DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 juliol 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV) CPI-18-190». [2018/6344] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aquaculture and agriculture biomass side stream proteins and bioactives for feed, fitness and health promoting nutritional supplements (AQUABIOPROFIT), CPI-18-191». [2018/6256] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Prospección arqueológica de la plaza del castillo de Vilamarxant. CPI-18-186». [2018/6254] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés, per promoció interna, al grup C (subgrup C1), sector d’administració general, escala administrativa d’aquesta universitat (ofertes d’ocupació pública UVEG: 2016 i 2017). [2018/6345] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, del rector, per la qual es resol el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, d’administració especial, tècnic intermedi de riscos laborals (PF2078 i PF2079), amb destinació en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral d’aquesta universitat, convocats per la Resolució de 7 de febrer de 2018. Codi: 2018/P/FC/CM/1. [2018/6294] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para la realización de algunas tareas relativas al programa estratégico de investigación centro de excelencia Severo Ochoa Instituto de Física Corpuscular (REF.SEV-2014-0398), CPI-18-187». [2018/6255] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la vicepresidenta del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés de selecció de director gerent o directora gerent. [2018/6461] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es dóna publicitat a l’oferta d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de 2018. [2018/6443] (DIARI nº 8329, de 02.07.2018)