DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 juliol 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places bàsiques de diferents categories (convocatòria CM/01/2018). [2018/6396] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración para el desarrollo del proyecto «Procesado de los datos del evaluador de la visión automatizado (EVA)». CPI-18-169». [2018/6467] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en neurocirurgia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 21 de setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/6491] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en urologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/6528] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Proyecto aditivos para recubrimientos anticorrosivos dentro del programa de financiación de proyectos de I+D+I del CDTI. CPI-18-188». [2018/6468] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Óxidos avanzados para la electrónica, optoelectrònica. CPI-18-192». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEOII2015-004). [2018/6470] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

Ajuntament d’Alfafar. Convocatòria de procés selectiu i aprovació de bases per a cobrir una plaça de policia local d’escala superior d’administració especial. [2018/6257] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en aparell digestiu d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 20 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/6494] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial. CPI-18-193». [2018/6471] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial. CPI-18-200». [2018/6476] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial. CPI-18-194». [2018/6472] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en pediatria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/6490] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, del rector, per la qual es modifica, parcialment, la comissió de valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup A, subgrup A2, i del grup C, subgrup C1, sector d’administració general, prefectures d’unitat administrativa i llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració general, escala administrativa, amb destinació en aquesta Universitat Politècnica de València. Codi: 2017/P/FC/CM/3. [2018/6513] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeix un error en la Resolució de 30 de maig de 2018, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2018/6318] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C04/18. [2018/6458] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019. Convocatòria número 9. [2018/6482] (DIARI nº 8331, de 04.07.2018)