament d’escoles a tot el món pot revertir anys de progrés en l’accés a l’ensenyament; que sense mesures correctives, els efectes de la COVID-19 només es sumaran als obstacles que ja s’enfronten les xiquetes i xiquets sense recursos per completar la seua educació; que l’ensenyament a distància continua fora de l’abast de la majoria de l’alumnat dels països més pobres; que el tancament d’escoles genera riscos addicionals per a la salut i la seguretat dels xiquets i xiquetes vulnerables; i que la manca d’infraestructures bàsices a les escoles, com instal·lacions per rentar-se les mans, dificultarà la recuperació davant la COVID-19. En definitiva, la pandèmia està aprofundint la crisi de l’educació i ampliant les desigualtats educatives existents.

L’Informe enviat al Consell de Drets Humans pel Relator Especial de Nacions Unides sobre l’extrema pobresa i els drets humans, Philip Alston, després de la seua visita a l’Estat espanyol, al gener i febrer de 2020, recollia la crua realitat: “el 29,5 % de les xiquetes i xiquets estaven en risc de pobresa o exclusió social a 2018, i el 6,5% patia de mancances materials greus. Les taxes de pobresa infantil són encara més intenses en les zones rurals, en la població immigrant, refugiada i romaní, i en les famílies amb persones amb discapacitat. Les llars amb xiquetes i xiquets o adolescents corren un major risc de pobresa o exclusió social, i el 29% de les llars amb filles o fills tenen “grans dificultats” per arribar a final de mes. Les polítiques adoptades a l’Estat espanyol per eliminar l’extensa pobresa infantil, assenyalava Philip Alston, són vergonyosament insuficients i representen tant un fracàs moral com una ferida econòmica autoinfligida.

L’educació i la pobresa estan estretament vinculades: “el 33,7% de les persones amb el nivell més baix d’educació (ensenyament primari com a màxim) corrien risc de pobresa o exclusió social a 2018, en comparació amb només el 12,6% de les persones amb educació superior. Però la inversió pública absoluta en educació, expressada com a percentatge de PIB, es va reduir significativament entre 2009 i 2017, i que hi ha autèntics problemes amb el cost i la qualitat de l’educació, a més de la segregació per nivell socioeconòmic i ètnia.

Segons dades de la Comissió Europea relatius a 2017, el 25,7% de les llars amb xiquetes i xiquets en risc de pobresa tenien grans dificultats per pagar les despeses d’educació.

Segueix recollint l’informe Alston que, el 2018 Espanya va ser l’estat de la Unió Europea amb la major taxa d’abandonament escolar primerenc (17,9%). Aquesta realitat té un cost estimat d’entre el 5,9% i el 10,7% de l’PIB total. També té el segon índex més alt de repeticions de curs de la Unió Europea i l’alumnat més desfavorit econòmicament repeteix curs en un percentatge sis vegades més gran que els altres grups. Aquestes preocupants xifres posen en dubte la totalitat del sistema educatiu i representen una sagnia per a l’economia.

No és casual que la LOMLOE reculla en el seu preàmbul que “l’enfocament de drets de la infància entre els principis rectors de el sistema educatiu, segons el que estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides (1989), reconeixent l’interés superior del menor, el seu dret a l’educació i l’obligació que té l’Estat d’assegurar el compliment efectiu dels seus drets.”

Així mateix l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible assenyala com un dels seus objectius “garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots (ODS4)”.

Per tots aquests motius des d’STEs – Intersindical hem elaborat aquesta agenda. S’han desenvolupat en tres blocs principals:

Prioritat 1: Pobresa infantil, violència contra la infància i drets de la infància que són drets humans.

Prioritat 2: La participació de la infància en els temes que els afecten directament o són del seu interés.

Prioritat 3: La insistència en la garantia i reconeixement de l’educació com a dret universal.

Des de l’anàlisi, el debat, el diàleg entre expertes i experts s’han extret 115 recomanacions per ajudar les nostres administracions a elaborar Polítiques Públiques que milloren la vida i l’educació de la Infància, sense exclusions, sense excuses i sense demora.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 17 juny 2021 12:09 h

Etiquetat com a


Mobilitzacions

Serveis mínims vaga 18 de juny

La Conselleria de Treball ha enviat al sindicat els serveis mínims

STEPV

dijous 17 juny 2021 11:00 h

En educació, els serveis mínims són els següents:

9. Enseñanza Pública:
9.1. En todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.
9.2. En los centros públicos de educación infantil y primaria de titularidad de la Generalitat Valenciana, además de los señalados en el numeral anterior, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno o una por cada ocho unidades.
9.3 En los centros de educación infantil, públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, un educador o una educadora de educación infantil cuando el centro tenga cinco o menos unidades, y dos en el caso de más de cinco unidades.
9.4. En los centros específicos de educación especial, un educador o educadora de educación especial por cada cinco unidades.
9.5. En los centros en que se imparta la Educación Secundaria Obligatoria de titularidad de la Generalitat Valenciana, además, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.
9.6. En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Enllacem ací la resolució de la Conselleria de Treball

El sindicat romandrà obert durant la jornada de vaga per atendre aquelles incidències que es puguen produir durant la jornada.

Etiquetat com a

vaga 18j serveis mínims

Condicions laborals

STEPV s’oposa a la modificació de l’horari d’investigació del professorat d’ensenyaments artístics superiors

Segons una circular de l’ISEA a les direccions dels centres l’horari d’investigació no estarà inclós en les 18h lectives, per primera vegada

STEPV

dimecres 16 juny 2021 17:18 h

El Sindicat rebutja la modificació de l’horari lectiu recollida en la circular que des de l’ISEA s’ha fet arribar als seus centres, donant per fet que la investigació s’hauria de dur a terme fora de les hores lectives, contradient així el que quedava recollit al ROF (encara pendent de publicació) i empitjorant substancialment les condicions laborals del professorat. D’altra banda aquests aspectes han de ser negociats en Mesa Sectorial.

STEPV s’oposarà a qualsevol modificació de l’horari que empitjore les condicions laborals del professorat i/o genere retallades

STEPV ha contactat amb la direcció de l’ISEA per a demanar explicacions i una rectificació del document. L’ISEA ha contestat que en breu està prevista una mesa sectorial on es tractarà aquesta qüestió i ha argumentat que l’horari lectiu del professorat serà de 18h lectives el curs que ve, com en la resta d’ensenyaments (excepte el cos de mestres) i que no hi ha legislació que avale un altre horari. STEPV ha insistit que, precisament el decret recentment negociat sobre el ROF es parla clarament que l’horari del personal investigador està inclós en el seu horari lectiu, en l’article 70.3:
Article 70. La investigació en horari laboral
3. Als centres hi haurà professorat que opte per dedicar part del seu temps de docència a tasques d’investigació resseguint els paràmetres establerts per l’Institut, i també hi haurà professorat que dedique el seu temps plenament a la docència, tot sense perjudici del temps que hagen de destinar a la gestió de la seua pròpia activitat docent i la d’organització del centre.”

El Sindicat s’oposarà a qualsevol modificació de l’horari que fins ara s’estava aplicant en aquests ensenyaments i que empitjore les condicions laborals del professorat i/o genere retallades de professorat.
El Sindicat ha convocat assemblees dijous 17 de juny per la vesprada i dilluns 21 de juny pel matí per a tractar l’acreditació de la capacitat de tutela de les investigacions i tractarà també aquest tema.
Consulta ací els horaris i enllaços a les assemblees


Anuncis

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Carlos Furones Sánchez

dimecres 16 juny 2021 10:48 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 16 juny 2021 09:47 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2021: aclaració calendari tribunals Castelló (ciutat)

Carlos Furones Sánchez

dimarts 15 juny 2021 13:30 h

Etiquetat com a


Professorat interí

Convocatòria d’assemblees sobre l’acreditació de la capacitat de tutela de les investigacions del professorat interí dels EAS

El Sindicat convoca aquestes assemblees per a informar el professorat interí dels ensenyaments artístics superiors sobre l’acreditació de la capacitat de tutela de les investigacions d’aquests ensenyaments després que es publicara la resolució que així ho determina.

STEPV

dimarts 15 juny 2021 13:08 h

Les assemblees seran els dies següents:
- Dijous 17 de juny a les 18h en aquest enllaç

- Dilluns 21 de juny a les 11h en aquest enllaç

Gràcies per la vostra atenció i ens veiem en les assemblees!


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 15 juny 2021 12:22 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

17 de juny: Mesa Sectorial sobre adjudicacions d’inici de curs (desplaçaments, supressions, provisionals, en pràctiques i interí)

STEPV

dimarts 15 juny 2021 11:36 h

DOGV de 15/06/2021, Núm 9107

Carlos Furones Sánchez

dimarts 15 juny 2021 10:10 h

Etiquetat com a


Oposicions

La Conselleria modifica la proposta de calendari de les oposicions

La Conselleria publica el nou calendari de les oposicions

STEPV

dilluns 14 juny 2021 12:49 h

Les principals novetats són les següents:
- Lliurament programacions didàctiques: fins el 15 de juny
- Publicació de les notes de la primera prova (teòric i pràctic): 25 de juny
- Presentació d’al·legacions a les notes: 28 de juny pel matí
- Publicació notes definitives: 29 de juny
- Segona prova (defensa de la programació didàctica): entre el 30 de juny i el 6 de juliol

STEPV ha treballat amb els tribunals per millorar les seues condicions, sobrecarregades per compartir classes i oposicions

Els motius pels quals s’ha produït aquesta modificació es deuen fonamentalment a les queixes dels tribunals per les dures condicions en què estaven treballant, ja que la correcció de les proves s’ha compaginat amb l’activitat docent, fet que estava sotmetent a un empitjorament de les condicions de treball dels tribunals, que no podien atendre correctament ni el seu alumnat ni les persones aspirants per la sobrecàrrega de feina.
STEPV ha col·laborat en tot moment amb els tribunals que s’han posat en contacte amb el sindicat i ha facilitat models de reclamació que, finalment, han dut a la modificació del calendari d’oposicions perquè tinguen més temps per a corregir i millors condicions per a tancar el curs escolar.
D’altra banda, la modificació del lliurament de les programacions didàctiques ha estat degut als problemes amb les plataformes digitals per a pujar les programacions, especialment amb la Clave Permanente que ha donat moltes errades.

Enllacem ací el text de Conselleria amb les modificacions (hi ha una errada en el text inicial, perquè s’afirma que l’activitat lectiva finalitza el 23 de juliol i és el 23 de juny)

Etiquetat com a

oposicions

País Valencià

Oposicions 2021: actualització calendari procediment

Carlos Furones Sánchez

dilluns 14 juny 2021 12:35 h

Etiquetat com a


DOGV de 14/06/2021, Núm 9106

Carlos Furones Sánchez

dilluns 14 juny 2021 12:27 h

Etiquetat com a


Espai Freire

En el 50 aniversari de ‘Pedagogia de l’Oprimit’

STEPV

dilluns 14 juny 2021 12:07 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 14 juny 2021 12:00 h

Etiquetat com a


‘Viure en valencià’: Chaymae Bouanani

Manel Àlamo García

dilluns 14 juny 2021 09:54 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2021: nova ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

Carlos Furones Sánchez

divendres 11 juny 2021 10:53 h

Etiquetat com a


Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 11 juny 2021 09:53 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

STEPV guanya una sentència que permet cobrar la caporalia de departament a un docent en pràctiques

El tribunal de justícia «estira de les orelles» a la Conselleria per no abonar el complement retributiu de cap de departament

STEPV

dijous 10 juny 2021 18:37 h

Els serveis jurídics del Sindicat han guanyat una sentència que permet a un docent funcionari en pràctiques durant el curs 2019/20 a cobrar la caporalia de departament. La Conselleria va al·legar que per llei no li correspon cobrar aquesta retribució (segons l’EBEP i la llei de la funció pública valenciana de 2010).

El tribunal acusa a la Conselleria d’enriquir-se i d’empobrir al demanant

Ara bé, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de València ha estimat la demanda perquè la Conselleria va tolerar el nomenament sabent que, com a cap de departament, no li abonaria el complement corresponent per exercir eixa funció, produint-se un “enriquiment injust a favor de l’administració i un correlatiu empobriment del demandant”, segons manifesta la sentència.
Aquesta sentència és ferma i no cap recurs. A més, s’imposa unes costes de 500 euros a l’administració.
STEPV celebra aquesta sentència perquè restitueix els drets retributius d’aquest personal i anima a altres persones que hagen passat per la mateixa situació recentment a contactar amb el sindicat.


STEPV insisteix en la creació d’un grup de treball per a tractar l’orientació educativa

La Conselleria manté la proposta, aliena a les peticions sindicals

Manifestació pel manteniment dels SPES el passat 15 de maig a València

STEPV

dijous 10 juny 2021 14:48 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar l’ordre de creació de les Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO) que contempla el Decret d’Orientació, recentment publicat i al qual STEPV ja va manifestar la seua oposició perquè suprimeix els Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE).

El Sindicat critica les formes en què la Conselleria ha gestionat el model d’orientació del sistema educatiu valencià

El Sindicat ha demanat que s’aparque el decret i el seu desenvolupament i que es cree el grup de treball que vam demanar en gener. El fet que 24 de les 34 direccions dels SPES hagen dimitit (el 71%) és un fet insòlit i que hauria de fer reflexionar la Conselleria per la gravetat del tema. El Sindicat no pot negociar aquesta ordre com si no haguera passat res. És una situació anòmala que ha de fer replantejar la manera de fer les coses i encara estem a temps de reconduir la situació i valorar altres possibilitats com un model mixt, en què els centres d’infantil i primària tinguen personal d’orientació però alhora mantindre els SPE.
La Conselleria ha mantingut la seua postura respecte al model d’orientació que ha plantejat tot i que ha reconegut que ho ha fet de manena abrupta, però no ha acceptat la proposta de crear el grup de treball i estudiar possibles alternatives com la del model mixt que vam plantejar.
D’altra banda, el Sindicat ha criticat tota la gestió que s’està duent sobre el desplegament del decret: falta informació sobre les funcions que han de realitzar els docents de les UEO i el sistema de provisió de llocs d’aquestes unitats. La Conselleria ha informat que pròximament es convocaran les meses de negociació corresponents per a negociar aquestes normatives de desplegament del decret. Quant a la provisió dels llocs de les UEO han informat que el procediment previst inclourà una prova. El Sindicat és escèptic en què es puga a dur a terme eixe procediment vist el poc temps de què disposem per a fer-ho efectiu.
Quant a l’ordre a tractar en la Mesa Sectorial el Sindicat ha criticat que només es parla de les unitats dels centres i del nombre d’alumnat per a la dotació de la plantilla de les UEO però no es tenen en compte les característiques de l’alumnat (compensatòria, motòrics, etc.) o si hi ha aules CIL o UEEE. Això provocarà que es cree una gran diferència entre centres amb més necessitats i altres que no en tenen tantes per les característiques de l’alumnat i la plantilla serà la mateixa en ambdós casos o desequilibrada en altres casos.
I això no és un tema que es puga resoldre en una mesa sectorial, sense analitzar centre a centre i pensar bé quina plantilla necessiten. Però tampoc se soluciona suprimint els SPES perquè continuen sent necessaris. Sis UEO no resoldran la qüestió, perquè són clarament insuficients.
STEPV també ha criticat la retallada de personal d’Audició i Llenguatge que suposarà l’aplicació de tota aquests normativa i que les treballadores i treballadors socials no estan contemplats en cap lloc.
En definitiva, el Sindicat considera que no estem en condicions de negociar aquesta normativa i per tant, ha demanat la seua retirada i la creació del grup de treball sol·licitat per a estudiar amb més profunditat les necessitats de l’orientació educativa en el sistema educatiu.


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 10 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 10 juny 2021 12:33 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 10 de juny: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 10 juny 2021 12:32 h

Cos de mestres

Adjudicació del 10 de juny

Carlos Furones Sánchez

dijous 10 juny 2021 12:06 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 10 juny 2021 11:56 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 10 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 09 juny 2021 22:48 h

Cos de mestres

Adjudicació del 10 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 09 juny 2021 22:45 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

La vacunació del personal que treballa als centres educatius serà entre el 21 de juny i el 12 de juliol

La Conselleria ha convocat el Fòrum Educatiu a demanda de STEPV per explicar el procés

STEPV

dimecres 09 juny 2021 14:53 h

Aquest matí la Conselleria d’Educació, de la mà del Secretari Autonòmic, Miguel Soler, ha informat el Fòrum Educatiu, sol·licitat fa uns dies per STEPV, sobre la campanya de la segona dosi de vacunació del personal que treballa en els centres educatius.

No hi haurà una campanya específica com en març, sinó que la convocatòria serà per SMS com la resta de la ciutadania

Recordem que aquest personal es va vacunar de la primera dosi entre el 26 de març i 1 d’abril, tot i que 2286 persones es van arribar a vacunar el 15 de març, quan es va suspendre la campanya de vacunació.
La segona dosi s’administrarà entre el 21 de juny i el 12 de juliol, segons ha informat Soler. Aquesta vegada no hi haurà una campanya específica com en març, sinó que la convocatòria serà per SMS com la resta de la ciutadania, i en els centres habilitats per a tal fi en les localitats on cadascú estiga empadronat.
El procediment de vacunació és el següent:
- Es rebrà un SMS a partir de demà en què es demanarà quina vacuna es vol administrar cadascú. En el cas d’elegir l’Astrazeneca caldrà emplenar un formulari.
- Posteriorment es rebrà un segon SMS amb la citació del dia, hora i lloc de vacunació (en els centres habilitats en la localitat on cadascú està empadronat).
- L’horari de vacunació serà en l’horari que determine sanitat. En cas d’impossibilitat d’assistir a l’hora convocada, es podrà sol·licitar un canvi d’hora o de data (coincidència amb proves d’oposició, per exemple), tot i que, en general no hi ha problema en acudir a una altra hora, sempre que siga dins l’horari de vacunació de la jornada.
- Demà s’enviarà una carta als centres amb informació concreta i un enllaç perquè les persones comproven que tenen actualitzades les dades perquè sanitat puga enviar l’SMS (molt important comprovar-ho).
- No es prioritzarà una marca de vacuna respecte a l’altra. Dependrà de les dosis que tinga cada centre de vacunació de cada marca es convocarà a unes persones o a altres.
- Si una persona està empadronada en una altra comunitat, podrà triar si es vacuna al País Valencià o a la comunitat on estiga empadronat.
- Les persones vacunades el 15 de març també es vacunaran entre el 21 de juny i el 12 de juliol, perquè compleixen amb la pauta temporal marcada. Segurament es vacunaran les primeres perquè sanitat té en compte la data de vacunació de la primera dosi de cadascú.
- Sanitat enviarà a Educació les persones que no s’han vacunat de la segona dosi perquè es puguen solucionar possibles problemes.
- Les persones vacunades amb la primera dosi que han tingut la covid amb posterioritat, seran vacunades sis mesos després d’haver contret la malaltia.
- Qui s’haja vacunat de la primera dosi i no estiga treballant ara en el sistema educatiu serà convocada igualment, perquè Sanitat té el llistat de totes les persones vacunades en març, independentment de la seua situació laboral actual.
- El període de vacunació és ara més llarg que en la primera dosi perquè en aquell moment es van vacunar prioritàriament els serveis essencials, i ara van conjuntament amb la resta de la població.
STEPV ha aprofitat la reunió per a traslladar les queixes que han arribat respecte a les proves EBAU sobre Valencià (proves que no estaven pactades i eren confuses) i Castellà (sol·licitud de redacció d’un text amb l’opinió personal sobre què entén l’alumnat per ser patriota, una pregunta clarament amb una connotació ideològica impròpia d’un examen). La Conselleria ha contestat que coneixien la situació i han traslladat les queixes a la universitat perquè prenguen les mesures corresponents i esperen que no es tornen a repetir.

Actualitzat a les 16:45h: la Conselleria acaba d’enviar la carta amb les instruccions sobre la vacunació de la segona dosi. La podeu descarregar en aquest enllaç

Etiquetat com a

vacunació

Condicions laborals

STEPV facilita un model de queixa als tribunals d’oposició per les inadmissibles condicions laborals

En el model s’avisa a la Conselleria de la impossibilitat de complir amb el calendari proposat

STEPV

dimecres 09 juny 2021 11:26 h

Les advertències del Sindicat respecte a les condicions de treball dels tribunals s’estan complint, com ja vam denunciar en novembre en les meses de negociació de les oposicions i com hem denunciat recentment una vegada iniciades les proves.

Tot açò no fa més que donar la raó al rebuig de STEPV de celebrar les oposicions aquest curs

Cada vegada són més els tribunals que s’estan posant en contacte amb el Sindicat per a denunciar la situació d’estrés a que es veuen sotmesos perquè han d’atendre les classes i després corregir les proves. Les jornades s’estan fent inhumanes, especialment per als tribunals de poblacions llunyanes de les seus d’actuació.
Jornades laborals de més de 12 hores, sense complir amb el descans necessari entre jornades; impossibilitat d’atendre correctament l’alumnat perquè el temps per a preparació i correcció de proves o activitats l’han de dedicar a corregir les oposicions; proves els caps de setmana; cansament i estrés acumulats després d’un curs duríssim per les condicions de treball generades per la pandèmia, etc.
Davant les contínues queixes dels tribunals, STEPV ha preparat un model a disposició dels tribunals perquè traslladen a la Conselleria d’Educació la impossibilitat de mantindre aquest ritme de treball i, per tant, la impossibilitat de complir amb el calendari proposat per l’administració.
Tot açò no fa més que donar la raó al rebuig de STEPV de celebrar les oposicions aquest curs. Les conseqüències les està pagant el professorat, tant membre de tribunal com aspirant a les proves, que també han de combinar l’atenció a l’alumnat amb la preparació de les proves d’oposició.
Instem, per tant, als tribunals d’oposició que estan patint aquestes conseqüències a enviar massivament la queixa a la Conselleria d’Educació, a no admetre cap vulneració dels seus drets laborals i a garantir la seua salut.
En aquest enllaç trobareu el model de queixa preparat pel Sindicat


DOGV de 09/06/2021, Núm 9103

Carlos Furones Sánchez

dimecres 09 juny 2021 11:05 h

Etiquetat com a


Anuncis

Procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics.

Carlos Furones Sánchez

dimecres 09 juny 2021 11:02 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 09 juny 2021 10:53 h

Etiquetat com a


País Valencià

Model de queixa per les condicions de treball dels tribunals d’oposició

STEPV

dimecres 09 juny 2021 10:39 h

Anuncis

RESOLUCIÓ de 2 de juny: condicions per formar part de les borses dels ensenyaments artístics superiors

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 23:17 h

Etiquetat com a


Anuncis

Es publica la llista definitiva de persones aspirants admeses en la borsa de personal docent interí del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 23:15 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2021: ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 23:10 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

STEPV convoca una jornada formativa per al professorat d’escoles de música i centres associats

La jornada tindrà lloc el pròxim dissabte 12 de juny a les 10h

STEPV

dimarts 08 juny 2021 16:57 h

STEPV convoca aquesta jornada, adreçada al professorat d’escoles de música i centres autoritzats per a tractar temes com les condicions laborals dels professionals d’ensenyaments musicals, informació general del VII Conveni Col·lectiu d’Ensenyaments Musicals i informació sobre el decret d’ensenyaments musicals.

La jornada tindrà lloc el pròxim dissabte 12 de juny a les 10h en aquest enllaç


DOGV de 08/06/2021, Núm 9102

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 12:49 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 10:58 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 8 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 10:51 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 8 de juny: llocs oferits definitus

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 10:50 h

Cos de mestres

Adjudicació del 8 de juny

Carlos Furones Sánchez

dimarts 08 juny 2021 10:47 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 8 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dilluns 07 juny 2021 23:55 h

Adjudicació del 8 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dilluns 07 juny 2021 23:52 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Comissions de serveis: nomenament de la comissió de valoració

Carlos Furones Sánchez

dilluns 07 juny 2021 23:49 h

Nomenament de la comissió de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en el procediment de comissió de serveis.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 07 juny 2021 23:33 h

Etiquetat com a


Polítiques educatives

STEPV manifesta el seu suport i solidaritat amb les direccions dels SPES que han dimitit

Acaben de fer públic que el 71% de les direccions dels 34 SPES han dimitit en protesta pel desmantellament d’aquest servei

Manifestació pel manteniment dels SPES el passat 15 de maig a València

STEPV

dilluns 07 juny 2021 20:44 h

Les direccions de 24 SPES dels 34 que hi ha al País Valencià (el 71%) han presentat avui la seua dimissió en protesta pel desmantellament d’aquest servei contemplat en el decret d’orientació recentment publicat al DOGV. A més, les direccions també han pres aquesta decisió per la manca de diàleg de la Conselleria, que no ha tingut en compte els i les professionals dels serveis psicopedagògics escolars a l’hora de prendre aquesta dràstica decisió.

STEPV insta a la Conselleria perquè reflexione i paralitze l’aplicació del decret fins que es discutisca el model d’orientació

STEPV també s’hi ha oposat a la supressió dels SPES i ha convocat diverses accions de protesta, juntament amb la Plataforma #VolemSPES des que es va conéixer la intenció de la Conselleria de suprimir aquests serveis en el mes de gener.
El Sindicat va fer propostes en les meses sectorials en què es va negociar el decret que tampoc van ser considerades per l’administració, com la creació d’un grup de treball per a discutir amb més tranquil·litat la situació dels SPES i el model d’orientació necessari per al sistema educatiu valencià o l’adopció d’un model mixt com a les Illes Balears en què els centres d’infantil i primària tenen orientadors en les seues plantilles i, alhora, es mantenen els SPES. Cap d’aquestes propostes va ser acceptada per la Conselleria.
És per això que STEPV vol fer públic el seu suport i solidaritat amb les direccions dels centres que han pres la decisió de dimitir i insta a la Conselleria perquè reflexione i paralitze l’aplicació del decret fins que es discutisca el model d’orientació que ens cal, amb el temps i la reflexió necessària.
El pròxim dijous 10 de juny, la Conselleria ha convocat una mesa sectorial per a tractar el desplegament del decret, en la qual el Sindicat ja anuncia que no col·laborarà en cap cas en la negociació d’aquesta normativa si l’administració no rectifica.

Etiquetat com a

spes

Mobilitzacions

Convocada vaga general contra l’abús de la temporalitat a les administracions públiques

Intersindical, CNT, CGT i la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Frau de Llei convoquen, al País Valencià, vaga general el 18 de juny en totes les administracions públiques.

STEPV

dilluns 07 juny 2021 13:19 h

Hui, 7 de juny de 2021, ha estat presentada formalment la convocatòria de vaga davant l’autoritat laboral per Intersindical Valenciana, CNT i CGT. Una convocatòria que, per raons formals sols poden fer les organitzacions sindicals, però compta, a més, amb la participació a tots els efectes de la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Frau de Llei.

L’objecte de la vaga és exigir la fi del problema de temporalitat a les relacions laborals i administratives

L’àmbit de personal, funcional i territorial de la declaració de vaga afecta a la Administració General de l’Estat, Administració Autonòmica de la Comunitat Valenciana, Administració Supramunicipal (Diputacions), Administració Local, Agències Públiques, Empreses Públiques, Entitats de Dret Públic i Universitats. En definitiva, a las Administracions Públiques presents en l’àmbit territorial del País Valencià i al seu sector públic instrumental. Afectarà a tots els treballadors i treballadores de tots els àmbits sectorials públics, siga quina siga la modalitat de la seua relació laboral, funcionarial, estatutària, laboral, indefinits no fixes, etc.

L’objecte de la vaga és exigir la fi del problema de temporalitat a les relacions laborals i administratives en les administracions públiques. Raó per la qual es reivindica:

  1. La modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per establir sancions a les Administracions que abusen en un futur de la temporalitat. Aquesta sanció ha de ser suficientment dissuasòria com per previndre l’abús i alhora protectora dels drets laborals del personal víctima d’aquestes pràctiques, seguint les recomanacions de la Directiva Europea 1999/70/CE i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE); la qual cosa passa necessàriament per la consolidació o fixesa d’aquest personal.
  2. Introduir modificacions legals i normatives que permeten la consolidació de l’ocupació del personal que actualment es troba en situació d’abús de la temporalitat. Aquesta segona reivindicació cobra especial rellevància davant les mesures que des de l’àmbit judicial i administratiu estan portant-se a la pràctica, totalment contràries als drets laborals del personal temporal i interí i oposades a l’esperit de la Directiva com així ha posat de manifest, en reiterades ocasions, el TJUE.

Ens referim, per una part, a la jurisprudència del Tribunal Suprem declarant el personal en abús com a indefinit no fix en els supòsits de personal laboral i a la vinculació de la interinitat de duració inusual a la creació de la plaça o a l’amortització en el cas de personal funcionari o estatutari. Per l’altra, a la convocatòria d’oposicions massives per part de les diferents administracions que només pretenen estabilitzar les places i no a les persones, prescindint de qualsevol consideració cap a les persones víctimes de l’abús; doncs, com diu el TJUE, no tenen caràcter sancionador, ni garanteixen l’estabilitat de l’ocupació del personal afectat.

Ara, a més i per si no hi haguera prou, cal afegir l’amenaça contra el personal temporal i interí que suposa la proposta del Ministre, Miquel Iceta, de reforma de l’EBEP que, no sols no soluciona el problema sinó que l’agreuja encara més, ja que sanciona a les treballadores i treballadors en abús de temporalitat, amb l’acomiadament forçós i sense indemnització, no aporta solucions a la temporalitat i, fins i tot, promou la precarització de les plantilles: pretén resoldre la temporalitat amb més temporalitat, penalitza les i els usuaris del serveis públics, per la qual cosa qüestiona també la seua continuïtat i no contempla cap solució al col·lectiu actual de personal en abús de la temporalitat.

És per tot això que, a més, cal exigir també la retirada immediata de la proposta del Ministre Iceta i, segons les circumstàncies concretes de cada sector o administració, la suspensió de les OPOs d’estabilització, l’exclusió de les places ocupades per personal en abús o l’establiment d’una garantia de permanència del personal que resulte afectat per la seua execució.

Raons de dret i justícia que ens porten a Intersindical, CNT, CGT i a la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Frau de Llei a instar a la participació del conjunt dels empleats públics en la jornada de vaga i a les mobilitzacions que es convoquen per eixe dia. Pel respecte als drets laborals del personal públic temporal i interí i per la defensa d’uns serveis públics de qualitat! Parem les administracions!


Espai Freire

Freire, el xiquet ‘connectiu’

STEPV

dilluns 07 juny 2021 12:29 h

Etiquetat com a


DOGV de 07/06/2021, Núm 9101

Carlos Furones Sánchez

dilluns 07 juny 2021 11:57 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

STEPV demana aclariments a la Conselleria sobre la segona dosi de la vacunació

El Sindicat va sol·licitar dimarts passat informació a la Conselleria, però no han donat resposta

STEPV

dilluns 07 juny 2021 10:57 h

El passat 20 de maig, la Conselleria d’Educació va convocar el Fòrum Educatiu per a començar a tractar la situació per al curs 2021/22. A preguntes del Sindicat la Conselleria, representada pel Conseller, Vicent Marzà, i el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, van informar que en dues setmanes tornarien a convocar una reunió per explicar com seria el procés de vacunació de la segona dosi.
Doncs bé, han passat les dues setmanes i no s’ha convocat la reunió. Dimarts passat, 2 de juny, STEPV va sol·licitar a la Conselleria un aclariment sobre l’organització de la segona dosi, atenent que la Conselleria de Sanitat estava informant que es comunicaria per SMS amb el personal que havia rebut la primera dosi, però sense informar si aquest procediment també afecta el personal que treballa als centres educatius i que s’havia vacunat mitjançant la campanya organitzada per les conselleries d’educació i sanitat a finals de març.

No sabem si el personal dels centres rebran un SMS o seran convocats en un procediment similar al de març

La Conselleria no ha contestat la petició d’informació enviada pel Sindicat i només ha publicat en el seu web una informació adreçada al personal que encara no s’ha vacunat. Res més.
El Sindicat està rebent moltes consultes sobre el procediment de vacunació de la segona dosi que no tenen resposta encara perquè la Conselleria no informa. No sabem si el personal dels centres rebran un SMS o seran convocats en un procediment similar al de març.
Quant a la polèmica sobre quina vacuna cal administrar en la segona dosi, el Sindicat considera que, novament, s’està generant molta inquietud i intranquil·litat a la població, ja que s’està prioritzant Pfizer davant d’AstraZeneca, malgrat que l’Agència Europea del Medicament no ha posat pegues per vacunar-se amb la mateixa marca que la primera dosi. A més, les persones que trien per continuar amb AstraZeneca han de comunicar-ho i signar un consentiment informat que no cal en el cas de Pfizer.
Davant de tot açò, STEPV exigeix al govern valencià:
1.- Que informe urgentment al personal que treballa en els centres educatius de quina manera seran avisats per posar-se la segona dosi i que la seua administració es produïsca en el termini corresponent.
2.- Que no es posen traves al personal que opte per continuar amb AstraZeneca i molt menys que això supose un retard en la seua administració.
Fins ara, la campanya de vacunació que havia dut a terme la Conselleria d’Educació i la de Sanitat del personal que treballa en els centres educatius ha sigut exemplar, però ara, incomprensiblement, no disposem de cap informació i el temps va passant. Cal tindre en compte, a més, que una minoria va poder vacunar-se el 15 de març, minuts abans que s’avortara la campanya de vacunació. I aquestes persones estan a punt de complir el termini per a l’administració de la segona dosi.


Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 04 juny 2021 13:50 h

Etiquetat com a


DOGV de 04/06/2021, Núm 9100

Carlos Furones Sánchez

divendres 04 juny 2021 11:47 h

Etiquetat com a


Anuncis

Calendari escolar curs 2021/22

Carlos Furones Sánchez

divendres 04 juny 2021 09:11 h

Etiquetat com a


Universitats públiques

STEPV guanya una sentència en la UPV que fa indefinida una persona amb contractes temporals

L’Estatut dels Treballadors dona cobertura al personal laboral que concatena contractes perquè es convertisquen en indefinits

STEPV

dijous 03 juny 2021 17:41 h

Des del Sindicat s’ha aconseguit una sentència per a una persona afiliada, dictada per Jutjat del Social de València, per la qual se li declara en situació d’indefinida des de la posició de temporal en què era considerada. Aquesta persona havia estat prestant serveis per a la UPV des de l’any 1999 en règim laboral, primer com a “becària” gairebé quatre anys, posteriorment encadenant diferents contractes per a la realització d’obra o servei determinat i altres per desenvolupar línies d’investigació, fins a l’actualitat. En total 22 anys amb contractes temporals. El Jutjat declara que per tal com la persona demandant va desenvolupar sempre les mateixes funcions i que les mateixes tenien el caràcter de normals i permanents, la situació suposava un frau de llei i que de conformitat amb el que disposa l’article 15.3 de l’Estatut dels Treballadors realment tenia el caràcter d’indefinida, declarant-se com a tal des del mateix moment en què va començar a prestar serveis com a “becària”.

Avui també s’ha conegut una nova sentència del TJUE que que torna a reconéixer la situació de frau de llei del personal interí

Fa molts anys que STEPV reclama i reivindica una solució negociada al problema greu de precarietat i inestabilitat que afecta el personal laboral temporal de la Universitat. El sindicat ha suggerit a l’administració algunes possibilitats que permetrien estabilitzar a tot aquest personal, però, davant la negativa d’aquesta per a resoldre el problema, STEPV va animar al personal afectat al fet que presentara una demanda contra la Universitat, perquè anticipàvem que es podia obtenir una sentència favorable.
Una persona laboral temporal de la UPV ha interposat una demanda davant un tribunal, i aquest ha dictat una resolució per a declarar-la personal laboral indefinit. Per consegüent, la UPV està obligada a executar la sentència emesa.
D’altra banda, avui s’ha conegut una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquesta referida a l’àmbit funcionarial, que torna a reconéixer la situació de frau de llei del personal interí i determina que l’acomiadament i la indemnitzacions no són la sanció correcta, per acomplir la clàusula 5 de l’Acord Marc de la Directiva Europea 1999/70/CE, que consisteix en previndre els abusos derivats de la utilització de successius contractes.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 13:04 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

10 de juny: Mesa Sectorial sobre la creació de les unitats especialitzades d’orientació

STEPV

dijous 03 juny 2021 12:03 h

Anuncis

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 11:42 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 3 de juny: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 11:40 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 3 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 11:39 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 3 de juny: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 11:37 h

Adjudicació del 3 de juny

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 11:26 h

Etiquetat com a


DOGV de 03/06/2021, Núm 9099

Carlos Furones Sánchez

dijous 03 juny 2021 10:49 h

Etiquetat com a


Plurilingüisme

STEPV es reuneix amb la Conselleria per a tractar l’aplicació del plurilingüisme en secundària

El Sindicat demana a la Conselleria que garantisca l’ús del valencià com a llengua vehicular en l’ensenyament

STEPV

dimecres 02 juny 2021 15:44 h

Representants de STEPV s’han reunit amb Margarida Castellano, Directora General d’Innovació Educativa, Àurea Garcia, cap del Servei d’Educació Plurilingüe i Elsa Vilalta, subdirectora general d’Ordenació, per a tractar l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) que preveu la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el curs que ve en secundària. A la reunió també hi han assistit membres d’Escola Valenciana.

El Sindicat ha mostrat la seua preocupació perquè els centres educatius perden hores en valencià

El Sindicat ha mostrat la seua preocupació perquè els centres educatius amb les anteriors línies en valencià perden hores de valencià com a llengua vehicular amb l’aplicació del PEPLI, quan tots els informes propis i internacionals avalen la immersió lingüística com a la millor fórmula perquè l’alumnat adquirisca la llengua pròpia (i minoritzada) en igualtat de condicions amb altres llengües oficials, en el nostre cas el castellà.
En aquest sentit s’han manifestat 46 centres educatius del País Valencià que han vist un retrocés en l’ús del valencià com a llengua vehicular a partir del pròxim curs. Per això el Sindicat ha instat a la Conselleria d’Educació a buscar fórmules perquè aquests centres mantinguen l’ensenyament en valencià el pròxim curs.
A més, també hem instat a l’administració a la modificació de la llei de plurilingüisme per adequar-se a la LOMLOE i que es potencie el valencià i es garantesca que siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià.
La Conselleria ha explicat que tots els centres educatius de secundària del País Valencià compleixen amb els percentatges marcats en la llei i que s’ha assessorat legalment i metodològicament els centres amb línies en valencià perquè el PEPLI continga el màxim d’hores en valencià permesos per la llei de plurilingüisme. Igualment continuaran treballant per formar el professorat metodològicament perquè la llei de plurilingüisme comporta un canvi important quant al tractament de llengües i continguts a les aules (TILC). També han informat que pròximament la Conselleria donarà a conéixer les dades d’implantació del PEPLI en el sistema educatiu perquè ja disposen de tota la informació dels centres educatius.

Etiquetat com a

plurilingüisme

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 3 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 02 juny 2021 15:27 h

Tots els cossos

Adjudicació del 3 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 02 juny 2021 15:24 h

Etiquetat com a


DOGV de 02/06/2021, Núm 9098

Carlos Furones Sánchez

dimecres 02 juny 2021 12:39 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Comissions de serveis: correcció d’errades

Carlos Furones Sánchez

dimecres 02 juny 2021 10:11 h

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treballen comissió de serveis, durant el curs 2021-2022

Cos de Mestres

Cos de Secundària i altres cossos

Etiquetat com a


Professorat interí

Assemblees de professorat interí sobre la proposta del ministre Iceta

STEPV convoca les assemblees següents dijous 3 de juny per a tractar sobre la proposta del ministre Iceta per a «solucionar» la problemàtica interina i informar de les accions i mobilitzacions que s’estan duent a terme, inclosa la convocatòria d’una vaga en el conjunt de la funció pública.

STEPV

dimarts 01 juny 2021 17:30 h

La teua participació en les assemblees és molt important!
Gràcies

Comarques d’Alacant
- Valls del Vinalopó, Marina Alta i Baixa, Alcoià-Comtat a les 17:30h, en aquest enllaç


- L’Alacantí, Vega Baixa, Baix Vinalopó, a les 17:30h, en aquest enllaç

Comarques de Castelló
- Alt Maestrat, Baix Maestrat i Els Ports, a les 18h, en aquest enllaç

- Plana Alta, Plana Baixa, L’Alcalatén,  Alt Millars, Alt Palància,  a les 18h, en aquest enllaç


Comarques de València
- La Safor, La Ribera, La Costera, La Vall d’Albaida, La Canal de Navarrés i La Vall d’Aiora-Cofrents, a les 18h, en aquest enllaç


- Camp de Morvedre, Camp de Túria, la Serrania, la Foia de Bunyol, el Racó d’Ademús i la Plana Utiel-Requena, a les 17h, en aquest enllaç


- València ciutat, Horta nord, i Horta Sud, a les 18h,en aquest enllaç


Espai Freire

Cem anos de Paulo Freire: sua vida na nossa vida

STEPV

dimarts 01 juny 2021 10:46 h

Etiquetat com a


DOGV de 1/06/2021, Núm 9097

Carlos Furones Sánchez

dimarts 01 juny 2021 10:43 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 de juny: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dimarts 01 juny 2021 10:42 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 de juny: mestres

Carlos Furones Sánchez

dimarts 01 juny 2021 10:39 h

Tots els cossos

Adjudicació de l’1 de juny

Carlos Furones Sánchez

dimarts 01 juny 2021 10:36 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 de juny: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:57 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:56 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de difícil cobertura del 27 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:54 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de difícil cobertura del 27 de maig: llocs definitius oferits

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:53 h

Tots els cossos

Adjudicació de l’1 de juny: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:36 h

Etiquetat com a


Anuncis

Actualització Borses de Personal No Docent

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 22:27 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

Per la negociació de les condicions laborals del professorat

El Sindicat exigeix la negociació de les plantilles docents, l’aplicació de les 23 hores lectives en Primària i l’actualització dels permisos, llicències i excedències, entre altres temes

STEPV

dilluns 31 maig 2021 17:21 h

El curs escolar 2020/21 està arribant a la seua fi i molts temes previstos en el calendari de negociació de desembre encara no s’han negociat. Entre aquests, el Sindicat destaca les plantilles docents de Primària, Secundària i FP (encara s’estan aplicant les que va retallar el govern del PP) i l’actualització de la normativa de permisos, llicències i excedències, obsoletes en molts aspectes.

Aquests temes estan previstos en el calendari de negociació però encara no s’han negociat

Aquests temes estan previstos en el calendari de negociació que la Conselleria va presentar als sindicats en la Junta de Portaveus del passat mes de desembre i que encara no s’han negociat. De fet, s’haurien d’haver negociat en en mes de febrer i març.
Som conscients que la LOMLOE, publicada en gener, pot condicionar alguns aspectes de les plantilles, però des del 2013 i 2014 que s’estan aplicant unes plantilles retallades pel govern anterior, que estan condicionant l’estabilitat de les plantilles. A més, la normativa pròpia d’inclusió educativa i de plurilingüisme ja clama una actualització i millora de les plantilles docents. Igualment, tot l’increment de professorat per a fer front aquest curs s’hauria d’integrar en els centres educatius. Ara estem pendents de com es concretarà el proper aquest curs el manteniment d’aquest professorat i en quina proporció.
Igualment, la reducció horària a 23 hores lectives en Primària s’ha de negociar. STEPV va signar un acord en juliol de 2020 en el qual s’aplicaria aquesta reducció (i les 18h en la resta de cossos) el curs que ve. Però cal negociar la manera en què s’aplicarà per tal que aquesta reducció horària signifique increment de professorat i que les dues hores de reducció es convertisquen en temps per a la coordinació docent i pedagògica i no en altres tasques que no siguen aquestes.
Per a tractar aquests temes, STEPV ha sol·licitat una reunió amb el el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, que alhora és el president de la Mesa Sectorial i ha posat en marxa una campanya per reclamar aquestes negociacions, que s’engloba en una campanya més ampla sota el lema «Reforcem l’educació».


Anuncis

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant.

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 13:16 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 27 de maig de 2021: listados de participantes y puesto adjudicado

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 13:12 h

Etiquetat com a


DOGV de 31/05/2021, Núm 9096

Carlos Furones Sánchez

dilluns 31 maig 2021 12:31 h

Etiquetat com a


Retribucions

Situació actual de les taules salarials en l’ensenyament concertat

STEPV

diumenge 30 maig 2021 20:09 h

Com bé és sabut el govern valencià va aplicar l’augment salarial del 2% estatal en la nòmina als funcionaris públics i per homologació als docents de la concertada en pagament delegat el passat mes de juliol de 2020.

A l’ensenyament, per poder fer l’augment dels salaris seguint el que marca la legislació estatal ha d’esser aprovat pel Consell de Govern autonòmic amb un acord propi que puga modificar les retribucions de caire autonòmic.
És a dir, que quan des de Madrid per negociació conveni s’hagen d’augmentar els conceptes salarials estatals (salari base, trienni, complements, etc.) aquests podran esser minorats pels complements propis de País Valencià.

Cal explicar que en la negociació del VII Conveni Col·lectiu estatal de la concertada, actualment en negociació, encara no s’han pactat les taules salarials de 2020 ni 2021; per tant, l’increment retributiu no és d’aplicació. No obstant en aquests moments a nivell autonòmic, la Conselleria d’Educació està al tall d’actualitzar les nostres nòmines en base a les taules salarials del conveni VI signades el passat mes de juliol de 2019, sense cap retallada.

D’altra banda, tenim pendent encara la pujada salarial del 0’9% estatal anunciada pel Govern central i que s’ha d’aplicar pel Consell de Govern Autonòmic.
Però mentre açò no hi arribe, podem dir clarament, que en aquests moments en el nostre sector, la nòmina la podem considerar congelada. 

Des d’STEPV ensenyament privat, hem demanat explícitament en reunió Comissió Seguiment a la conselleria que aquesta pujada del 0’9% a l’igual que la del 2’%, s’aplique d’igual manera al personal complementari dels centres d’EE com també als professionals del Personal Administració i Serveis a través de la partida d’altres despeses, així com als treballadors/res de les cooperatives educatives valencianes que cobren el mòdul íntegre.

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2021: acta sorteig part B de la primera prova

Carlos Furones Sánchez

dissabte 29 maig 2021 17:35 h

Etiquetat com a


Comissions de serveis

Enllaç assemblea SPES sobre comissions de serveis

STEPV

dissabte 29 maig 2021 10:28 h

El Sindicat convoca assemblea específica sobre les comissions de serveis per al professorat dels SPES, atenent la situació provocada pel decret d’orientació, encara no publicat, però que suprimeix els SPES, com sabeu.

L’assemblea serà dilluns 31 de maig a les 18h en aquest enllaç
Recordeu que el termini de sol·licitud de participació s’ha ampliat fins al 2 de juny.


País Valencià

Oposicions 2021: nomenament tribunal

Carlos Furones Sánchez

divendres 28 maig 2021 17:31 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2021:  Anunci sorteig sobre part B primera prova

Carlos Furones Sánchez

divendres 28 maig 2021 17:27 h

Etiquetat com a


Oposicions

Queixes dels tribunals d’oposició per la sobrecàrrega de feina

Es compleixen les previsions del Sindicat, que porta advertint la Conselleria des de novembre

STEPV

divendres 28 maig 2021 13:11 h

Encara no ha passat una setmana des de l’inici de les oposicions docents, que el Sindicat ja ha rebut nombroses queixes dels tribunals per la sobrecàrrega de feina, tal i com STEPV porta advertint des que es va negociar la convocatòria en el mes de novembre.

La convocatòria de les oposicions aquest curs i el seu avançament són un despropòsit

La coincidència de les oposicions amb les activitats lectives i amb la fi del curs està generant una acumulació de tasques al professorat que està atenent les oposicions, tant l’interí com el que forma part dels tribunals. En el cas dels tribunals, el fet d’haver de traslladar-se a les seus on tenen lloc les proves per a corregir-les, en molts casos en poblacions allunyades dels seus llocs de treball, comporta un plus d’inversió de temps que ara no es poden permetre.
Això està convertint les jornades laborals dels tribunals en jornades maratonianes perquè han d’atendre el seu alumnat i la resta d’obligacions derivades del seu treball (reunions de departament, claustres, atenció a les famílies, correccions, preparació de classes, etc.) amb la correcció de les proves entre setmana i la realització de les proves d’oposició durant els caps de setmana. A més, la coordinació entre els tribunals es complica perquè cada docent té un horari diferent o treballa en torns diferents (matí, vesprada o nocturn). Això està provocant que, en alguns casos, no es complisca el temps de descans marcat per la legislació entre jornades laborals (12 hores).
Hi ha tribunals que han convocat proves diumenges també i altres entre setmana (en aquest cas la Conselleria no abonarà les despeses de transport, dieta, etc.) per poder complir amb el calendari previst de les oposicions. Hi ha centres educatius que tenen un percentatge molt alt de professorat interí que està participant de les oposicions i si han d’assistir a les proves entre setmana el centre es ressentirà per la manca de professorat, sobrecarregant de feina la resta de professorat.
A més, la dedicació de tot aquest personal a les oposicions està afectant altres convocatòries que requereixen de professorat de secundària i EOI, com les PAU o les proves de certificació de les EOI. La Conselleria està buscant desesperadament professorat per atendre aquestes convocatòries ja que a les oposicions s’hi han presentat més de 20.000 persones, la immensa majoria professorat interí, més les 2.500 persones que formen part dels tribunals. És a dir, la majoria de la plantilla de secundària està dedicada a les oposicions i no pot atendre altres necessitats del sistema.
En definitiva, la convocatòria de les oposicions aquest curs i el seu avançament són un despropòsit. Aquest curs s’havia de dedicar exclusivament a atendre el nostre alumnat en les millors condicions possibles i no fer-lo més complicat del que ja ho ha sigut -i ho continua sent- per la pandèmia que ens ha tocat viure.

Etiquetat com a

oposicions

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 27 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dijous 27 maig 2021 22:52 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 27 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 27 maig 2021 22:50 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 27 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 27 maig 2021 22:49 h

Condicions laborals

STEPV trasllada a la Mesa Sectorial el seu rebuig a la proposta de Celaà sobre el PTFP sense titulació universitària

Aquest professorat formarà part d’un nou cos de «Professorat especialista en sectors singulars de la Formació Professional». El Ministeri encara ni tan sols ha convocat la mesa de negociació per a integrar en el cos A1 el PTFP amb titulació, com diu la LOMLOE

STEPV

dijous 27 maig 2021 17:37 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial amb la presència del Director General de Formació Professional i Règim Especial, per a tractar una normativa d’ensenyaments artístics. El Sindicat ha aprofitar el torn obert per a exposar el seu rebuig absolut a la proposta de la Ministra d’Educació de crear un nou cos de «Professorat especialista en sectors singulars de la Formació Professional» amb el professorat de les especialitats que no disposen de titulació universitària i que, per tant, no podran integrar-se al cos A1 com la resta de professorat tècnic d’FP amb titulació.

La Conselleria s’ha compromés a convocar una mesa sectorial per a tractar el tema quan disposen de més informació

Per al Sindicat, la creació d’aquest cos és un despropòsit, pels motius següents:
- La LOMLOE acaba de declarar a extingir l’actual cos de Professorat Tècnic d’FP (PTFP) i ara creen un cos nou per encabir-los.
- Es tracta d’un cos d’especialistes. Actualment hi ha PTFP funcionari de carrera i interí. Què passarà amb aquests col·lectius, perdran tots els seus drets actuals (retributius, de mobilitat, permisos, llicències, excedències, etc)? Recordem que el professorat especialista és el més precaritzat de l’ensenyament.
- La Ministra està reconeixent implícitament que la declaració a extingir del cos de PTFP ha sigut un error, perquè ara no sap què fer amb el professorat que no té titulació universitària.
- La proposta del Sindicat és que tot el professorat tècnic d’FP, independentment de la seua titulació, s’integre en el cos A1 (actualment són A2), fet que no ha estat recollit per l’administració. Però ni tan sols el Ministeri ha convocat encara la mesa de negociació que s’havia compromés per a tractar el procediment pel qual el professorat tècnic d’FP amb titulació universitària s’incorpore al cos A1, com diu la LOMLOE.
El Sindicat ha demanat a la Conselleria que trasllade a la Ministra d’Educació la retirada d’aquesta proposta i la convocatòria de la mesa de negociació urgentment. El Director General de Formació Professional ha explicat que no tenen més informació de la proposta que la publicada ahir als mitjans i que convocaran els sindicats quan tinguen una proposta escrita.

Etiquetat com a

ptfp mesa sectorial

Cooperatives de l’ensenyament

Membres d’STEPV han assistit a l’acte de la UCEV: “La veu i la mirada de les Cooperatives d’Ensenyament”

STEPV

dijous 27 maig 2021 12:59 h

L’acte va tindre lloc ahir dijous per la vesprada a la Fundació d’Universitat i Empresa (ADEIT) al centre de la ciutat de València.

La UCEV va presentar en un acte públic una edició commemorativa de les 10 Declaracions Educatives titulada:
“La veu i la mirada de les Cooperatives d’Ensenyament”, una edició commemorativa de les 10 Declaracions amb les quals les cooperatives d’ensenyament valencianes han participat del debat públic sobre educació durant l’última dècada.

A l’acte va assistir el Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, el Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, i la Directora General d’Innovació Educativa i Organització, Margarida Castellano.

A continuació va tindre lloc el col·loqui titulat “UNA EDUCACIÓ PER DEMÀ: REPTES I OPORTUNITATS A LA LLUM DE LES 10 DECLARACIONS DE LA UCEV” en el que va intervindre el Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler; la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre; el Director Gerent d’Escola 2, Lluiso Cervellera; i va ser moderada per la representant de les Cooperatives d’Ensenyament en el Consell Escolar del País Valencià, Inmaculada López Primo.

Al debat col·loqui es van fer preguntes adreçades als membres de la mesa, el qual va servir per fer un repàs dels temes més representatius de les 10 declaracions d’ensenyament de les cooperarives.

 

Etiquetat com a


Comentaris


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.